Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam een nalatenschap zuiver had aanvaard vanwege het verrichten van beschikkingshandelingen. De rechtbank heeft ion eerste instantie de vraag of er zuiver is aanvaard bevestigend beantwoord. Het oordeel van de rechtbank is gebaseerd op de overweging dat appellant na het [...]

Door | 21 september 2020

Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of gedaagde, als erfgenaam tevens vereffenaar, in de juiste hoedanigheid was gedagvaard. Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat verweerder niet ontvankelijk is in de vorderingen, omdat men haar niet in haar hoedanigheid van vereffenaar heeft gedagvaard. Een vereffenaar in een [...]

Door | 15 september 2020

Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een vordering in incident tot het verstrekken van informatie over een nalatenschap. Eiser en gedaagde zijn broer en zus. In de hoofdzaak vordert eiser samengevat de verdeling van de nalatenschap. In dit incident vordert eiser bij wijze van provisionele vordering dat gedaagde wordt veroordeeld [...]

Door | 7 september 2020

Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 2 juli 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind, ingesteld bij een testament dat was  opgemaakt vóór 1 januari 2003. Verzoek tot opheffen testamentair bewind ex artikel 4:178 lid 2 BW. Verzoeker verzoekt de rechtbank bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het [...]

Door | 1 september 2020

Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte onkosten door de executeur tijdens de executele vergoed diende te worden of dat deze bedragen diende te worden teruggebracht in de nalatenschap. Erflater heeft bij testament van zijn zussen ieder voor 1/3e deel, alsmede de kinderen van zijn broer [...]

Door | 24 augustus 2020

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Informatierecht. Schenking.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitimaire massa in verband met gedane giften. In deze procedure vorderen vader en de zussen (de erfgenamen) de vaststelling van de omvang van de legitimaire massa. De omvang van het geschil in deze procedure wordt bepaald door de vorderingen. De [...]

Door | 20 augustus 2020

Legitieme. Tijdig beroep gedaan op legitieme portie? Termijn. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of tijdig beroep was gedaan op de legitieme portie. In het eindvonnis van 22 augustus 2018 heeft de rechtbank in de hoofdzaak onder meer het volgende overwogen. Op grond van artikel 4:85 BW heeft eiseres de mogelijkheid om binnen vijf jaren na [...]

Door | 10 augustus 2020

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was bij een schenking van misbruik van omstandigheden vanwege gestelde wilsonbekwaamheid van de erflaatster. Eiser heeft gesteld dat hij vermoedt dat gedaagde zich zaken uit de nalatenschap heeft toegeëigend, door misbruik te maken van de afhankelijkheidspositie en de geestelijke gesteldheid [...]

Door | 29 juni 2020