Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot tussenkomst op grond van art. 217-219a Rv. Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde. De rechter oordeelt als volgt. Het hof overweegt dat een partij op de voet van art. 217 Rv in een aanhangig geding [...]

Door | 30 november 2020

Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de verschillende waardering van onroerende goed voor legitimarissen en voor erfgenamen. De grieven richten zich tegen de waardering van de landerijen voor de berekening van de legitieme portie. Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed. De [...]

Door | 23 november 2020

Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een herroepelijke schenking ter zake des doods. Appellant is samen met geïntimeerde, C, D en de kleinkinderen deelgenoot in de fideicommissaire nalatenschap. Hij heeft in deze procedure gevorderd dat het hof voor recht zal verklaren dat de schenkingen van 24 mei 2012 van F aan [...]

Door | 16 november 2020

Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

De Rechtbank Den Haag heeft op 28 oktober 2020 uitspraak gedaan over een schorsing van het geding vanwege het overlijden van een procespartij. De advocaat van gedaagde heeft op de rol van 2 juli 2019 is een ‘akte tot schorsing ex artikel 225 Rv wegens overlijden procespartij’ genomen. Daarin staat alleen dat gedaagde is overleden [...]

Door | 9 november 2020

Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek op grond van artikel 4:194a BW om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. De grief van verzoekers richt zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat onvoldoende feiten of omstandigheden zijn gesteld waaruit blijkt [...]

Door | 2 november 2020

Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten? Analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht?

De Hoge Raad heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de mogelijkheden van  vergoedingsrechten tussen feitelijke samenwoners. Volgens het onderdeel heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door, in gevallen van samenwoning als de onderhavige waarin de ene partner (de vrouw) tijdens de samenwoning de verbouwing van de aan de andere partner (de [...]

Door | 26 oktober 2020

Erfrecht. Executiegeschil. Uitkering van een legaat. Opheffing beslag? Tenuitvoerlegging. Toetsing. Maatstaf.

De Rechtbank Overijssel heeft op 29 september 2020 uitspraak gedaan in kort geding over een verzoek tot de opheffing van een gelegd beslag in verband met een uitgebleven uitkering van een legaat. Partijen zijn broer en zus van elkaar. Hun moeder is overleden. De dochter, aan wie een legaat is nagelaten, heeft de grosse van [...]

Door | 18 oktober 2020

Erfrecht. Huur. Is de zoon na overlijden moeder huurder van de woning geworden? Voortzetting huur op eigen naam. Duurzame gemeenschappelijke huishouding?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 28 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de zoon, na het overlijden van zijn moeder, huurder van de woning was geworden. Eiser heeft gevorderd bij vonnis te bepalen dat hij de huurovereenkomst voortzet in de zin van artikel 7:268 lid 2 BW. Erfrecht. Huur. Is de zoon na [...]

Door | 12 oktober 2020

Verdeling van een nalatenschap. Uitbetaling van een legaat. Verjaring? Rechtsverwerking?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 september 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot uitbetaling van een legaat. Partijen zijn broer en zus. De moeder van partijen is overleden in 1973. De vader van partijen is overleden op 13 maart 2006. Ten tijde van zijn overlijden had vader een nieuwe levenspartner waarmee hij samenwoonde, genaamd [...]

Door | 4 oktober 2020

Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Onduidelijkheden in de afgelegde rekening en verantwoording? Dagvaarden van een gewezen executeur.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. De executeurs hebben na het overlijden van erflater de benoeming tot executeur aanvaard. Op 12 mei 2016 hebben de executeurs uit de nalatenschap de erfdelen uitgekeerd aan de erfgenamen. Op 24 augustus 2016 hebben de [...]

Door | 28 september 2020