Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Notariële verdelingsovereenkomst. Vernietiging verdeling op grond van dwaling mogelijk? Uitsluiting dwalingsregeling in testament.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag de overeenkomst van verdeling van een nalatenschap vernietigd kon worden op grond van dwaling. De vader van partijen is in oktober 2007 overleden. Appellant meent dat het door vader in 2006 opgestelde testament, waarin appellant samen met zijn broer is onterfd, nietig [...]

Door | 26 september 2022

Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

De Rechtbank Limburg heeft op 25 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of alle legitimarissen in het geding diende te worden opgeroepen ter vaststelling en berekening van de legitieme. Erflaatster is in eerste echt gehuwd geweest met B, van wie zij is gescheiden. Bij testament van 10 september 2012 heeft erflaatster over haar nalatenschap [...]

Door | 19 september 2022

Erfrecht. Vereffening. Executele. Kan de nalatenschap al verdeeld worden? Is de nalatenschap ruimschoots toereikend om de schulden te voldoen? Benadeling schuldeisers?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de nalatenschap ruimschoots toereikend om al de schulden van de nalatenschap te voldoen zodat de nalatenschap verdeeld kon worden. Appellant stelt dat de rechtbank ten onrechte de vereffening heeft overgeslagen omdat geïntimeerde onvoldoende aangetoond zou hebben dat de nalatenschappen ruimschoots toereikend [...]

Door | 12 september 2022

Vordering in kort geding tot opheffing van conservatoir beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid van het beslag. Maatstaf. Toetsing. Waarheidsplicht.

De Rechtbank Limburg heeft op 3 augustus 2022 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot opheffing van conservatoir beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid van het beslag. De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen, indien op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door [...]

Door | 11 september 2022

Erfrecht. Grafrecht. Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Kwalitatieve verplichting. Eeuwigdurend grafrecht? Opzegging mogelijk? Uitleg van de overeenkomst.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 12 augustus 2022 uitspraak gedaan over de uitleg van een overeenkomst aangaande een eeuwigdurend grafrecht.   De kantonrechter stelt voorop dat partijen het erover eens zijn dat tussen H en gedaagde een overeenkomst tot stand is gekomen betreffende het begraven van haar vader. Het geschil gaat over de inhoud van [...]

Door | 11 september 2022

Erfrecht. Bewind. Beschermingsbewind. Testamentair bewind. Opheffing van testamentair bewind op grond van onvoorziene omstandigheden? Toetsingsnorm.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 april 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een testamentair bewind kon worden opgeheven op grond van onvoorziene omstandigheden. Erflater heeft bij testament van 27 augustus 2018 over zijn nalatenschap beschikt. Erflater heeft bepaald dat de wettelijke verdeling van toepassing is en heeft hij bepaald wanneer de geldvordering ter [...]

Door | 5 september 2022

Erfrecht. Kort geding. Verstoorde verhouding tussen erfgenamen. Vordering tot medewerking bij verkoop van woning uit nalatenschap door middel van vonnis tot overdracht.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 juni 2022 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot medewerking bij de verkoop van een woning uit een nalatenschap. Partijen zijn broer en zus. De moeder van partijen is overleden op 19 april 2019, de vader is overleden op 18 augustus 2021. Beide ouders hadden bij testament [...]

Door | 29 augustus 2022

Erfrecht. Procesrecht. Dagvaarding. Hoedanigheid van procespartij. Dagvaarden in hoedanigheid. Schuldeisers. Erfgenamen. Executeur. Ontvankelijkheid.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de eisende partijen ontvankelijk waren in hun vordering vanwege de genoemde hoedanigheid van de procespartijen in de dagvaarding. In 2008 is mevrouw erflaatster overleden. Erflaatster was gehuwd met erflater. Uit dit huwelijk zijn eisers geboren. Erflaatster heeft bij testament van 24 [...]

Door | 22 augustus 2022

Erfrecht. Verdeling van twee nalatenschappen. Zuivere en beneficiaire aanvaarding. Wantrouwen tussen erfgenamen. Lichte vereffening door erfgenamen. Rekening en verantwoording?

De Rechtbank Den Haag heeft op 8 juni 2022 uitspraak gedaan over de verdeling van twee nalatenschappen.   Gedaagden en eiser zijn de kinderen van de heer A (vader), overleden op 27 december 2002 (hierna: erflater) en mevrouw B (moeder), overleden op 12 september 2017 (hierna: erflaatster). Na het overlijden van erflater is op 24 [...]

Door | 15 augustus 2022

Burgerlijk recht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit bij koop. Verjaring. Is artikel 7:23 BW exclusief van toepassing of geldt ook de lange verjaringstermijn van art. 3:310 BW?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 29 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag welke verjaringstermijn van toepassing was bij een rechtsvordering uit non-conformiteit bij koop. In augustus 2002 hebben appellanten een bedrijfspand gekocht en geleverd gekregen van geïntimeerde. Het pand is in maart 2005 ingebracht in Holding. Op 29 mei 2018 is het achtergedeelte van [...]

Door | 14 augustus 2022