Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met kluisgeld? Bewijs.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met kluisgeld? Bewijs.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur onrechtmatig had gehandeld tijdens zijn beheer van gelden in een kluis. Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met kluisgeld? Bewijs. De rechter in hoger beroep overweegt als volgt. De executeur die tekort schiet in de zorg van een goed executeur, tenzij die tekortkoming hem niet kan worden aangerekend, is aansprakelijk jegens de rechthebbenden die als gevolg daarvan zijn benadeeld. De erfgenamen baseren die aansprakelijkheid op [...]

Ontslag executeur wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen?

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of een verzoek tot het ontslag van de executeur wegens reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht tegenover de erfgenamen een gegronde reden was voor het verzochte ontslag De rechter stelt voorop dat de taak van een executeur van rechtswege eindigt wanneer deze zijn werkzaamheden als zodanig heeft voltooid. De executeur heeft aangegeven dat hij zijn taak als voltooid beschouwt. In dit standpunt kan hij, zonder nadere motivatie en onderbouwing die ontbreekt, [...]

Dient een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Dient een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 november 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording dient af te leggen aan de overige erfgenamen. Het financieel beheer werd door de erfgenaam reeds gevoerd vóórdat de aan haar verstrekte volmacht formeel ging gelden. Die volmacht was immers verstrekt onder opschortende voorwaarde en kreeg daardoor pas zijn geldigheid door de medische verklaring van de arts van 27 februari 2012. Vanaf laatstgenoemde datum diende [...]

Legitieme. Is op voorhand bewezen dat er sprake was van een gift?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Is op voorhand bewezen dat er sprake was van een gift?

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of op voorhand bewezen was dat sprake was van een gift in verband met de berekening van de [...]

Lening als voorschot op de erfenis. Is de terugbetaling pas mogelijk na het overlijden van de langstlevende?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Lening als voorschot op de erfenis. Is de terugbetaling pas mogelijk na het overlijden van de langstlevende?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 uitspraak gedaan over een lening als voorschot op de erfenis en de vraag of de terugbetaling van de lening pas mogelijk was [...]

De taken en bevoegdheden van de vereffenaar. Te gelde maken van onroerend goed.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor De taken en bevoegdheden van de vereffenaar. Te gelde maken van onroerend goed.

De Rechtbank Limburg heeft op 22 januari 2019 uitspraak gedaan over de taken en bevoegdheden van de vereffenaar. De vereffenaar wenst de nalatenschap liquide te maken door de verkoop van [...]

Verzoek verklaring voor recht dat nog levende testateur ten tijde van het maken van zijn testament wilsonbekwaam was?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek verklaring voor recht dat nog levende testateur ten tijde van het maken van zijn testament wilsonbekwaam was?

De Rechtbank Den Haag heeft op 8 augustus 2019 uitspraak gedaan over een verzoek tot verklaring voor recht dat de testateur ten tijde van het maken van zijn uiterste wil [...]

Overeenkomst van opdracht. Verschuldigd loon. Gebruikelijk of redelijk loon. Vergoeding van onkosten.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst van opdracht. Verschuldigd loon. Gebruikelijk of redelijk loon. Vergoeding van onkosten.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 27 augustus 2019 uitspraak gedaan over een overeenkomst van opdracht, het verschuldigde loon en over de vergoeding van gemaakte kosten. Het hof staat allereerst voor [...]

Vereffening. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Beneficiair aanvaarde nalatenschap. Instellen van hoger beroep.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Beneficiair aanvaarde nalatenschap. Instellen van hoger beroep.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een processueel ondeelbare rechtsverhouding in het erfrecht. De advocaat van de erfgenaam heeft als meest verstrekkend verweer aangevoerd dat appellante [...]

Oudere blog items

Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Voorwaarden in testament. Is het aannemelijk dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Voorwaarden in testament. Is het aannemelijk dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

Een procedure is in Groot-Brittannië aanhangig gemaakt. Gelijktijdig is een rechtszaak in Nederland over een verdeling aanhangig gemaakt. Ontvankelijkheid? Litispendentie. Brexit.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Een procedure is in Groot-Brittannië aanhangig gemaakt. Gelijktijdig is een rechtszaak in Nederland over een verdeling aanhangig gemaakt. Ontvankelijkheid? Litispendentie. Brexit.

Drie kinderen, die het niet eens konden worden over de verdeling van een erfenis, moeten van de rechter een geërfde woning op Mallorca laten taxeren. Daarna moet dan via biedingen en eventueel een loting worden bezien of, en zo ja tegen welke prijs een van hen de woning krijgt toebedeeld. Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Drie kinderen, die het niet eens konden worden over de verdeling van een erfenis, moeten van de rechter een geërfde woning op Mallorca laten taxeren. Daarna moet dan via biedingen en eventueel een loting worden bezien of, en zo ja tegen welke prijs een van hen de woning krijgt toebedeeld. Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht.

Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Is de verplichting tot informatieverstrekking beperkt tot het vermogen per sterfdatum van de erflater?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Is de verplichting tot informatieverstrekking beperkt tot het vermogen per sterfdatum van de erflater?

Onrechtmatige daad van de executeur. Persoonlijke aansprakelijkheid van de executeur?

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad van de executeur. Persoonlijke aansprakelijkheid van de executeur?

Is er sprake van een zuivere aanvaarding in de zin van artikel 4:192 lid 1 BW? Opslaan van inboedelgoederen heeft te gelden als een daad van beheer en niet als een beschikkingshandeling.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is er sprake van een zuivere aanvaarding in de zin van artikel 4:192 lid 1 BW? Opslaan van inboedelgoederen heeft te gelden als een daad van beheer en niet als een beschikkingshandeling.

Internationaal privaatrecht. Toepasselijk recht. Arbeidsrecht. Internationaal wegvervoer. Brexit.

29 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal privaatrecht. Toepasselijk recht. Arbeidsrecht. Internationaal wegvervoer. Brexit.

Zijn de vordering uit overbedeling uit een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zijn de vordering uit overbedeling uit een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

Berekening van de legitieme. Waarde van de woning bij de vaststelling van de legitieme. WOZ-waarde? Gift?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Waarde van de woning bij de vaststelling van de legitieme. WOZ-waarde? Gift?

Ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden?

Nederlandse rechtsmacht bij de grensoverschrijdende afwikkeling van een nalatenschap. Europese Erfrechtverordening. Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels.

2 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Nederlandse rechtsmacht bij de grensoverschrijdende afwikkeling van een nalatenschap. Europese Erfrechtverordening. Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels.

Koop van onroerend goed. Is de koop nietig vanwege het ontbreken van een schriftelijke koopovereenkomst? Schriftelijkheidsvereiste en consumentenkoop.

29 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Koop van onroerend goed. Is de koop nietig vanwege het ontbreken van een schriftelijke koopovereenkomst? Schriftelijkheidsvereiste en consumentenkoop.

Berekening van de omvang van de legitieme. Informatieverstrekking door de executeur of erfgenaam. Reikwijdte van artikel 4:78 BW.

2 juli 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de omvang van de legitieme. Informatieverstrekking door de executeur of erfgenaam. Reikwijdte van artikel 4:78 BW.

Verzoek verwerping nalatenschap namens minderjarigen. Europese Erfrechtverordening. Gewone verblijfplaats van de erflater en alternatieve bevoegdheid.

27 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek verwerping nalatenschap namens minderjarigen. Europese Erfrechtverordening. Gewone verblijfplaats van de erflater en alternatieve bevoegdheid.

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling huuropbrengsten.

22 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap. Gebruiksvergoeding. Verdeling huuropbrengsten.

Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

16 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Rekening en verantwoording executeur. Verrekening gepretendeerde vordering executeur op erflater met opbrengst nalatenschap. Processueel ondeelbare rechtsverhouding, niet alle erfgenamen in procedure betrokken.

Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

6 juni 2019|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Matiging van een contractuele boete.

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

30 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Onterving. Beroep op legitieme. Gift? Bewijs. Getuigenverklaring.

27 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onterving. Beroep op legitieme. Gift? Bewijs. Getuigenverklaring.

Verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

17 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot de opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Wilsonbekwaamheid erflater? Nietig testament? Inzage in notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht notaris?

10 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Nietig testament? Inzage in notarieel dossier? Geheimhoudingsplicht notaris?

Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

4 mei 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot medewerking van onwillige erfgenaam aan verdeling nalatenschap. Onwillige erfgenaam veroordeeld mee te werken aan de verkoop van de woning die tot de nalatenschap behoort.

Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

26 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme en executeur. Voldoen van legitieme portie is een vordering op de erfgenamen en niet op de executeur. Dat erfgenaam en executeur één en dezelfde persoon zijn, maakt dit niet anders.

Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

20 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen rekening en verantwoording over beheer van bankrekening van erflater tijdens diens leven? Volmacht. Rechtsverhouding.

Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie