toon

About Toon Kool

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 2 mei 2018 uitspraak gedaan over het afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder. De rechtbank dient te beoordelen of gedaagden zijn tekortgeschoten in de zorg van een goed bewindvoerder als bedoeld in artikel 4:163 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en of zij op [...]

Door | 21 oktober 2018

De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 20 februari 2018 uitspraak gedaan over de prijsbepaling van aandelen in een uitkoopprocedure. De aandeelhouder T heeft haar vordering gegrond op artikel 2:201a BW. Nu tegen gedaagden sub 2 verstek is verleend, dient de Ondernemingskamer op grond van het bepaalde in artikel 2:201a lid 3 BW [...]

Door | 14 oktober 2018

Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over de matiging van een contractuele boete bij een toerekenbare tekortkoming bij de verkoop van een woning. Eisers gronden hun vorderingen op toerekenbaar tekortschieten van gedaagden in de nakoming van de koopovereenkomst. De advocaat van de eisers stelt het volgende. Gedaagden [...]

Door | 7 oktober 2018

Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

Van onze advocaat kindsdeel. De Hoge Raad heeft op 6 april 2018 uitspraak gedaan over de mogelijkheid voor een deelgenoot om ten behoeve van de nalatenschap een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot, dan wel jegens derden (art. 3:170 lid 2 en art. 3:171 BW). Het hof heeft eiseres niet-ontvankelijk verklaard [...]

Door | 29 september 2018

Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 11 april 2018 uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid (in lijn met Hoge Raad 19 mei 2017, HR:2017:939). Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend. Wijze van [...]

Door | 22 september 2018

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 19 juli 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap. Het verzoek tot het stellen van een termijn op grond van artikel [...]

Door | 15 september 2018

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Limburg heeft op 25 januari 2018 uitspraak gedaan over de informatieplicht voor het vaststellen van de legitieme portie. De legitimaris, niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften etc. vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te [...]

Door | 9 september 2018

Kantonrechter ontheft erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 5 juli 2018 uitspraak gedaan over artikel 4:194a lid 2 BW. De kantonrechter ontheft vier erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen. Erflater en erflaatster waren gehuwd in voor beiden eerste en enige [...]

Door | 2 september 2018

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 21 juni 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Appellant is een van de acht kinderen van de erflaters. Erflater en erflaatster hebben op 5 juli 1999 een testament gemaakt. In deze “gespiegelde testamenten” hebben zij de langstlevende echtgenoot en de [...]

Door | 11 augustus 2018

Executeur. Verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Verlenging van de termijn mogelijk?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 19 juli 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. In het testament van 16 januari 2015 heeft erflater zijn zoons (belanghebbende) en erfgenaam, onder bezwaar van een aantal legaten, tot zijn erfgenamen benoemd, ieder voor [...]

Door | 10 augustus 2018