maddie

About Maddie Wisman

Maddie behoort tot een kleine groep van advocaten die zich in het erfrecht heeft gespecialiseerd vanaf het moment dat zij advocaat werd. Daarnaast heeft Maddie ruime ervaring als advocaat familierecht in brede zin. Dat laatste komt ook het erfrecht goed van pas: veel zaken beginnen met vragen over het huwelijksvermogensrecht.

Het fideï-commis of de tweetrapsmaking: van wie is hetgeen er over is gebleven?

Het fideï-commis de residuo of de tweetrapsmaking: best een lastig leerstuk in het erfrecht. En dat leidt tot creatieve benaderingen. Zo ook in de zaak die aan de orde was bij het Hof Arnhem-Leeuwarden op 8 december 2018. Erflaatster had één erfgenaam, haar schoondochter. Wat bij het overlijden van de schoondochter -de zogenaamde bezwaarde- resteerde [...]

Door | 5 februari 2019

Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

Stel: uw echtgeno(o)t(e), met wie u minderjarige kinderen hebt, overlijdt en laat alleen maar schulden achter. U wil de nalatenschap verwerpen. Dat dient u te doen bij de rechtbank. Het is echter heel belangrijk dat u ook verwerpt voor uw minderjarige kinderen. Ook  in de situatie wanneer u bent gescheiden en u dus zelf geen [...]

Door | 17 oktober 2018

Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

Hoewel het in deze zaak gaat om verdeling van goederen bij een echtscheiding, is de situatie in geval van een nalatenschap precies het zelfde: "wie zwijgt, raakt kwijt". Partijen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Zij zijn een echtscheidingsconvenant overeen gekomen waarin onder andere staat dat er nog € 27.000,- op de bankrekening 1  staat. [...]

Door | 28 september 2018

Testament van invloed op begunstiging levensverzekering?

In één van onze zaken die is onderworpen aan cassatie heeft inmiddels de advocaat-generaal geconcludeerd, dat wil zeggen zij heeft een opinie c.q. advies geschreven voor de Hoge Raad. Lees hier de hele conclusie. Het volgende is aan de orde. Twee dochters zijn door hun vader onterfd. De huidige partner van de vader is de [...]

Door | 29 mei 2018

Mag de executeur dan toch verdelen?

De wet regelt dat een executeur die klaar is met zijn werk, zij beheer beëindigd en de goederen (het geld) ter beschikking van de erfgenamen stelt. De erfgenamen zijn vervolgens bevoegd tot verdeling, niet de executeur. Toch oordeelde de kantonrechter te Alkmaar als volgt: In casu was er een executeur en één erfgenaam die niet [...]

Door | 25 mei 2018

Van wie is het saldo op de en/of-rekening?

Van onze advocaat familierecht. Partijen gaan scheiden. De man heeft tijdens het huwelijk een erfenis gekregen die buiten iedere gemeenschap valt. Het geld is alleen van hem. Maar wat gebeurt er als het geld op een en/of-rekening terecht komt? Uit de bankafschriften die de man laat zien blijkt dat vanuit de erfenis op 10 september 2001 [...]

Door | 24 april 2018

Huwelijksvoorwaarden en nalatenschap: niet al te letterlijk

Partijen zijn ongeveer vier jaar getrouwd geweest. De huwelijksvoorwaarden hielden onder andere in: Geen gemeenschap van goederen De kosten van de huishouding komen jaarlijks ten laste van de eigen inkomens van de echtgenoten, naar evenredigheid daarvan.  Indien het huwelijk wordt ontbonden door het overlijden van één van de echtgenoten, zal er worden afgerekend alsof de [...]

Door | 24 april 2018

Machtiging verkoop gemeenchappelijke woning

Onze advocaten erfrecht worden vaak gevraagd om of het mogelijk is om een gemeenschappelijke woning te verkopen terwijl de mede-eigenaren van die woning de verkoop niet willen. Of onder andere voorwaarden. Voor de verkoop van een gemeenschappelijk goed kan toestemming worden gevraagd aan de rechter, maar dan wel op grond van het juiste wetsartikel, in [...]

Door | 28 februari 2018

Afwijken van de wettelijke termijn voor vaststellen vaderschap

Erfrechtelijke problemen als het juridische vaderschap niet overeenkomst met het biologische vaderschap. In artikel 1:200 lid 6 BW is bepaald dat een kind dat door de rechtbank wil laten vaststellen dat de juridisch vader niet zijn biologische vader is, moet dat verzoek indienen binnen 3 jaren nadat het kind bekend is geworden met het feit [...]

Door | 31 januari 2018

Dure fout in het testament

Van onze advocaat erfrecht. In een vorig blog ging het over het tuchtrechtelijk handelen van de notaris ter zake de aanpassing van een testament. Nu over de civielrechtelijke gevolgen daarvan. Wanneer u van mening bent dat u schade hebt geleden als fevolg van een fout in het testament, neemt u dan contact op met één [...]

Door | 26 januari 2018