Brexit. Informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de Brexit in kort geding.

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Brexit. Informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de Brexit in kort geding.

Van onze advocaat internationaal recht. De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 februari 2019 uitspraak gedaan in kort geding over de informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de verblijfsrechten na de Brexit. Eisers hebben de Britse nationaliteit en zijn woonachtig in Nederland. Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) als gevolg van de uitkomst van het zogenoemde Brexit-referendum de Europese Raad overeenkomstig artikel 50 lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) genotificeerd over zijn voornemen tot terugtrekking uit de Europese [...]

Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of een economisch belang op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder.

9 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of een economisch belang op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder.

Van onze advocaat aandeelhouder. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad heeft op 7 december 2018 in zijn conclusie het enquêterecht besproken van de verschaffer van risicodragend kapitaal in een onderneming. Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of economisch belang op één lijn kan worden gesteld met belang van een aandeelhouder. De bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot het instellen van een enquête komt toe aan degenen aan wie deze bevoegdheid in de wet is verleend. De daartoe strekkende opsomming in artikel 2:346 BW is [...]

Het fideï-commis of de tweetrapsmaking: van wie is hetgeen er over is gebleven?

5 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het fideï-commis of de tweetrapsmaking: van wie is hetgeen er over is gebleven?

Het fideï-commis de residuo of de tweetrapsmaking: best een lastig leerstuk in het erfrecht. En dat leidt tot creatieve benaderingen. Zo ook in de zaak die aan de orde was bij het Hof Arnhem-Leeuwarden op 8 december 2018. Erflaatster had één erfgenaam, haar schoondochter. Wat bij het overlijden van de schoondochter -de zogenaamde bezwaarde- resteerde van de erfenis van erflaatster was -in de tweede trap- bestemd voor de nakomelingen van de broers en zus van erflaatster, de zogenaamde verwachters. Belangrijk is dat het restant [...]

Wilsonbekwaamheid van de erflater? Nietig testament? Bewijs.

4 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid van de erflater? Nietig testament? Bewijs.

Van onze advocaat nietig testament. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erflater wilsonbekwaamheid was en het testament daarom nietig. In het tussenarrest [...]

Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

26 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de uitleg van een testament en over de aanpassing van de legitieme naar internationaal privaatrecht. In [...]

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

21 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk. Wat gaat de komende Brexit voor het Nederlandse internationale handels- en contractenrecht betekenen? Een definitieve “harde of zachte” Brexit [...]

Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

17 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Overijssel heeft op 7 november 2018 uitspraak gedaan over de zekerheidstelling voor proceskosten en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU [...]

Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

12 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 7 september 2018 uitspraak gedaan over een benoeming van een bijzonder curator. Naast het gewoon bewind op grond van artikel 1:253i [...]

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

6 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

Van onze advocaat bestuurdersaansprakelijkheid. De Hoge Raad heeft op 21 december 2018 uitspraak gedaan over de vraag of het aanvragen van het faillissement van de vennootschap door de bestuurder op [...]

Oudere blog items

Executeur vordert vernietiging van een schenking. Ontbrak voor schenking destijds de toestemming van echtgenoot van de erflater? Bovenmatige gift?

20 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur vordert vernietiging van een schenking. Ontbrak voor schenking destijds de toestemming van echtgenoot van de erflater? Bovenmatige gift?

Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

8 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

25 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

18 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

7 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

4 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

Fideicommis de residuo. Schenkingen ten laste van de nalatenschap. Uitleg testament.

27 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Fideicommis de residuo. Schenkingen ten laste van de nalatenschap. Uitleg testament.

Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

21 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

17 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

14 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

7 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

28 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

22 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

15 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

9 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Kantonrechter ontheft erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen.

2 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kantonrechter ontheft erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen.

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

11 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Executeur. Verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Verlenging van de termijn mogelijk?

10 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Verlenging van de termijn mogelijk?

Kan erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor erfdeel verlangen, ook na verloop van termijn in testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

1 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kan erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor erfdeel verlangen, ook na verloop van termijn in testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Kantonrechter wijst in “gewone taal” verzoek om vaststelling van een beslagvrije voet af

29 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kantonrechter wijst in “gewone taal” verzoek om vaststelling van een beslagvrije voet af

Hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet aangaande uitdelingslijst in nalatenschap?

21 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet aangaande uitdelingslijst in nalatenschap?

Verdeling van een nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechter voert de regie bij de vereffening.

15 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechter voert de regie bij de vereffening.

Handelen dochters onrechtmatig door hun zussen niet in staat te stellen afscheid te nemen van hun overleden (schoon)moeder?

6 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Handelen dochters onrechtmatig door hun zussen niet in staat te stellen afscheid te nemen van hun overleden (schoon)moeder?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie