toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Brexit. Informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de Brexit in kort geding.

Van onze advocaat internationaal recht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 februari 2019 uitspraak gedaan in kort geding over de informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de verblijfsrechten na de Brexit. Eisers hebben de Britse nationaliteit en zijn woonachtig in Nederland. Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) als gevolg van de uitkomst [...]

Door | 15 februari 2019

Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of een economisch belang op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 7 december 2018 in zijn conclusie het enquêterecht besproken van de verschaffer van risicodragend kapitaal in een onderneming. Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of economisch belang op één lijn kan worden gesteld met belang van een aandeelhouder. De bevoegdheid tot het indienen van een [...]

Door | 9 februari 2019

Wilsonbekwaamheid van de erflater? Nietig testament? Bewijs.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erflater wilsonbekwaamheid was en het testament daarom nietig. In het tussenarrest van 12 april 2016 heeft het hof geoordeeld dat appellanten voorshands zijn geslaagd in het bewijs van hun stelling dat hetgeen is opgenomen in het [...]

Door | 4 februari 2019

Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de uitleg van een testament en over de aanpassing van de legitieme naar internationaal privaatrecht. In 2008 is overleden D, hierna te noemen de erflaatster. De erflaatster was in algehele gemeenschap van goederen gehuwd geweest met F sr. Het huwelijk is [...]

Door | 26 januari 2019

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk. Wat gaat de komende Brexit voor het Nederlandse internationale handels- en contractenrecht betekenen? Een definitieve “harde of zachte” Brexit zal grote juridische gevolgen hebben voor ondernemers in Nederland, die contracteren met ondernemingen die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk (VK). De belangrijkste veranderingen voor [...]

Door | 21 januari 2019

Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Overijssel heeft op 7 november 2018 uitspraak gedaan over de zekerheidstelling voor proceskosten en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Global Foods vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad: RM-support te veroordelen tot betaling aan Global Foods een bedrag van € 33.200,- [...]

Door | 17 januari 2019

Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 september 2018 uitspraak gedaan over een benoeming van een bijzonder curator. Naast het gewoon bewind op grond van artikel 1:253i lid 4 sub c BW was er sprake van testamentair bewind zoals geregeld in artikel 4:153 e.v. BW. Benoeming door de rechter van een bijzondere [...]

Door | 12 januari 2019

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Hoge Raad heeft op 21 december 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het aanvragen van het faillissement van de vennootschap door de bestuurder op de voet van art. 2:246 BW een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling opleverde in zin van art. 2:248 BW. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank [...]

Door | 6 januari 2019

Executeur vordert vernietiging van een schenking. Ontbrak voor schenking destijds de toestemming van echtgenoot van de erflater? Bovenmatige gift?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van een executeur tot vernietiging van een schenking. Ontbrak voor de schenking de toestemming van de echtgenoot van erflater? In 2014 is A overleden. A heeft bij testament van 8 juli 2014 over haar nalatenschap beschikt. In dit testament [...]

Door | 20 december 2018

Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 25 juli 2018 uitspraak gedaan over de vraag of de bankopnames tijdens het leven van de erflaatster onrechtmatig waren. Erflaatster was voldoende in staat haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen, en zij heeft dochters nimmer ter verantwoording geroepen of aangegeven niet met de bankopnames in te stemmen [...]

Door | 8 december 2018