Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

12 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht koper. Mededelingsplicht verkoper.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 27 februari 2019 uitspraak gedaan over non-conformiteit bij de koop van een woning. Asbest in woning. Normaal gebruik mogelijk? Eisers baseert haar vordering tot schadevergoeding primair op haar stelling dat de woning niet de eigenschappen bezit die nodig zijn voor normaal gebruik, omdat grote delen van de woning niet bewoonbaar zijn gelet op de aanwezigheid van een zeer gevaarlijke soort asbest (behorend tot de hoogste risico-klasse). Gedaagde betwist dat de woning door eisers niet normaal [...]

Beneficiaire aanvaarding. Te gelde maken onroerend goed. Bij uitzondering machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak.

7 april 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire aanvaarding. Te gelde maken onroerend goed. Bij uitzondering machtiging aan de vereffenaar verleend tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een, bij uitzondering, te verlenen machtiging aan de vereffenaar tot verkoop van de tot de nalatenschap behorende onroerende zaak en aanwijzing tot het voeren van onderhandeling met de hypotheekhouder over een boedelbijdrage. Uit de mededelingen van verzoeker, uit het boedelregister en uit het procesdossier blijkt dat bij akten van 22 december 2015 en 16 maart 2016 zes erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen en dat er door deze erfgenamen geen keuze [...]

Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap.

27 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Overijssel heeft enige tijd geleden uitspraak in kort geding gedaan over een vordering tot medewerking aan de verkoop van een woning uit een nalatenschap. Eiser en gedaagde zijn broers. Zij zijn als enige erfgenamen, ieder voor de onverdeelde helft, gerechtigd in de nalatenschap van hun op 4 januari 2017 overleden moeder. Tot die nalatenschap behoort onder meer de vrijstaande woning met een werkplaats, ondergrond, erf en tuin. Eiser vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [...]

De uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst.

25 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor De uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan de uitleg van een earn-out-bepaling in een koopovereenkomst. E legt aan haar primaire vordering nakoming van de [...]

Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

24 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording te worden afgelegd?

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van de executeur. Dient rekening en verantwoording door de executeur te [...]

Verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor noodzakelijke verzorging?

14 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap voor noodzakelijke verzorging?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verzoek tot vestiging van een verzorgingsvruchtgebruik. Vangnetfunctie. Behoefte aan vruchtgebruik op goederen van de nalatenschap [...]

Verdeling erfenis tussen vijf kinderen. Alle kinderen moeten worden opgeroepen. Mogelijkheid van herstel van de dagvaarding.

10 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling erfenis tussen vijf kinderen. Alle kinderen moeten worden opgeroepen. Mogelijkheid van herstel van de dagvaarding.

Van onze advocaat kindsdeel. De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de noodzaak tot het oproepen van alle kinderen in een zaak waarbij een nalatenschap moest worden [...]

Beneficiaire of zuivere aanvaarding? Rechtsgevolgen van aanvaarden van partiële verdeling. Heeft de erfgenaam de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding verloren?

3 maart 2019|Reacties uitgeschakeld voor Beneficiaire of zuivere aanvaarding? Rechtsgevolgen van aanvaarden van partiële verdeling. Heeft de erfgenaam de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding verloren?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Limburg heeft op 11 oktober 2018 uitspraak gedaan over het verlies van de rechtsbescherming van de beneficiaire aanvaarding Voordat de erfgenaam de nalatenschap [...]

Brexit. Duurzaam verblijf. Hoofdverblijfplaats. Afwezigheid en de Verblijfsrichtlijn.

21 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Brexit. Duurzaam verblijf. Hoofdverblijfplaats. Afwezigheid en de Verblijfsrichtlijn.

Van onze advocaat internationaal recht. De Rechtbank Den Haag heeft op 14 februari 2019 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van duurzaam verblijf in Nederland in de zin [...]

Oudere blog items

Brexit. Informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de Brexit in kort geding.

15 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Brexit. Informatieverstrekking van de Nederlandse overheid over de Brexit in kort geding.

Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of een economisch belang op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder.

9 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Enquêterecht. Risicodragend kapitaal. Vraag of een economisch belang op één lijn kan worden gesteld met het belang van een aandeelhouder.

Het fideï-commis of de tweetrapsmaking: van wie is hetgeen er over is gebleven?

5 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Het fideï-commis of de tweetrapsmaking: van wie is hetgeen er over is gebleven?

Wilsonbekwaamheid van de erflater? Nietig testament? Bewijs.

4 februari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid van de erflater? Nietig testament? Bewijs.

Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

26 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament. Legaat? Legitieme portie en Internationaal privaatrecht. Leerstuk van de aanpassing.

Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

21 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Na de Brexit : de juridische gevolgen voor de Nederlandse contractspraktijk.

Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

17 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zekerheidstelling voor proceskosten. Artikel 224 Rv en de voorgenomen uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU per 29 maart 2019. Brexit. Verdrag tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk betreffende de wederkerige erkenning en ten uitvoerlegging van vonnissen in burgerlijke zaken.

Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

12 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Naast het gewoon bewind is er sprake van een testamentair bewind. Benoeming bijzondere curator in verband met tegenstrijdige belangen rondom de minderjarige.

Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

6 januari 2019|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanvragen faillissement vennootschap door bestuurder op de voet van art. 2:246 BW. Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling in zin van art. 2:248 BW?

Executeur vordert vernietiging van een schenking. Ontbrak voor schenking destijds de toestemming van echtgenoot van de erflater? Bovenmatige gift?

20 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur vordert vernietiging van een schenking. Ontbrak voor schenking destijds de toestemming van echtgenoot van de erflater? Bovenmatige gift?

Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

8 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

25 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

18 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

7 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

4 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

Fideicommis de residuo. Schenkingen ten laste van de nalatenschap. Uitleg testament.

27 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Fideicommis de residuo. Schenkingen ten laste van de nalatenschap. Uitleg testament.

Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

21 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

17 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

14 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

7 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

28 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

22 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

15 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie