Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Vaststelling wilsonbekwaamheid door notaris. Stappenplan. Geestelijke stoornis? Stelplicht. Bewijslast. Maatstaf. Toetsing.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 5 maart 2021 de maatstaven, toetsingsnormen en bewijswaardering besproken bij de rechterlijke vaststelling van de wilsonbekwaamheid van een erflater. Deze zaak gaat over de vraag of het op 1 augustus 2011 verleden testament van erflaatster, waarin twee van de drie nog in leven zijnde [...]

Door | 26 juli 2021

Erfrecht. Executeur. Taken en bevoegdheden. Privatieve bevoegdheid. Behoort het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur? Verjaring?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 juni 2021 uitspraak gedaan over de vraag of het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur behoorde. Appellanten hebben in eerste aanleg gevorderd voor recht te verklaren dat geïntimeerde als notaris aansprakelijk is voor de schade die ieder van hen heeft geleden als [...]

Door | 19 juli 2021

Erfrecht. Stilzwijgende zuivere aanvaarding. Daden en gedragingen van zuivere aanvaarding. Voorbeelden. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Parlementaire geschiedenis.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 12 maart 2021 de criteria voor het aannemen van stilzwijgende zuivere aanvaarding van een nalatenschap besproken. Met betrekking tot de toetsing in cassatie geldt dat de vraag of een bepaalde gedraging zuivere aanvaarding kán opleveren, een rechtsvraag is en dus door de Hoge Raad [...]

Door | 12 juli 2021

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Schulden van nalatenschap. Hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen? Ondeelbare prestatie? Hoofdelijkheid, draagplicht en regres.

De Rechtbank Overijssel heeft op 28 april 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenamen hoofdelijk veroordeeld diende te worden voor een schuld van de nalatenschap. In deze zaak kan van het volgende worden uitgegaan. Erflater, echtgenoot van erflaatster, is voor-overleden en zijn nalatenschap is, conform zijn uiterste wil, afgewikkeld volgens een ouderlijke boedelverdeling. [...]

Door | 5 juli 2021

Erfrecht. Uitleg van een testament. Wettelijk erfdeel. Is de hoogte van het wettelijk erfdeel volgens erfrecht bij versterf of legitieme?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 21 april 2021 uitspraak gedaan over de vraag of onder het begrip ‘wettelijk erfdeel’ in het testament het erfdeel bij versterf of de legitieme moest worden begrepen. Deze zaak gaat over de vraag of erflaatster met de zinsnede in haar testament ‘behoudens het wettelijk erfdeel mijn wettige afstammelingen toekomende’ heeft [...]

Door | 28 juni 2021

Erfrecht. Patstelling afwikkeling nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. Verdeling onder voorwaarden. De rechter gelast verdeling van nalatenschap onder voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en tot vereffening wordt overgegaan.

De Rechtbank Overijssel heeft op 2 juni 2021uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van een nalatenschap. De rechter gelast tot verdeling van de nalatenschap onder de voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en dat tot vereffening van de nalatenschap wordt overgegaan. Kortgezegd gaat het om het volgende. In 2018 is erflater overleden, zonder testament. [...]

Door | 21 juni 2021

Erfrecht. Legitieme. Schenking. Giften aan afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Hoedanigheid van Legitimaris. Berekening van de omvang van de legitieme portie.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of giften aan kleinkinderen in aanmerking diende te worden genomen bij de berekening van de legitieme. Erflaatster heeft zes kleinkinderen. Op 1 maart 2013 heeft erflaatster aan haar zes kleinkinderen ieder € 2.000,00 geschonken door middel van een overboeking van dat bedrag op [...]

Door | 14 juni 2021

Erfrecht. Vordering tot verdeling nalatenschap ontvankelijk? Vereffening. Eerst vereffenen, dan verdelen. Schuldeisers. Kan de nalatenschap al verdeeld worden?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 6 januari 2021 uitspraak gedaan over de vraag of een nalatenschap al verdeeld kon worden. Partijen zijn broers. Hun vader (hierna: erflater) is op vierentachtigjarige leeftijd overleden. Partijen zijn de enige erfgenamen van erflater, ieder voor ¼ deel. Het meest verstrekkende verweer van gedaagde is dat eiser in zijn vorderingen [...]

Door | 7 juni 2021

Erfrecht. Testament met tweetrapsmaking. Informatie over bezwaard vermogen. Vruchtgebruik. Intering.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 februari 2021 uitspraak gedaan over de vraag of het recht op informatie over een bezwaarde vermogen bij een testament met een tweetrapsmaking. In 2014 is overleden erflater. Hij was de vader van eisers en woonde samen met gedaagde. Bij testament van 10 september 2009 heeft erflater over zijn nalatenschap [...]

Door | 31 mei 2021

Erfrecht. Verjaring. Verjaring van de rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Aanvang van verjaring. Algemene en bijzondere verjaringsregels. Redelijkheid en billijkheid.

De Advocaat-Generaal bij Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden de verjaringsregels besproken, met name met betrekking tot de verjaring van een rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Deze zaak betreft de verjaring van de rechtsvordering tot opeising van een legaat. Het hof heeft de objectieve verjaringstermijn van art. 3:306 BW op grond [...]

Door | 24 mei 2021