Monthly Archives: juli 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid vanwege selectieve betaling?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Rechtbank Overijssel heeft op 29 april 2017 uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid vanwege selectieve betaling van crediteuren. De advocaat van A en B baseert zijn vordering jegens X en Y tot schadevergoeding op onrechtmatige daad, meer in het bijzonder op bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurdersaansprakelijkheid in het ondernemingsrecht Indien een vennootschap tekortschiet in de [...]

Door | 31 juli 2017

Schending van een Non Disclosure Agreement?

Van onze advocaat bedrijfsovername. Onlangs heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan over een geheimhoudingsovereenkomst, in de vorm van een Non Disclosure Agreement (NDA), bij de onderhandelingen over de overname van een portefeuille. Het verwijt dat P V maakt komt in de kern op het volgende neer. Door het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst, de Non [...]

Door | 28 juli 2017

De vernietiging van een schenking

Van onze advocaat contractenrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 april 2017 uitspraak gedaan over een beroep van een erfgenaam op de vernietigbaarheid van een schenking wegens misbruik van omstandigheden. Stelplicht en bijzondere regel inzake bewijslastverdeling van artikel 7:176 BW. Het gaat in deze zaak om de door geïntimeerde, als enig erfgenaam van C, gevorderde [...]

Door | 25 juli 2017

Eens gekozen blijft gekozen: verwerping van de nalatenschap

De ouders en zus van erflater hebben de nalatenschap op 19 juni 2014 verworpen. Het verzoek dat aan de kantonrechter van Roermond is voorgelegd strekt ertoe de verwerping door de ouders en de zus van erflater ongedaan te maken, zodat de nalatenschap alsnog beneficiair kan worden aanvaard. Op 31 mei 2017 heeft de mondelinge behandeling [...]

Door | 24 juli 2017

Hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid ondernemingsrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 15 maart 2017 uitspraak gedaan over de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders in een onderneming. Toetsing aan de Beklamel-norm Uitgangspunt is dat indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. [...]

Door | 24 juli 2017

Deskundigenbericht over de waarde van de aandelen bij gedwongen overdracht

Van onze advocaat aandeelhouder. Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan over een deskundigenbericht ter beantwoording van vragen over de waarde van de aandelen. De rechtbank volgt het deskundigenrapport en veroordeelt partijen tot medewerking aan de overdracht van de aandelen van eiser tegen het door de deskundige voorgestelde bedrag. Benoeming van de deskundige en de [...]

Door | 24 juli 2017

Non-conformiteit bij koop van een woning

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 19 april 2017 uitspraak gedaan over de non-conformiteit bij koop van een woning. Non-conformiteit bij koop van een woning : artikel 7:17 BW Vooropgesteld moet worden dat het bij de koop van een woning niet zo is dat elke onvolkomenheid aan de woning maakt dat het [...]

Door | 19 juli 2017

Bestuurdersaansprakelijkheid voor het onbetaald blijven van een schuldeiser

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. Op 26 april 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over bestuurdersaansprakelijkheid voor het onbetaald blijven van een schuldeiser. De advocaat van eiser (H) spreekt de gedaagde aan op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Wanneer een schuldeiser is benadeeld door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van diens vordering op een vennootschap en de [...]

Door | 18 juli 2017

Zorgplicht tot informeren van minderheidsaandeelhouders

Van onze advocaat aandeelhouder ondernemingsrecht. Op 24 april 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de zorgplicht van de bestuurders van een onderneming tot het volledig en tijdig informeren van de minderheidsaandeelhouders. De aandeelhouders hebben aan hun verzoek ten grondslag gelegd dat er gegronde redenen zijn voor twijfel aan een juist beleid en een [...]

Door | 18 juli 2017

Ontbinding, vereffening en verdeling van een vennootschap onder firma

Van onze advocaat ondernemingsrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 12 april 2017 uitspraak gedaan over de ontbinding, de vereffening en de verdeling van een vennootschap onder firma (VOF) De vennootschap onder firma (VOF) wordt beheerst door de wettelijke regels zoals neergelegd in boek 7A van het Burgerlijk Wetboek (artikel 7A:1655 tot en met 7A:1688 [...]

Door | 17 juli 2017