Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 23 maart 2020 uitspraak gedaan over de mogelijkheid tot schriftelijk verweer gezien de uitbraak van het Coronavirus. Gezien de bijzondere omstandigheden in verband met de corona uitbraak, heeft de voorzieningenrechter, omdat gedaagde heeft verklaard dat hij ziekteverschijnselen vertoont, gedaagde in de gelegenheid gesteld schriftelijk zijn bezwaar naar voren te brengen. Dit vonnis wordt daarmee geacht op tegenspraak te zijn gewezen. Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer. De rechter oordeelt als volgt. Gedaagden hebben bij [...]

Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 14 februari 2020 in zijn conclusie misbruik van omstandigheden bij schenking besproken. Eerst maak ik (de A-G) met het oog op de onderhavige zaak enkele opmerkingen in algemene zin over misbruik van omstandigheden en over de bijzondere regel van bewijslastverdeling van art. 7:176 BW. Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast. De A-G concludeert. Volgens art. 3:44 lid 4 BW is misbruik van omstandigheden aanwezig wanneer iemand die weet of moet begrijpen dat [...]

Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Levert het Corona-virus overmacht op? Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid.

16 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW. Levert het Corona-virus overmacht op? Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid.

Van onze advocaat contractenrecht. Levert het Corona-virus juridische overmacht op? Overmacht als bedoeld in art. 6:75 BW. Juridisch kader. Maatstaf. Relatieve onmogelijkheid. Van overmacht is sprake wanneer “een tekortkoming in de nakoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend”. Dit is volgens artikel 6:75 BW het geval “indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt”. Het gaat in overmachtssituaties over het algemeen om een tekortkoming die bestaat uit “een [...]

Wie was rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening? Door wie is de bankrekening gevoed? Onrechtmatig gebruik van gelden uit een nalatenschap. Aanvangstijdstip waarop wettelijke rente is gaan lopen bij onrechtmatige daad.

8 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wie was rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening? Door wie is de bankrekening gevoed? Onrechtmatig gebruik van gelden uit een nalatenschap. Aanvangstijdstip waarop wettelijke rente is gaan lopen bij onrechtmatige daad.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag wie rechthebbende op het saldo op een buitenlandse bankrekening was en over het aanvangstijdstip waarop de wettelijke [...]

Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Tussenkomst. Is tussenkomst mogelijk in het geding?

2 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Procesrecht. Tussenkomst. Is tussenkomst mogelijk in het geding?

De Rechtbank Den Haag heeft op 25 september 2019 uitspraak gedaan over de vraag of een tussenkomst mogelijk was in een geding over de verdeling van een nalatenschap. Gedaagde vordert [...]

Contractenrecht. Wilsgebreken. Vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog. Juridisch kader. Maatstaf.

24 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Wilsgebreken. Vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog. Juridisch kader. Maatstaf.

De advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 13 december 2019 het juridisch kader besproken van de wilsgebreken dwaling en bedrog in het overeenkomstenrecht. Contractenrecht. Wilsgebreken. Vernietiging [...]

Executele. Zijn de werkzaamheden van de executeur beëindigd? Taak executeur is beperkt tot het voldoen van schulden en omvat niet tevens het incasseren van een vordering.

23 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Zijn de werkzaamheden van de executeur beëindigd? Taak executeur is beperkt tot het voldoen van schulden en omvat niet tevens het incasseren van een vordering.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de taken en werkzaamheden van de executeur beëindigd waren. In geschil is de vraag of de [...]

Legitieme. Gift. Bevoordelingsbedoeling. Juridisch kader. Maatstaf.

22 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift. Bevoordelingsbedoeling. Juridisch kader. Maatstaf.

De advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 25 oktober 2019 in een conclusie bij een arrest van de Hoge Raad het juridisch kader besproken van de [...]

Verjaring van een vordering tot vernietiging van een testament wegens vormfouten.

17 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verjaring van een vordering tot vernietiging van een testament wegens vormfouten.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan over de verjaring van de vordering tot vernietiging van een testament. De advocaat van gedaagde brengt het volgende naar voren [...]

Oudere blog items

Vereffening. Zijn de door de niet-erfgenaam gemaakte kosten van lijkbezorging schulden van de nalatenschap?

9 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Zijn de door de niet-erfgenaam gemaakte kosten van lijkbezorging schulden van de nalatenschap?

Ouderlijke boedelverdeling. Is de vordering uit de ouderlijke boedelverdeling verjaard?

3 februari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling. Is de vordering uit de ouderlijke boedelverdeling verjaard?

Legitieme portie. In aanmerking te nemen giften. Bedrijfsoverdracht.

27 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme portie. In aanmerking te nemen giften. Bedrijfsoverdracht.

Kort geding. Schorsing van de executeur? Spoedeisend belang?

18 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Schorsing van de executeur? Spoedeisend belang?

Vordering tot ontruiming woning van overleden vader. Moet onterfde zoon het ouderlijk huis verlaten?

12 januari 2020|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot ontruiming woning van overleden vader. Moet onterfde zoon het ouderlijk huis verlaten?

Legitieme. Giften en de berekening van de legitieme portie.

18 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Giften en de berekening van de legitieme portie.

Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met het kluisgeld? Bewijs.

11 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met het kluisgeld? Bewijs.

Ontslag executeur wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen?

3 december 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag executeur wegens gegronde reden tot wantrouwen door onvoldoende naleving informatieplicht jegens erfgenamen?

Dient een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

25 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Dient een erfgenaam, die tijdens het leven van erflater financieel beheer heeft gevoerd, rekening en verantwoording af te leggen aan de overige erfgenamen?

Legitieme. Is op voorhand bewezen dat er sprake was van een gift?

20 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Is op voorhand bewezen dat er sprake was van een gift?

Lening als voorschot op de erfenis. Is de terugbetaling pas mogelijk na het overlijden van de langstlevende?

12 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor Lening als voorschot op de erfenis. Is de terugbetaling pas mogelijk na het overlijden van de langstlevende?

De taken en bevoegdheden van de vereffenaar. Te gelde maken van onroerend goed.

5 november 2019|Reacties uitgeschakeld voor De taken en bevoegdheden van de vereffenaar. Te gelde maken van onroerend goed.

Verzoek verklaring voor recht dat nog levende testateur ten tijde van het maken van zijn testament wilsonbekwaam was?

29 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek verklaring voor recht dat nog levende testateur ten tijde van het maken van zijn testament wilsonbekwaam was?

Overeenkomst van opdracht. Verschuldigd loon. Gebruikelijk of redelijk loon. Vergoeding van onkosten.

21 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Overeenkomst van opdracht. Verschuldigd loon. Gebruikelijk of redelijk loon. Vergoeding van onkosten.

Vereffening. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Beneficiair aanvaarde nalatenschap. Instellen van hoger beroep.

14 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Vereffening. Processueel ondeelbare rechtsverhouding. Beneficiair aanvaarde nalatenschap. Instellen van hoger beroep.

Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Voorwaarden in testament. Is het aannemelijk dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

8 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Voorwaarden in testament. Is het aannemelijk dat de rechthebbende de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

Een procedure is in Groot-Brittannië aanhangig gemaakt. Gelijktijdig is een rechtszaak in Nederland over een verdeling aanhangig gemaakt. Ontvankelijkheid? Litispendentie. Brexit.

1 oktober 2019|Reacties uitgeschakeld voor Een procedure is in Groot-Brittannië aanhangig gemaakt. Gelijktijdig is een rechtszaak in Nederland over een verdeling aanhangig gemaakt. Ontvankelijkheid? Litispendentie. Brexit.

Drie kinderen, die het niet eens konden worden over de verdeling van een erfenis, moeten van de rechter een geërfde woning op Mallorca laten taxeren. Daarna moet dan via biedingen en eventueel een loting worden bezien of, en zo ja tegen welke prijs een van hen de woning krijgt toebedeeld. Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht.

24 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Drie kinderen, die het niet eens konden worden over de verdeling van een erfenis, moeten van de rechter een geërfde woning op Mallorca laten taxeren. Daarna moet dan via biedingen en eventueel een loting worden bezien of, en zo ja tegen welke prijs een van hen de woning krijgt toebedeeld. Internationaal erfrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht.

Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Is de verplichting tot informatieverstrekking beperkt tot het vermogen per sterfdatum van de erflater?

16 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Omvang informatieplicht van een erfgenaam jegens een legitimaris. Is de verplichting tot informatieverstrekking beperkt tot het vermogen per sterfdatum van de erflater?

Onrechtmatige daad van de executeur. Persoonlijke aansprakelijkheid van de executeur?

9 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Onrechtmatige daad van de executeur. Persoonlijke aansprakelijkheid van de executeur?

Is er sprake van een zuivere aanvaarding in de zin van artikel 4:192 lid 1 BW? Opslaan van inboedelgoederen heeft te gelden als een daad van beheer en niet als een beschikkingshandeling.

1 september 2019|Reacties uitgeschakeld voor Is er sprake van een zuivere aanvaarding in de zin van artikel 4:192 lid 1 BW? Opslaan van inboedelgoederen heeft te gelden als een daad van beheer en niet als een beschikkingshandeling.

Internationaal privaatrecht. Toepasselijk recht. Arbeidsrecht. Internationaal wegvervoer. Brexit.

29 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Internationaal privaatrecht. Toepasselijk recht. Arbeidsrecht. Internationaal wegvervoer. Brexit.

Zijn de vordering uit overbedeling uit een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

26 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Zijn de vordering uit overbedeling uit een ouderlijke boedelverdeling verjaard?

Berekening van de legitieme. Waarde van de woning bij de vaststelling van de legitieme. WOZ-waarde? Gift?

18 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Berekening van de legitieme. Waarde van de woning bij de vaststelling van de legitieme. WOZ-waarde? Gift?

Ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden?

11 augustus 2019|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur op grond van een gewichtige reden?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie