Koop onroerend goed. Verjaringstermijn van dwaling, bedrog en onrechtmatige daad.

21 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koop onroerend goed. Verjaringstermijn van dwaling, bedrog en onrechtmatige daad.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 22 november 2017 uitspraak gedaan over de toepassing van de verjaringstermijn ex artikel 7:23 lid 2 BW bij dwaling, bedrog en onrechtmatige daad in situaties van eenzelfde feitencomplex. De volgende feiten staan in rechte vast: Eiser c.s. hebben op 10 augustus 2010 van de rechtsvoorganger van L een woning gekocht. De notariële levering hiervan heeft plaatsgevonden op 20 september 2010. Voorafgaand aan de koop van voormelde woning hebben eiser c.s. voormelde woning bezichtigd in aanwezigheid [...]

Aandelenoverdracht. Wilsovereenstemming over de verkoop van de aandelen? Bestuurdersaansprakelijkheid. Zorgplicht notaris.

19 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aandelenoverdracht. Wilsovereenstemming over de verkoop van de aandelen? Bestuurdersaansprakelijkheid. Zorgplicht notaris.

Van onze advocaat bedrijfsovername. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 18 juli 2017 uitspraak gedaan over een aandelenoverdracht. Tussen partijen heeft geen wilsovereenstemming bestaan over de verkoop van de aandelen. Bestuurder van vennootschap waaraan aandelen zijn overgedragen, treft persoonlijk ernstig verwijt en is in beginsel aansprakelijk voor de schade. Appellant heeft in eerste aanleg - kort gezegd - gevorderd dat voor recht zal worden verklaard dat geïntimeerden C en D en geïntimeerden A en B jegens hem onrechtmatig hebben gehandeld en (hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor [...]

Verzoek van curator om namens curanda te berusten in het testament en geen beroep te doen op haar legitieme portie afgewezen.

17 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek van curator om namens curanda te berusten in het testament en geen beroep te doen op haar legitieme portie afgewezen.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 januari 2018 uitspraak gedaan over een verzoek van curator om namens curanda te berusten in het testament en geen beroep te doen op haar legitieme portie. Bij beschikking van 1 juli 1987 is curanda door de Rechtbank te Arnhem onder curatele gesteld en is haar moeder (verzoekster), voornoemd, tot curator benoemd. Op 2016 is overleden B, de vader van de curanda (hierna te noemen: erflater). Bij testament van 31 mei 2010 heeft hij zijn [...]

Geschil erfgenaam-executeur. Vordering strekkende de executeur te verbieden gelden aan de ervenrekening te onttrekken.

16 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Geschil erfgenaam-executeur. Vordering strekkende de executeur te verbieden gelden aan de ervenrekening te onttrekken.

Van onze advocaat executeur. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan in een geschil tussen een erfgenaam en de executeur. Vordering strekkende de executeur te verbieden gelden [...]

Wanbeleid Onderneming. Tegenstrijdig belang? Informatieplicht aan aandeelhouders. Verstoorde relatie met aandeelhouders. Impasse?

14 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wanbeleid Onderneming. Tegenstrijdig belang? Informatieplicht aan aandeelhouders. Verstoorde relatie met aandeelhouders. Impasse?

Van onze advocaat aandeelhouder. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 oktober 2017 uitspraak gedaan over wanbeleid in een onderneming, over tegenstrijdig belang en de informatieplicht aan aandeelhouders. De advocaat van [...]

Ouderlijke boedelverdeling met recht van vruchtgebruik. Aanspraak op erfdeel omdat aan de voorwaarde voor het eindigen van het vruchtgebruik is voldaan

10 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling met recht van vruchtgebruik. Aanspraak op erfdeel omdat aan de voorwaarde voor het eindigen van het vruchtgebruik is voldaan

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 september 2017 uitspraak gedaan over de ouderlijke boedelverdeling ex artikel 4:1167 (oud) BW. Afstammeling maakt aanspraak op zijn erfdeel in [...]

Voorschot op schadevergoeding in kort geding. Woning is non-conform vanwege ernstig vochtprobleem.

6 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Voorschot op schadevergoeding in kort geding. Woning is non-conform vanwege ernstig vochtprobleem.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 13 november 2017 uitspraak gedaan over een voorschot op schadevergoeding in kort geding. Non-conformiteit bij de koop van een woning vanwege [...]

Valt de uitkering uit de levensverzekering in de nalatenschap? Begunstiging. Redelijkheid en billijkheid.

5 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Valt de uitkering uit de levensverzekering in de nalatenschap? Begunstiging. Redelijkheid en billijkheid.

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 9 mei 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een uitkering uit een levensverzekering in de nalatenschap viel. Appellante en [...]

Omvang legitieme portie. Waardebepaling van onroerend goed. Schenkingen?

4 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Omvang legitieme portie. Waardebepaling van onroerend goed. Schenkingen?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan over de omvang legitieme portie en de waardebepaling van onroerend goed. Schenkingen? In hoger beroep is [...]

Oudere blog items

Non-conformiteit bij koop woning. Gebreken dak? Mededelingsplicht verkoper en onderzoekplicht koper. Gebreken bekend bij verkoper?

31 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij koop woning. Gebreken dak? Mededelingsplicht verkoper en onderzoekplicht koper. Gebreken bekend bij verkoper?

Verbod tot een emissie van aandelen? Verwateren van aandelen? Belangenverstrengeling?

30 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verbod tot een emissie van aandelen? Verwateren van aandelen? Belangenverstrengeling?

Nietig testament? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan?

29 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad jegens individuele schuldeiser? Verhaalsbenadeling?

23 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad jegens individuele schuldeiser? Verhaalsbenadeling?

Executiegeschil erfgenaam tegen executeur. Ontruiming panden die tot nalatenschap behoren?

22 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executiegeschil erfgenaam tegen executeur. Ontruiming panden die tot nalatenschap behoren?

Koopovereenkomst woning. Tijdig beroep op financieringsvoorbehoud? Matiging boete?

21 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst woning. Tijdig beroep op financieringsvoorbehoud? Matiging boete?

Enquêterecht. Wanbeleid in onderneming. Declaratiegedrag. Onmiddellijke voorziening. Bijeenroepen van aandeelhoudersvergadering.

17 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Enquêterecht. Wanbeleid in onderneming. Declaratiegedrag. Onmiddellijke voorziening. Bijeenroepen van aandeelhoudersvergadering.

Niet-nakoming koopovereenkomst onroerend goed. Gebrek? Bekendheid met het gebrek? Dwaling?

13 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Niet-nakoming koopovereenkomst onroerend goed. Gebrek? Bekendheid met het gebrek? Dwaling?

Beheer van gelden en administratie van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

12 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beheer van gelden en administratie van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

Vordering tot verdeling van nalatenschap in reconventie. Betrekken van alle deelgenoten. Wettelijke vereffening.

9 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van nalatenschap in reconventie. Betrekken van alle deelgenoten. Wettelijke vereffening.

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van de EEX-verordening. Woonplaats. Forumkeuze?

7 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van de EEX-verordening. Woonplaats. Forumkeuze?

Koop onroerend goed. Gebrek aan dak. Woning non-conform? Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht geschonden? Ouderdomsclausule?

6 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koop onroerend goed. Gebrek aan dak. Woning non-conform? Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht geschonden? Ouderdomsclausule?

Koop van een woning. Non-conformiteit. Makelaar aansprakelijk?

4 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koop van een woning. Non-conformiteit. Makelaar aansprakelijk?

Maatstaf van opzettelijk verzwijgen, zoek maken of verborgen houden van tot een nalatenschap behorend goed. Verbeurdverklaring van het erfdeel. Bewijslast.

3 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Maatstaf van opzettelijk verzwijgen, zoek maken of verborgen houden van tot een nalatenschap behorend goed. Verbeurdverklaring van het erfdeel. Bewijslast.

Afleggen van rekening en verantwoording door bewindvoerder bij overlijden van onder bewind gestelde meerderjarige. Aan wie wordt rekening en verantwoording afgelegd?

2 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen van rekening en verantwoording door bewindvoerder bij overlijden van onder bewind gestelde meerderjarige. Aan wie wordt rekening en verantwoording afgelegd?

Machtiging verkoop gemeenchappelijke woning

28 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Machtiging verkoop gemeenchappelijke woning

Contractenrecht. Verjaring, stuiting van de verjaring en de ontvangsttheorie

25 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Contractenrecht. Verjaring, stuiting van de verjaring en de ontvangsttheorie

Bestuurdersaansprakelijkheidszaak. Schending publicatie- en boekhoudplicht. Geen onbelangrijk verzuim. Bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort. Geen matiging.

22 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheidszaak. Schending publicatie- en boekhoudplicht. Geen onbelangrijk verzuim. Bestuurder aansprakelijk voor het boedeltekort. Geen matiging.

Kort geding. Machtiging te gelden maken woning?

21 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Machtiging te gelden maken woning?

Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Daad van beschikking? Beneficiair erfgenaam als vereffenaar. Lening of schenking? Aansprakelijkheid vereffenaar? Te hanteren criterium.

18 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Daad van beschikking? Beneficiair erfgenaam als vereffenaar. Lening of schenking? Aansprakelijkheid vereffenaar? Te hanteren criterium.

Non-conformiteit bij de koop van een appartement. Schending geldende voorschriften van Bouwbesluit en NEN-normen.

16 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij de koop van een appartement. Schending geldende voorschriften van Bouwbesluit en NEN-normen.

Uitroken minderheidsaandeelhouder? Misbruik meerderheidspositie? Verstrekken van informatie. Ernstig verstoorde relatie? Impasse? Wanbeleid?

15 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Uitroken minderheidsaandeelhouder? Misbruik meerderheidspositie? Verstrekken van informatie. Ernstig verstoorde relatie? Impasse? Wanbeleid?

Afgifte van medisch dossier? Voldoende zwaarwegend belang aan de zijde van eiser om beroepsgeheim van arts te doorbreken? Kan eiser op een andere wijze aan de benodigde informatie komen dat erflater wilsonbekwaam was bij opmaken testament?

11 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afgifte van medisch dossier? Voldoende zwaarwegend belang aan de zijde van eiser om beroepsgeheim van arts te doorbreken? Kan eiser op een andere wijze aan de benodigde informatie komen dat erflater wilsonbekwaam was bij opmaken testament?

Vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst wegens bedrog, dwaling dan wel misbruik van omstandigheden betreffende de woning van een hoogbejaarde man

10 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot vernietiging van de koopovereenkomst wegens bedrog, dwaling dan wel misbruik van omstandigheden betreffende de woning van een hoogbejaarde man

Converteren aandelen aan toonder in aandelen op naam. Positie houder dividendbewijzen

9 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Converteren aandelen aan toonder in aandelen op naam. Positie houder dividendbewijzen

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie