toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 mei 2019 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken. Eiseres legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Gedaagde is door de [...]

Door | 16 juni 2019

Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

Van onze advocaat contractenrecht. De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 5 april 2019 in zijn conclusie de reikwijdte van het matigingsrecht van een contractuele boete door de rechter besproken. Matiging van een contractuele boete ex art. 6:94 BW. Heeft het hof de tot terughoudendheid nopende maatstaf inzake matiging miskend door [...]

Door | 6 juni 2019

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap. Het verzoek tot het stellen van een termijn op grond van artikel 4:192 [...]

Door | 30 mei 2019

Onterving. Beroep op legitieme. Gift? Bewijs. Getuigenverklaring.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme bij onterving en over de vraag of sprake was van een gift. De erflaatster had drie kinderen. Een kind van erflaatster is overleden op 22 mei 2001 met achterlating van twee kinderen. Bij testament van 10 [...]

Door | 27 mei 2019

Verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Appellant is een van de acht kinderen van de erflaters. Erflater en erflaatster hebben op 5 juli 1999 een testament gemaakt. In deze “gespiegelde testamenten” hebben zij de langstlevende echtgenoot en de kinderen [...]

Door | 17 mei 2019

Wilsonbekwaamheid erflater? Nietig testament? Inzage in notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht notaris?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering op grond van artikel 843a Rv ten aanzien van een notarieel dossier inzake een testament en de geheimhoudingsplicht van een notaris in verband met het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van de erflater. De moeder van eisers is in [...]

Door | 10 mei 2019

Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot de medewerking van een onwillige erfgenaam aan de verdeling van een nalatenschap. De onwillige erfgenaam wordt veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort. Uitgangspunt is dat [...]

Door | 4 mei 2019

Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van een legitimaris op de executeur in een nalatenschap. Afwijzing vordering van de legitimaris tegen executeur in nalatenschap. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. De vordering is ingesteld tegen executeur [...]

Door | 26 april 2019

Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording over het beheer van een bankrekening van erflater vóór diens overlijden. De vraag of een verplichting tot het doen van rekening of verantwoording bestaat, wordt in casu ontkennend beantwoord. Met de grieven keert appellant zich [...]

Door | 20 april 2019

Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 27 februari 2019 uitspraak gedaan over non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Eisers baseert haar vordering tot schadevergoeding primair op haar stelling dat de woning niet de eigenschappen bezit die nodig zijn voor normaal gebruik, omdat grote delen van [...]

Door | 12 april 2019