Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen van nalatenschap op deelgenoten. Verjaring van rechtsvordering tot nakoming? Klachtplicht. Rechtsverwerking?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd uitspraak gedaan over de vraag of bij de verdeling van een nalatenschap een rechtsvordering tot nakoming van een overeenkomst was verjaard. Deze zaak gaat om de afwikkeling van de nalatenschappen van de vader en moeder. De erfgenamen zijn de drie kinderen : appellant en de twee geïntimeerden. Erfrecht. Verdeling [...]

Door | 23 januari 2023

Erfrecht. Vereffening. Is de vereffenaar tekort geschoten in zijn taak? Informatieverstrekking door vereffenaar over de legitieme. Giften. Benoeming van een opvolgend vereffenaar.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de vereffenaar in een nalatenschap tekort was geschoten in de uitoefening van zijn taak. Een vereffenaar heeft tot taak de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen (art. 4:211 lid 1 BW). Als onderdeel van deze algemene taak [...]

Door | 16 januari 2023

Erfrecht. Procesrecht. Procederen tegen een mede-erfgenaam. Onrechtmatige daad. Gemeenschap. Deelgenoten. Belang. Ontvankelijkheid wegens proceseconomische redenen?

De Rechtbank Rotterdam heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of eiser ontvankelijk was in haar vordering vanwege het feit dat zij als deelgenoot, als erfgenaam, deze vordering had ingesteld tegen een andere deelgenoot, een andere erfgenaam, in de nalatenschap. Eiseres heeft gesteld dat gedaagde voorafgaand aan het overlijden van erflaatster € [...]

Door | 9 januari 2023

Erfrecht. Legitieme. Vaststelling van legitimaire massa. Berekening en opeisbaarheid van de legitieme vordering. Recht van legitimaris op informatie. Deugdelijke boedelbeschrijving.

De Rechtbank Limburg heeft op 31 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vaststelling, de berekening en de opeisbaarheid van de legitieme vordering. Eisers zijn geen erfgenamen. Zij zijn op grond van de wet, artikel 4:63 lid 2 BW, legitimarissen in de nalatenschap van erflater en kunnen aanspraak maken op een legitieme portie als bedoeld in [...]

Door | 19 december 2022

Erfrecht. Informatieplicht van erfgenamen. Inzage en afgifte van stukken. Bankafschriften. Administratie. En-of rekening. Rechtmatig belang. Vordering voldoende bepaald? Executeur.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan over de reikwijdte van de Informatieplicht van erfgenamen. Het geschil in de hoofdzaak gaat over het vestigen van een vruchtgebruik op alle tot de nalatenschap van erflater behorende goederen en over de verdeling van de saldi op diverse en/of-rekeningen. Gedaagde stelt dat zij een rechtmatig [...]

Door | 11 december 2022

Erfrecht. Legitieme. Inroepen van de legitieme. Vormvereiste voor verklaring? Verval. Termijn voor het afleggen van een verklaring. Bewijslast. Bewijslevering door legitimaris.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verklaring tot het inroepen van de legitieme portie. Eiseres en gedaagden zijn broers en zussen van elkaar. Eiseres vordert dat de rechtbank de legitieme massa vaststelt. Gedaagde verweert zich het gevorderde omdat eiseres niet binnen de termijn van vijf jaar na het overlijden van [...]

Door | 5 december 2022

Erfrecht. IPR. Valt een krachtens buitenlands erfrecht zonder uitsluitingsclausule verkregen erfrechtelijke verkrijging in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 30 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een krachtens buitenlands erfrecht zonder uitsluitingsclausule verkregen erfrechtelijke verkrijging in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap viel. De rechtbank had eerder geoordeeld dat de geldsom die de man krachtens het Spaanse testament - waarin geen uitsluitingsclausule was opgenomen - van zijn Spaanse vader [...]

Door | 27 november 2022

Erfrecht. Afwikkeling van een nalatenschap. Kosten van vereffening. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Kosten van een notaris. Bemiddeling. Uitvaartkosten.

De Rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2022 uitspraak gedaan over de kosten van vereffening, de kosten van executele en de schulden van de nalatenschap. De vraag die partijen verdeeld houdt, is of de gemaakte kosten in verband met notariële bijstand kunnen worden aangemerkt als vereffeningskosten in de zin van artikel 4:7 lid 1 sub [...]

Door | 20 november 2022

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Verzoek machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onbekende schuld van de nalatenschap? Termijn voor indienen verzoek.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 oktober 2022 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden vanwege een onbekende schuld van de nalatenschap. In 2021 is overleden de heer A. Erflater heeft bij testament, verleden op 11oktober 2018, over zijn nalatenschap beschikt. Erflater is in zijn testament niet [...]

Door | 13 november 2022

Erfrecht. Legitieme. Vereffening. Uitdelingslijst. Waardebepaling. Peildatum. Afwijking van het uitgangspunt van waardering op tijdstip van overlijden erflater. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de waardering van de goederen uit een nalatenschap ter berekening van de legitieme. Het gaat in deze zaak om de vraag of de bezwaren die opposant heeft tegen de door de vereffenaren opgestelde uitdelingslijst terecht zijn en of de uitdelingslijst vernietigd moet worden dan wel [...]

Door | 6 november 2022