toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 25 juli 2018 uitspraak gedaan over de vraag of de bankopnames tijdens het leven van de erflaatster onrechtmatig waren. Erflaatster was voldoende in staat haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen, en zij heeft dochters nimmer ter verantwoording geroepen of aangegeven niet met de bankopnames in te stemmen [...]

Door | 8 december 2018

De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verjaring van een vordering tot schadevergoeding. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:310 BW verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde bekend is geworden [...]

Door | 29 november 2018

Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot nietigverklaring van een testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. In 2017 is overleden erflaatster. Op 1 mei 2012 is voor de notaris een testament verleden waarbij erflaatster eerdere uiterste wilsbeschikkingen heeft herroepen, eiser is benoemd tot [...]

Door | 25 november 2018

Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 september 2018 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot het verstrekken van informatie aan de legitimarissen ter berekening van de legitieme beperkt toegewezen. Vooralsnog onaannemelijk dat eisers een vordering hebben, maar door gebrekkige informatie erfgenaam ook niet volstrekt ondenkbaar. Kort geding. Legitieme. Vordering [...]

Door | 18 november 2018

Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft op 7 februari 2018 uitspraak gedaan en regie gevoerd over de verkoop van een woning behorende in een nalatenschap. De erfgenamen wensen over te gaan tot de verdeling van de nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de [...]

Door | 7 november 2018

Fideicommis de residuo. Schenkingen ten laste van de nalatenschap. Uitleg testament.

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 mei 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een schenking ten laste van de bezwaarde nalatenschap gedaan kon worden. Fideicommis de residuo. Uitleg van een testament. De grief stelt de centrale vraag in deze zaak aan de orde: was echtgenote bevoegd schenkingen te doen ten [...]

Door | 27 oktober 2018

Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 2 mei 2018 uitspraak gedaan over het afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder. De rechtbank dient te beoordelen of gedaagden zijn tekortgeschoten in de zorg van een goed bewindvoerder als bedoeld in artikel 4:163 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en of zij op [...]

Door | 21 oktober 2018

De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over de prijsbepaling van aandelen in een uitkoopprocedure. De aandeelhouder T heeft haar vordering gegrond op artikel 2:201a BW. Nu tegen gedaagden sub 2 verstek is verleend, dient de Ondernemingskamer op grond van het bepaalde in artikel 2:201a lid 3 BW [...]

Door | 14 oktober 2018

Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over de matiging van een contractuele boete bij een toerekenbare tekortkoming bij de verkoop van een woning. Eisers gronden hun vorderingen op toerekenbaar tekortschieten van gedaagden in de nakoming van de koopovereenkomst. De advocaat van de eisers stelt het volgende. Gedaagden [...]

Door | 7 oktober 2018