Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 november 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot tussenkomst op grond van art. 217-219a Rv. Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde. De rechter oordeelt als volgt. Het hof overweegt dat een partij op de voet van art. 217 Rv in een aanhangig geding kan vorderen te mogen tussenkomen indien zij een eigen vordering wenst in te stellen tegen (een van) de procederende partijen en voldoende belang heeft zich met dat doel te [...]

Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 21 januari 2020 uitspraak gedaan over de verschillende waardering van onroerende goed voor legitimarissen en voor erfgenamen. De grieven richten zich tegen de waardering van de landerijen voor de berekening van de legitieme portie. Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed. De rechter oordeelt als volgt. Op zichzelf is juist dat de peildatum voor de waardebepaling bij de berekening van de legitieme portie het tijdstip is, onmiddellijk na het overlijden van [...]

Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een herroepelijke schenking ter zake des doods. Appellant is samen met geïntimeerde, C, D en de kleinkinderen deelgenoot in de fideicommissaire nalatenschap. Hij heeft in deze procedure gevorderd dat het hof voor recht zal verklaren dat de schenkingen van 24 mei 2012 van F aan geïntimeerde nietig en/of ongeldig zijn, althans dat F onbevoegd was deze schenkingen te doen. Erflater heeft in zijn testament onder IV bepaald als volgt: A. Aan de erfstelling ten aanzien [...]

Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

De Rechtbank Den Haag heeft op 28 oktober 2020 uitspraak gedaan over een schorsing van het geding vanwege het overlijden van een procespartij. De advocaat van gedaagde heeft op de [...]

Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 13 oktober 2020 uitspraak gedaan over een verzoek op grond van artikel 4:194a BW om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten [...]

Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten? Analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht?

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten? Analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht?

De Hoge Raad heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de mogelijkheden van  vergoedingsrechten tussen feitelijke samenwoners. Volgens het onderdeel heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door, [...]

Erfrecht. Executiegeschil. Uitkering van een legaat. Opheffing beslag? Tenuitvoerlegging. Toetsing. Maatstaf.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executiegeschil. Uitkering van een legaat. Opheffing beslag? Tenuitvoerlegging. Toetsing. Maatstaf.

De Rechtbank Overijssel heeft op 29 september 2020 uitspraak gedaan in kort geding over een verzoek tot de opheffing van een gelegd beslag in verband met een uitgebleven uitkering van [...]

Erfrecht. Huur. Is de zoon na overlijden moeder huurder van de woning geworden? Voortzetting huur op eigen naam. Duurzame gemeenschappelijke huishouding?

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Huur. Is de zoon na overlijden moeder huurder van de woning geworden? Voortzetting huur op eigen naam. Duurzame gemeenschappelijke huishouding?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 28 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de zoon, na het overlijden van zijn moeder, huurder van de woning was geworden. Eiser heeft [...]

Verdeling van een nalatenschap. Uitbetaling van een legaat. Verjaring? Rechtsverwerking?

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Uitbetaling van een legaat. Verjaring? Rechtsverwerking?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 september 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot uitbetaling van een legaat. Partijen zijn broer en zus. De moeder van partijen is overleden in [...]

Oudere blog items

Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Onduidelijkheden in de afgelegde rekening en verantwoording? Dagvaarden van een gewezen executeur.

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Onduidelijkheden in de afgelegde rekening en verantwoording? Dagvaarden van een gewezen executeur.

Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Informatierecht. Schenking.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Informatierecht. Schenking.

Legitieme. Tijdig beroep gedaan op legitieme portie? Termijn. Redelijkheid en billijkheid.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Tijdig beroep gedaan op legitieme portie? Termijn. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Behoort de woning tot de nalatenschap? Verblijvensbeding.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Behoort de woning tot de nalatenschap? Verblijvensbeding.

Erfrecht. Geldlening. Lening of schenking? Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting? Bewijs.

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Geldlening. Lening of schenking? Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting? Bewijs.

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

Executeur. Ontslag executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Gewichtige redenen. Verstoorde verhouding met erfgenamen reden voor ontslag executeur-bewindvoerder?

25 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Ontslag executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Gewichtige redenen. Verstoorde verhouding met erfgenamen reden voor ontslag executeur-bewindvoerder?

Legitieme. Gift. Inbrengplicht? Informatieplicht over de legitieme.

18 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Gift. Inbrengplicht? Informatieplicht over de legitieme.

Is de executeur ernstig tekort geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Onrechtmatige daad van de executeur?

11 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Is de executeur ernstig tekort geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Onrechtmatige daad van de executeur?

Legitieme. Schenking. Berekening van de legitieme. Gebruikelijke giften? Morele verplichting? Levensonderhoud.

4 mei 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Schenking. Berekening van de legitieme. Gebruikelijke giften? Morele verplichting? Levensonderhoud.

Erfrecht. Verjaring? Onverdeeldheid. Vordering tot verdeling. Gedwongen schuldverrekening.

30 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verjaring? Onverdeeldheid. Vordering tot verdeling. Gedwongen schuldverrekening.

Corona-crisis. Faillissement. Faillietverklaring. Procesrecht. Telefonisch horen en voeren van verweer. Tijdelijk regeling Insolventiezaken vanwege de Corona-crisis.

20 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Corona-crisis. Faillissement. Faillietverklaring. Procesrecht. Telefonisch horen en voeren van verweer. Tijdelijk regeling Insolventiezaken vanwege de Corona-crisis.

Coronacrisis. Procesrecht. Dagvaarding. Betekening van een exploot. Belemmering. Nietigheid? Herstelexploot.

14 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Coronacrisis. Procesrecht. Dagvaarding. Betekening van een exploot. Belemmering. Nietigheid? Herstelexploot.

Kort geding over corona-maatregelen. Eisers willen een volledige lockdown. Handelt de Staat onrechtmatig met het gekozen beleid?

6 april 2020|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding over corona-maatregelen. Eisers willen een volledige lockdown. Handelt de Staat onrechtmatig met het gekozen beleid?

Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

30 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Procesrecht. Kort geding. Coronavirus. Mogelijkheid tot het voeren van schriftelijk verweer.

Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast.

22 maart 2020|Reacties uitgeschakeld voor Wilsgebrek. Misbruik van omstandigheden bij schenking. Bewijslast.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie