Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

De Rechtbank Gelderland heeft op 2 februari 2021 uitspraak gedaan over een verzoek van een huurder tot huurprijsverlaging wegens de financiële gevolgen van de corona-crisis. De coronacrisis, gelet op de omvang daarvan en de ingrijpende gevolgen voor de economie en de maatschappij, maar ook voor partijen, moet in beginsel worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid [...]

Door | 25 februari 2021

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Corona. Omzetverlies. Huurverlaging vanwege de corona-crisis. Huurkorting 50% over de periode van verplichte sluiting.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 27 januari 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot huurverlaging vanwege de corona-crisis. K is deze procedure op 9 september 2019 gestart, omdat gedaagde de huurtermijnen voor de maanden augustus en september 2020 niet tijdig en volledig heeft voldaan. De huur voor augustus heeft gedaagde op 26 augustus 2020 (onder [...]

Door | 17 februari 2021

Erfrecht. Wilsbekwaamheid erflater bij opmaken testament. Testament nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt? Medisch bewijs. Maatstaf. Toetsing.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden een aantal  overwegingen gemaakt ter maatstaf van de waardering van het bewijs bij het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van een erflater bij het opmaken van een testament.    Inzet van deze procedure is de nalatenschap van de erflater, die op 23 februari [...]

Door | 12 februari 2021

Huur van bedrijfsruimte. Horeca. Vermindering van de huurprijs vanwege de coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden. Omzetverlies. Huurprijsverlaging van 50 %.

De Rechtbank Den Haag heeft op 21 januari 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot een huurprijsverlaging  vanwege omzetverlies veroorzaakt door de coronacrisis. In de periode van 15 maart tot en met 31 mei 2020 hebben gedaagden het gehuurde pand als horecagelegenheid niet kunnen en mogen gebruiken op de wijze zoals het ter beschikking is [...]

Door | 2 februari 2021

Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de informatieplicht in het kader van de berekening van de legitieme portie tevens een verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording tegenover de legitimaris inhield. Appellante is bij het door het overlijden van haar moeder op 3 april 2008 onherroepelijk [...]

Door | 27 januari 2021

Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 11 januari 2021 uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het in artikel 128 van de Faillissementswet neergelegde fixatiebeginsel op de vereffening van een nalatenschap. Het gaat in deze zaken onder andere om de vraag of rente berekend moet worden over de vaderlijke erfdelen gedurende de vereffening van de nalatenschap. De [...]

Door | 18 januari 2021

Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking kwamen voor een extra beloning (artikel 1:447 BW). In geschil is het verzoek van de bewindvoerder om een machtiging te verlenen tot het in rekening [...]

Door | 11 januari 2021

Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 16 december 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een testamentair bewindvoerder. Verzoeker verzoekt verweerder wegens gewichtige redenen te ontslaan als testamentair bewindvoerder. Verweerder vraagt de kantonrechter het verzoek van verzoeker hem wegens gewichtige redenen als testamentair bewindvoerder te ontslaan af te wijzen en hij doet zelfstandig het verzoek [...]

Door | 4 januari 2021

Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 27 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de kantonrechter bevoegd was om van een vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht in behandeling te nemen. Eiser heeft bij dagvaarding gevorderd de volmacht en het testament te vernietigen nu geen rechtsgeldige rechtshandeling is ontstaan doordat een [...]

Door | 14 december 2020

Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 17 november 2020 uitspraak gedaan over het recht van de erfgenamen op informatie over de nalatenschap. Klagers hebben in hoger beroep aangevoerd welk belang zij hebben bij inzage in het taxatierapport. Het tennispark is een familiebedrijf dat al vanaf 1936 in eigendom is van de grootouders van klagers. Er is [...]

Door | 7 december 2020