Kort geding. Machtiging te gelden maken woning?

21 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Machtiging te gelden maken woning?

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 2 november 2017 uitspraak gedaan over de machtiging tot het te gelden maken van een woning. Machtiging om een gemeenschappelijk goed, in dit geval de woning, te gelde te maken kan aan een deelgenoot worden verleend ten behoeve van de voldoening van een voor rekening van de gemeenschap komende schuld of om andere gewichtige redenen. De noodzaak om tot een behoorlijke verdeling te geraken kan, hoe begrijpelijk die noodzaak op zichzelf ook kan zijn, volgens [...]

Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Daad van beschikking? Beneficiair erfgenaam als vereffenaar. Lening of schenking? Aansprakelijkheid vereffenaar? Te hanteren criterium.

18 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Daad van beschikking? Beneficiair erfgenaam als vereffenaar. Lening of schenking? Aansprakelijkheid vereffenaar? Te hanteren criterium.

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan over zuivere versus beneficiaire aanvaarding, de beneficiair erfgenaam als vereffenaar en de aansprakelijkheid van de vereffenaar. Te hanteren criterium. Beneficiaire versus zuivere aanvaarding De stiefdochter heeft de nalatenschap van haar moeder, zijnde de tweede echtgenote van de vader van de zoon, beneficiair aanvaard op 15 juni 2010, althans op die datum is deze verklaring ingeschreven in het boedelregister. Haar moeder was op 20 mei 2010, derhalve enige weken voordien, [...]

Non-conformiteit bij de koop van een appartement. Schending geldende voorschriften van Bouwbesluit en NEN-normen.

16 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij de koop van een appartement. Schending geldende voorschriften van Bouwbesluit en NEN-normen.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 6 oktober 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij de koop van een appartement. Schending Bouwbesluit en NEN-normen? De levering van het appartement heeft op 26 oktober 2015 plaatsgevonden. Korte tijd na de levering is de aannemer van eiser begonnen het appartement te verbouwen. Hierbij zijn de plafonds en de vloeren verwijderd. De vloerbalken bleken kromgetrokken. De betonlaag die zich op de houten vloeren bevond, bleek in het midden twee keer zo dik te zijn [...]

Uitroken minderheidsaandeelhouder? Misbruik meerderheidspositie? Verstrekken van informatie. Ernstig verstoorde relatie? Impasse? Wanbeleid?

15 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitroken minderheidsaandeelhouder? Misbruik meerderheidspositie? Verstrekken van informatie. Ernstig verstoorde relatie? Impasse? Wanbeleid?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 1 november 2017 uitspraak gedaan over de vraag of er gegronde redenen waren voor twijfel aan het beleid van een onderneming. [...]

Afgifte van medisch dossier? Voldoende zwaarwegend belang aan de zijde van eiser om beroepsgeheim van arts te doorbreken? Kan eiser op een andere wijze aan de benodigde informatie komen dat erflater wilsonbekwaam was bij opmaken testament?

11 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afgifte van medisch dossier? Voldoende zwaarwegend belang aan de zijde van eiser om beroepsgeheim van arts te doorbreken? Kan eiser op een andere wijze aan de benodigde informatie komen dat erflater wilsonbekwaam was bij opmaken testament?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Gelderland heeft op 21 november 2017 uitspraak gedaan over de vordering tot afgifte van een medisch dossier. Was er voldoende zwaarwegend belang aan de [...]

Vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst wegens bedrog, dwaling dan wel misbruik van omstandigheden betreffende de woning van een hoogbejaarde man

10 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst wegens bedrog, dwaling dan wel misbruik van omstandigheden betreffende de woning van een hoogbejaarde man

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 oktober 2017 uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst wegens bedrog, dwaling dan wel misbruik van omstandigheden [...]

Converteren aandelen aan toonder in aandelen op naam. Positie houder dividendbewijzen

9 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Converteren aandelen aan toonder in aandelen op naam. Positie houder dividendbewijzen

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 10 oktober 2017 uitspraak gedaan over het converteren van aandelen aan toonder in aandelen op naam en over de positie van [...]

Bevoegdheidsincident, forumkeuze, consumentenovereenkomst en terugkoopgarantie van onroerend goed

9 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bevoegdheidsincident, forumkeuze, consumentenovereenkomst en terugkoopgarantie van onroerend goed

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 augustus 2017 uitspraak gedaan in een bevoegdheidsincident over een forumkeuzebeding, een consumentenovereenkomst en een terugkoopgarantie van onroerend goed. C Estate [...]

Verdeling gemeenschap. Welk recht is van toepassing op de verdeling van de onroerende zaken in China?

6 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling gemeenschap. Welk recht is van toepassing op de verdeling van de onroerende zaken in China?

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 november 2017 uitspraak gedaan over de verdeling van een gemeenschap en over de vraag welk recht van toepassing is [...]

Oudere blog items

Koopovereenkomst woning. Wettelijke bedenktijd. Rechtsgeldige ontbinding?

4 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst woning. Wettelijke bedenktijd. Rechtsgeldige ontbinding?

Kan een buitenlands vonnis in Nederland ten uitvoer worden gelegd? Litispendentie.

3 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kan een buitenlands vonnis in Nederland ten uitvoer worden gelegd? Litispendentie.

Toerekenbare tekortkoming makelaar bij de verkoop van een woning? bemiddelingsovereenkomst

3 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Toerekenbare tekortkoming makelaar bij de verkoop van een woning? bemiddelingsovereenkomst

Zorgvuldigheidsplicht bewindvoerder. Geldopnames. Gemaakte kosten ter verzorging. Gemaakte advocaatkosten. Bewindvoerder in de zorg van een goede bewindvoerder tekortgeschoten?

2 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zorgvuldigheidsplicht bewindvoerder. Geldopnames. Gemaakte kosten ter verzorging. Gemaakte advocaatkosten. Bewindvoerder in de zorg van een goede bewindvoerder tekortgeschoten?

Afwijken van de wettelijke termijn voor vaststellen vaderschap

31 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afwijken van de wettelijke termijn voor vaststellen vaderschap

Wat is de bewijskracht van een notariële akte? Vormt de notariële akte een executoriale titel?

29 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wat is de bewijskracht van een notariële akte? Vormt de notariële akte een executoriale titel?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon, hoofdelijke aansprakelijkheid en bewijslast

28 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder, de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon, hoofdelijke aansprakelijkheid en bewijslast

Vastgoedovereenkomst. Voldoende concrete feiten gesteld voor de tekortkoming en het causaal in verband met de schade?

28 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vastgoedovereenkomst. Voldoende concrete feiten gesteld voor de tekortkoming en het causaal in verband met de schade?

Meerpartijenovereenkomst tot overdracht van aandelen geschonden?

27 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Meerpartijenovereenkomst tot overdracht van aandelen geschonden?

Dure fout in het testament

26 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Dure fout in het testament

Fout in het testament: wel of geen appartement gelegateerd?

26 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Fout in het testament: wel of geen appartement gelegateerd?

Vernietiging koopovereenkomst onroerende zaak? Geestelijke stoornis? Vertrouwensbescherming?

25 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vernietiging koopovereenkomst onroerende zaak? Geestelijke stoornis? Vertrouwensbescherming?

Conflict tussen een meerderheids- en minderheidsaandeelhouder. Vernietiging van besluiten van de AvA wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid? Aanbiedingsplicht?

24 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Conflict tussen een meerderheids- en minderheidsaandeelhouder. Vernietiging van besluiten van de AvA wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid? Aanbiedingsplicht?

Beroepsaansprakelijkheid van een notaris jegens een derde

21 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid van een notaris jegens een derde

Onrechtmatige daad makelaar van verkoper ten opzichte van koper woning?

20 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad makelaar van verkoper ten opzichte van koper woning?

Grondexploitatieovereenkomst. Uitleg systeem en strekking Wet ruimtelijke ordening (Wro) inzake grondexploitatie.

19 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Grondexploitatieovereenkomst. Uitleg systeem en strekking Wet ruimtelijke ordening (Wro) inzake grondexploitatie.

Vordering tot uittreding. Gedwongen overname van aandelen van minderheidsaandeelhouder

16 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot uittreding. Gedwongen overname van aandelen van minderheidsaandeelhouder

Internationaal recht. De ten uitvoerlegging van een overeenkomst en de bevoegdheid van de rechter

15 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal recht. De ten uitvoerlegging van een overeenkomst en de bevoegdheid van de rechter

Bestuurdersaansprakelijkheid voor faillissement : het vermoeden van onbehoorlijk bestuur

14 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid voor faillissement : het vermoeden van onbehoorlijk bestuur

Uitleg koopovereenkomst activa uit een failliete boedel: maakten de aandelen van failliet in een buitenlandse onderneming onderdeel uit van de koopovereenkomst?

12 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg koopovereenkomst activa uit een failliete boedel: maakten de aandelen van failliet in een buitenlandse onderneming onderdeel uit van de koopovereenkomst?

Matiging van contractuele boete omdat wordt afgezien van het kopen van een woning?

11 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Matiging van contractuele boete omdat wordt afgezien van het kopen van een woning?

Erfrecht. Schorsing vonnis? Juridische misslag uitvoering testament en afwikkeling nalatenschap? Waardering woning in nalatenschap

9 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Schorsing vonnis? Juridische misslag uitvoering testament en afwikkeling nalatenschap? Waardering woning in nalatenschap

Non-conformiteit en klachtplicht bij de koop van een woning

8 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit en klachtplicht bij de koop van een woning

Non-concurrentie na overname onderneming?

5 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Non-concurrentie na overname onderneming?

Koopovereenkomst bedrijfspand. Achterhaalde informatie over bestemming van het pand in brochure makelaar? Non-conformiteit?

2 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst bedrijfspand. Achterhaalde informatie over bestemming van het pand in brochure makelaar? Non-conformiteit?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie