Brenner advocaten

About Brenner advocaten

Toon Kool is meer dan 25 jaar advocaat en voert een brede rechtspraktijk gericht op bedrijven en particulieren. Hij is één van de weinige advocaten, die gespecialiseerd is in het erfrecht. Op het terrein van ondernemingsrecht werkt hij al jarenlang voor verschillende bedrijven op het gebied van het contractenrecht, in het bijzonder bedrijfsovernames. Daarnaast voert hij al meer dan 25 jaar een praktijk gericht op het onroerend goed, waaronder appartementsrecht. De praktijk van Toon Kool kenmerkt zich door een pragmatische en oplossingsgerichte benadering. Het verkrijgen van een snelle en solide oplossing in een geschil heeft de voorkeur boven lange en kostbare procedures. Toon Kool studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie werkte Toon bij Strengers Advocaten in Utrecht en vervolgens bij Froon Helmonds advocaten en KBG advocaten in Amsterdam.

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Informatierecht. Schenking.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan over de berekening van de legitimaire massa in verband met gedane giften. In deze procedure vorderen vader en de zussen (de erfgenamen) de vaststelling van de omvang van de legitimaire massa. De omvang van het geschil in deze procedure wordt bepaald door de vorderingen. De [...]

Door | 20 augustus 2020

Legitieme. Tijdig beroep gedaan op legitieme portie? Termijn. Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 23 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of tijdig beroep was gedaan op de legitieme portie. In het eindvonnis van 22 augustus 2018 heeft de rechtbank in de hoofdzaak onder meer het volgende overwogen. Op grond van artikel 4:85 BW heeft eiseres de mogelijkheid om binnen vijf jaren na [...]

Door | 10 augustus 2020

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was bij een schenking van misbruik van omstandigheden vanwege gestelde wilsonbekwaamheid van de erflaatster. Eiser heeft gesteld dat hij vermoedt dat gedaagde zich zaken uit de nalatenschap heeft toegeëigend, door misbruik te maken van de afhankelijkheidspositie en de geestelijke gesteldheid [...]

Door | 29 juni 2020

Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de afgifte van een legaat tegen inbreng ongedaan gemaakt kon worden. Gedaagde heeft in haar hoedanigheid van executeur het aan haar toegekende legaat afgegeven op 8 juni 2017, zonder dat tegelijkertijd harerzijds de daartegenover staande inbrengplicht is voldaan. Afgifte van een [...]

Door | 22 juni 2020

Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over een incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Eiser en gedaagde zijn broer en zus. Op 11 februari 2018 is hun moeder, erflaatster, overleden. Eiser en gedaagde zijn moeders erfgenamen. Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat gedaagde na het overlijden [...]

Door | 15 juni 2020

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 26 mei 2020 uitspraak gedaan over de plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven. In eerste aanleg vorderde appellante geïntimeerde te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording aan haar en aan de overige [...]

Door | 8 juni 2020

Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 7 februari 2020 uitspraak gedaan over een testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Eiseres verzoekt verweerder te veroordelen mee te werken aan de vestiging van een vruchtgebruik op de echtelijke woning Aan dit verzoek legt eiseres ten grondslag dat zij erflater in de laatste periode van zijn leven intensief [...]

Door | 1 juni 2020

Executeur. Ontslag executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Gewichtige redenen. Verstoorde verhouding met erfgenamen reden voor ontslag executeur-bewindvoerder?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 april 2020 uitspraak gedaan over de ernstige verstoring van de verhouding tussen de executeur en een tweetal erfgenamen en het ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Nadat tussen diverse erfgenamen onderling wrevel was ontstaan, heeft geïntimeerde (onder meer) verzocht om appellant ex artikel 4:149 lid 1 [...]

Door | 25 mei 2020