Erfrecht. Lening. Verjaring van vordering uit hoofde van lening tussen erfgenamen. Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid? Objectieve verjaringstermijn.

23 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Lening. Verjaring van vordering uit hoofde van lening tussen erfgenamen. Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid? Objectieve verjaringstermijn.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 1 april 2022 de vraag besproken of een beroep op verjaring van een vordering uit lening tussen erfgenamen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Deze zaak betreft een geschil tussen erfgenamen. Het hof heeft geoordeeld dat het beroep van erfgenaam op verjaring ex art. 3:307 lid 2 BW van de rechtsvordering tot terugbetaling van een aan hem door de vader van partijen verstrekte lening naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar [...]

Erfrecht. Geschil over afgifte van een legaat. Echtelijke woning. Executele. Vrijwaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Hypotheekschuld. Wettelijk vruchtgebruik. Vervaltermijn.

18 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Geschil over afgifte van een legaat. Echtelijke woning. Executele. Vrijwaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Hypotheekschuld. Wettelijk vruchtgebruik. Vervaltermijn.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 maart 2022 uitspraak gedaan over een geschil over de afgifte van een legaat.   Erflaatster is in 2019 overleden. Hiermee werd haar huwelijk met gedaagde ontbonden. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 11 juli 2019. In dit testament heeft zij haar vier kinderen benoemd tot erfgenaam. De erfgenamen hebben beneficiair aanvaard. Aan gedaagde heeft zij gelegateerd haar onverdeelde aandeel in de voormalige echtelijke woning, onder de verplichting om de aan de woning verbonden hypotheekschuld voor [...]

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Legitieme. Giften. Toestemmingsvereiste van echtgenoot voor doen van giften. Vernietiging van de schenkingen? Ongebruikelijke en bovenmatige giften. 

9 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Legitieme. Giften. Toestemmingsvereiste van echtgenoot voor doen van giften. Vernietiging van de schenkingen? Ongebruikelijke en bovenmatige giften. 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 februari 2022 uitspraak gedaan over het toestemmingsvereiste van de echtgenoot voor het doen van giften. Deze zaak betreft de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van de vader van appellanten en de moeder van geintimeerden, en de verdeling de nalatenschap van de moeder van geintimeerden. De vader van appellanten is na het overlijden van hun moeder hertrouwd met de moeder van geintimeerden. De moeder van geintimeerden is overleden in 2016 en de vader van appellanten is overleden in 2018. De [...]

Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats van erflater. Nauwe en duurzame band. Toetsing.

2 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats van erflater. Nauwe en duurzame band. Toetsing.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag welk laatste gewone verblijfplaats van erflater was bij de bepaling van het toepasselijke op grond van de [...]

Erfrecht. Wilsbekwaamheid. Stoornis. Handicap. Ouderdom. In vrijheid gevormde wil? Redelijke waardering van belangen mogelijk? Curatele. Maatstaf. Toetsing. Bewijs.

25 april 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Wilsbekwaamheid. Stoornis. Handicap. Ouderdom. In vrijheid gevormde wil? Redelijke waardering van belangen mogelijk? Curatele. Maatstaf. Toetsing. Bewijs.

De Hoge Raad heeft op 25 februari 2022 uitspraak gedaan over de toetsingsmaatstaf voor de beoordeling van wilsonbekwaamheid bij een geestelijke stoornis. Onderdeel van het middel klaagt onder meer dat [...]

Erfrecht. Legaat van levenslang vruchtgebruik. Legaat is niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gevestigd. Recht op vruchten? Oud BW. Overgangsrecht.

19 april 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat van levenslang vruchtgebruik. Legaat is niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gevestigd. Recht op vruchten? Oud BW. Overgangsrecht.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 december 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er een recht op de vruchten bestond bij een legaat, dat niet op de wettelijk [...]

Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur wegens gewichtige reden. Tekortschieten in taakvervulling. Zorgplicht. Informatie. Wantrouwen. Maatstaf. Toetsing.

11 april 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur wegens gewichtige reden. Tekortschieten in taakvervulling. Zorgplicht. Informatie. Wantrouwen. Maatstaf. Toetsing.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden de toetsingsnorm besproken voor het ontslag van een executeur op grond van gewichtige reden.    Het middel [...]

Erfrecht. Ontslag van een executeur wegens gewichtige reden. Omvat ontslag van executeur mede de bevoegdheden uit zijn benoeming tot afwikkelingsbewindvoerder?

4 april 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Ontslag van een executeur wegens gewichtige reden. Omvat ontslag van executeur mede de bevoegdheden uit zijn benoeming tot afwikkelingsbewindvoerder?

De Hoge Raad heeft op 5 november 2021 uitspraak gedaan over de vraag of bij een ontslag van een executeur wegens gewichtige reden het ontslag mede de bevoegdheden uit de [...]

Rechtsbijstand. Recht op vrije advocaatkeuze. EU-richtlijnen. Wft. Is een beperking op de vrije advocaatkeuze mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar? Toetsing. Kifid.

30 maart 2022|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsbijstand. Recht op vrije advocaatkeuze. EU-richtlijnen. Wft. Is een beperking op de vrije advocaatkeuze mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar? Toetsing. Kifid.

De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad heeft enige tijd geleden het recht op een vrije advocaatkeuze besproken. Recht op vrije advocaatkeuze. Is een beperking op de vrije [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Maatstaf. Toetsingsnorm. Verstoorde relatie met erfgenamen. Wantrouwen.

21 maart 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Maatstaf. Toetsingsnorm. Verstoorde relatie met erfgenamen. Wantrouwen.

Erfrecht. Incidentele vordering. Bevoegdheid van de rechter. Vaststelling van de overbedelingsvordering bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Oud recht.

15 maart 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Incidentele vordering. Bevoegdheid van de rechter. Vaststelling van de overbedelingsvordering bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Oud recht.

Erfrecht. Afwikkeling afgifte van legaat aan echtgenote van erflater. Berekening van de omvang en waarde van het legaat. Rente. Kosten van executele. Heroverweging rechter?

7 maart 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Afwikkeling afgifte van legaat aan echtgenote van erflater. Berekening van de omvang en waarde van het legaat. Rente. Kosten van executele. Heroverweging rechter?

Erfrecht. Executele. Beheer. Welke kosten kan de executeur ten laste van de nalatenschap brengen? Legitieme. Schenking. Giften aan kleinkinderen. Bewijslast.

28 februari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executele. Beheer. Welke kosten kan de executeur ten laste van de nalatenschap brengen? Legitieme. Schenking. Giften aan kleinkinderen. Bewijslast.

Procesrecht. Bewijsrecht. Samenlevingsovereenkomst. Dwingende bewijskracht van een notariële akte. Tegenbewijs. Zorgplicht notaris. Alimentatiebeding. Klachtplicht.

21 februari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Procesrecht. Bewijsrecht. Samenlevingsovereenkomst. Dwingende bewijskracht van een notariële akte. Tegenbewijs. Zorgplicht notaris. Alimentatiebeding. Klachtplicht.

Erfrecht. Uitleg van een testament. Overgangsrecht. Opeisen van erfdeel. Verjaring. De rechtsvordering met betrekking tot erfdeel in de nalatenschap verjaart na verloop van twintig jaar.

14 februari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitleg van een testament. Overgangsrecht. Opeisen van erfdeel. Verjaring. De rechtsvordering met betrekking tot erfdeel in de nalatenschap verjaart na verloop van twintig jaar.

Erfrecht. Is een gebruiksvergoeding aan de nalatenschap verschuldigd wegens het gebruik van de woning van erflaatster? Gemaakte kosten aan woning. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid.

7 februari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Is een gebruiksvergoeding aan de nalatenschap verschuldigd wegens het gebruik van de woning van erflaatster? Gemaakte kosten aan woning. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Beschermingsbewind. Gronden voor instellen van bewind. Vermogensrechtelijke belangen. Maatstaf. Toetsing. Voorkeur rechthebbende bij benoeming van bewindvoerder.

31 januari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beschermingsbewind. Gronden voor instellen van bewind. Vermogensrechtelijke belangen. Maatstaf. Toetsing. Voorkeur rechthebbende bij benoeming van bewindvoerder.

Erfrecht. Legaat. Verzoek tot opheffing van een legaat. Vereisten voor toewijzing. Toetsing. Dient de bedoeling van de erflater te worden meegewogen?

24 januari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Verzoek tot opheffing van een legaat. Vereisten voor toewijzing. Toetsing. Dient de bedoeling van de erflater te worden meegewogen?

Erfrecht. Legaat. Verzoek opheffing legaat. Maatstaf. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid. Uitleg testament. Vaststelling van de bedoeling van de erflater.

17 januari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Verzoek opheffing legaat. Maatstaf. Toetsing. Redelijkheid en billijkheid. Uitleg testament. Vaststelling van de bedoeling van de erflater.

Erfrecht. Legitieme. Berekening legitieme. Kosten van executele. Kosten van vereffening. Advocaatkosten. Schending informatieplicht van executeur over legitieme. Dwangsom.

10 januari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Berekening legitieme. Kosten van executele. Kosten van vereffening. Advocaatkosten. Schending informatieplicht van executeur over legitieme. Dwangsom.

Erfrecht. Vereffening. Afleggen rekening en verantwoording door de vereffenaar en verzet tegen de uitdelingslijst. Schulden van de nalatenschap. Wijze van afleggen rekening en verantwoording.

3 januari 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Afleggen rekening en verantwoording door de vereffenaar en verzet tegen de uitdelingslijst. Schulden van de nalatenschap. Wijze van afleggen rekening en verantwoording.

Erfrecht. Beschermingsbewind. Meerderjarigenbewind. Mentorschap. Gronden voor onderbewindstelling. Toetsing.

13 december 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beschermingsbewind. Meerderjarigenbewind. Mentorschap. Gronden voor onderbewindstelling. Toetsing.

Erfrecht. Verrekening. Geldlening. Rente. Opeisbaarheid. Toerekening van schuld bij verdeling. Kan de opeisbare rente nog verrekend worden? Onverschuldigde betaling?

6 december 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verrekening. Geldlening. Rente. Opeisbaarheid. Toerekening van schuld bij verdeling. Kan de opeisbare rente nog verrekend worden? Onverschuldigde betaling?

Erfrecht. Kort geding. Executiegeschil. Legitieme. Informatieverstrekking aan de legitimaris. Niet nakoming van een vonnis ter verstrekking van gegevens. Verbeuren van dwangsom.

29 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Kort geding. Executiegeschil. Legitieme. Informatieverstrekking aan de legitimaris. Niet nakoming van een vonnis ter verstrekking van gegevens. Verbeuren van dwangsom.

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Stilzwijgende aanvaarding van een nalatenschap door het zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedragen als erfgenaam door het verrichten van betalingen?

22 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Stilzwijgende aanvaarding van een nalatenschap door het zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedragen als erfgenaam door het verrichten van betalingen?

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Inbreng. Levering van een legaat. Rente over de inbreng van een legaat. Verrekening bij verdeling.

15 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Inbreng. Levering van een legaat. Rente over de inbreng van een legaat. Verrekening bij verdeling.

Erfrecht. Legitieme. In aanmerking te nemen giften. Inkorting. Volgorde van inkorting. Wettelijke rente bij verzuim bij uitbetaling van de legitieme. Ingebrekestelling.

8 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. In aanmerking te nemen giften. Inkorting. Volgorde van inkorting. Wettelijke rente bij verzuim bij uitbetaling van de legitieme. Ingebrekestelling.

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Lening of schenking? Stelplicht en bewijslast. Omkering bewijslast? Misbruik van omstandigheden? Afhankelijkheidsrelatie? Verjaring?

1 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Lening of schenking? Stelplicht en bewijslast. Omkering bewijslast? Misbruik van omstandigheden? Afhankelijkheidsrelatie? Verjaring?

Procesrecht. Rechtsvordering. Pleitnota. Nemen van conclusie. Verlenen van de akte niet-dienen. Voeren van verweer. Devolutieve werking van het hoger beroep.

25 oktober 2021|Reacties uitgeschakeld voor Procesrecht. Rechtsvordering. Pleitnota. Nemen van conclusie. Verlenen van de akte niet-dienen. Voeren van verweer. Devolutieve werking van het hoger beroep.

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Onenigheid tussen erfgenamen. Is er gedurende ruzie in een sms-bericht afstand gedaan van recht? Redelijkheid en billijkheid.

18 oktober 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Onenigheid tussen erfgenamen. Is er gedurende ruzie in een sms-bericht afstand gedaan van recht? Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Onbeheerde nalatenschap. Benoeming van een vereffenaar. Belanghebbende. Onderzoek naar erfgenamen. Kosten van vereffening.

11 oktober 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Onbeheerde nalatenschap. Benoeming van een vereffenaar. Belanghebbende. Onderzoek naar erfgenamen. Kosten van vereffening.

Erfrecht. Vordering tot verdeling van een perceel grond. Wijze van verdeling. Toedeling. Vrijwaring.

5 oktober 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering tot verdeling van een perceel grond. Wijze van verdeling. Toedeling. Vrijwaring.

Erfrecht. Zijn de kosten van de uitvaart schulden van de nalatenschap? Zijn de gemaakte notariskosten schulden van de nalatenschap? Wettelijke rente.

27 september 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Zijn de kosten van de uitvaart schulden van de nalatenschap? Zijn de gemaakte notariskosten schulden van de nalatenschap? Wettelijke rente.

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? Toetsingskader.

20 september 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? Toetsingskader.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie