Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Rotterdam heeft op 3 mei 2019 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken. Eiseres legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Gedaagde is door de erflater tot executeur van de nalatenschap benoemd, althans heeft gedaagde de verdeling van de nalatenschap feitelijk afgewikkeld. Van het bedrag van € 29.096,48 dat op de spaarrekening van de [...]

Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

Van onze advocaat contractenrecht. De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 5 april 2019 in zijn conclusie de reikwijdte van het matigingsrecht van een contractuele boete door de rechter besproken. Matiging van een contractuele boete ex art. 6:94 BW. Heeft het hof de tot terughoudendheid nopende maatstaf inzake matiging miskend door te verregaand te matigen? Is het matigingsoordeel voldoende gemotiveerd? Het middel stelt aldus uitsluitend aan de orde in hoeverre de rechter een contractueel verschuldigde boete mag matigen en welke [...]

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Midden-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap. Het verzoek tot het stellen van een termijn op grond van artikel 4:192 lid 2 BW wordt afgewezen. Tevens wordt het verzoek tot verlenging van de termijn van artikel 4:192 lid 4 BW afgewezen. Op 6 december 2017 is ter griffie ingekomen [...]

Onterving. Beroep op legitieme. Gift? Bewijs. Getuigenverklaring.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onterving. Beroep op legitieme. Gift? Bewijs. Getuigenverklaring.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een beroep op de legitieme bij onterving en over de vraag of sprake was van een [...]

Verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Appellant is een van de acht kinderen van [...]

Wilsonbekwaamheid erflater? Nietig testament? Inzage in notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht notaris?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Nietig testament? Inzage in notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht notaris?

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering op grond van artikel 843a Rv ten aanzien van een notarieel dossier inzake [...]

Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot de medewerking van een onwillige erfgenaam aan de verdeling [...]

Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

26 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering van een legitimaris op de executeur in een nalatenschap. Afwijzing vordering van de legitimaris [...]

Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

20 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording over het beheer van een bankrekening van erflater vóór diens [...]

Oudere blog items

Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

Beneficiaire aanvaarding. Te gelde maken onroerend goed. Bij uitzondering machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak.

7 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Te gelde maken onroerend goed. Bij uitzondering machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak.

Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap.

De uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst.

25 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor De uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst.

Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

24 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

Verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor noodzakelijke verzorging?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor noodzakelijke verzorging?

Verdeling erfenis tussen vijf kinderen. Alle kinderen moeten worden opgeroepen. Mogelijkheid van herstel van de dagvaarding.

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling erfenis tussen vijf kinderen. Alle kinderen moeten worden opgeroepen. Mogelijkheid van herstel van de dagvaarding.

Beneficiaire of zuivere aanvaarding? Rechtsgevolgen van aanvaarden van partiële verdeling. Heeft de erfgenaam de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding verloren?

3 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire of zuivere aanvaarding? Rechtsgevolgen van aanvaarden van partiële verdeling. Heeft de erfgenaam de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding verloren?

Brexit. Duurzaam verblijf. Hoofdverblijfplaats. Afwezigheid en de Verblijfsrichtlijn.

21 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Brexit. Duurzaam verblijf. Hoofdverblijfplaats. Afwezigheid en de Verblijfsrichtlijn.

Brexit. Informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de Brexit in kort geding.

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Brexit. Informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de Brexit in kort geding.

Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of een economisch belang op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder.

9 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of een economisch belang op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder.

Het fideï-commis of de tweetrapsmaking: van wie is hetgeen er over is gebleven?

5 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het fideï-commis of de tweetrapsmaking: van wie is hetgeen er over is gebleven?

Wilsonbekwaamheid van de erflater? Nietig testament? Bewijs.

4 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid van de erflater? Nietig testament? Bewijs.

Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

26 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

21 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

17 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

12 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

6 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

Executeur vordert vernietiging van een schenking. Ontbrak voor schenking destijds de toestemming van echtgenoot van de erflater? Bovenmatige gift?

20 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur vordert vernietiging van een schenking. Ontbrak voor schenking destijds de toestemming van echtgenoot van de erflater? Bovenmatige gift?

Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

8 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

25 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

18 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

7 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

4 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie