Monthly Archives: november 2020

Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot tussenkomst op grond van art. 217-219a Rv. Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde. De rechter oordeelt als volgt. Het hof overweegt dat een partij op de voet van art. 217 Rv in een aanhangig geding [...]

Door | 30 november 2020

Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de verschillende waardering van onroerende goed voor legitimarissen en voor erfgenamen. De grieven richten zich tegen de waardering van de landerijen voor de berekening van de legitieme portie. Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed. De [...]

Door | 23 november 2020

Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een herroepelijke schenking ter zake des doods. Appellant is samen met geïntimeerde, C, D en de kleinkinderen deelgenoot in de fideicommissaire nalatenschap. Hij heeft in deze procedure gevorderd dat het hof voor recht zal verklaren dat de schenkingen van 24 mei 2012 van F aan [...]

Door | 16 november 2020

Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

De Rechtbank Den Haag heeft op 28 oktober 2020 uitspraak gedaan over een schorsing van het geding vanwege het overlijden van een procespartij. De advocaat van gedaagde heeft op de rol van 2 juli 2019 is een ‘akte tot schorsing ex artikel 225 Rv wegens overlijden procespartij’ genomen. Daarin staat alleen dat gedaagde is overleden [...]

Door | 9 november 2020

Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek op grond van artikel 4:194a BW om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. De grief van verzoekers richt zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat onvoldoende feiten of omstandigheden zijn gesteld waaruit blijkt [...]

Door | 2 november 2020