Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

25 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

De Rechtbank Gelderland heeft op 2 februari 2021 uitspraak gedaan over een verzoek van een huurder tot huurprijsverlaging wegens de financiële gevolgen van de corona-crisis. De coronacrisis, gelet op de omvang daarvan en de ingrijpende gevolgen voor de economie en de maatschappij, maar ook voor partijen, moet in beginsel worden aangemerkt als een onvoorziene omstandigheid in de zin van artikel 6:258 lid 1 BW. Dat betekent dat beide partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mogen verwachten. Daarvan [...]

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Corona. Omzetverlies. Huurverlaging vanwege de corona-crisis. Huurkorting 50% over de periode van verplichte sluiting.

17 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Corona. Omzetverlies. Huurverlaging vanwege de corona-crisis. Huurkorting 50% over de periode van verplichte sluiting.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 27 januari 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot huurverlaging vanwege de corona-crisis. K is deze procedure op 9 september 2019 gestart, omdat gedaagde de huurtermijnen voor de maanden augustus en september 2020 niet tijdig en volledig heeft voldaan. De huur voor augustus heeft gedaagde op 26 augustus 2020 (onder protest) betaald en de huur voor september op de dag van dagvaarding (eveneens onder protest). Bij de beantwoording van die vraag is relevant de tegenvordering van gedaagde tot het [...]

Erfrecht. Wilsbekwaamheid erflater bij opmaken testament. Testament nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt? Medisch bewijs. Maatstaf. Toetsing.

12 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Wilsbekwaamheid erflater bij opmaken testament. Testament nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt? Medisch bewijs. Maatstaf. Toetsing.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden een aantal  overwegingen gemaakt ter maatstaf van de waardering van het bewijs bij het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van een erflater bij het opmaken van een testament.    Inzet van deze procedure is de nalatenschap van de erflater, die op 23 februari 2011 is overleden. Erflater is niet gehuwd geweest en hij heeft geen nakomelingen. In dit geding gaat het in het bijzonder om de geldigheid van het op 20 mei [...]

Huur van bedrijfsruimte. Horeca. Vermindering van de huurprijs vanwege de coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden. Omzetverlies. Huurprijsverlaging van 50 %.

2 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huur van bedrijfsruimte. Horeca. Vermindering van de huurprijs vanwege de coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden. Omzetverlies. Huurprijsverlaging van 50 %.

De Rechtbank Den Haag heeft op 21 januari 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot een huurprijsverlaging  vanwege omzetverlies veroorzaakt door de coronacrisis. In de periode van 15 maart tot [...]

Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

27 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de informatieplicht in het kader van de berekening van de legitieme portie tevens een verplichting tot [...]

Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

18 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 11 januari 2021 uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het in artikel 128 van de Faillissementswet neergelegde fixatiebeginsel op de vereffening van een nalatenschap. Het [...]

Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

11 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 december 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking [...]

Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

4 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 16 december 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het ontslag van een testamentair bewindvoerder. Verzoeker verzoekt verweerder wegens gewichtige redenen te ontslaan als testamentair [...]

Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

14 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 27 november 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de kantonrechter bevoegd was om van een vordering tot vernietiging van een testament en van een [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

7 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

30 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Hoger beroep. Vordering tot tussenkomst. Voldoende belang? Voeging. Goede procesorde.

Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

23 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Waardering onroerende zaken voor legitimarissen en voor erfgenamen. Peildatum. Taxatie. Waardestijging van onroerend goed.

Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

16 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Fideicommis de residuo. Bezwaarde erfgenaam doet herroepelijke schenking ter zake des doods. Uitleg van het testament.

Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

9 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Schorsing. Overleden procespartij. Tardieve aanvulling van een niet rechtsgeldige schorsingsakte?

Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

2 november 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek om een zuivere aanvaarding van de nalatenschap alsnog om te zetten in een beneficiaire aanvaarding. Lening. Onverschuldigde betaling. Onverplicht?

Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten? Analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht?

26 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten? Analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht?

Erfrecht. Executiegeschil. Uitkering van een legaat. Opheffing beslag? Tenuitvoerlegging. Toetsing. Maatstaf.

18 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executiegeschil. Uitkering van een legaat. Opheffing beslag? Tenuitvoerlegging. Toetsing. Maatstaf.

Erfrecht. Huur. Is de zoon na overlijden moeder huurder van de woning geworden? Voortzetting huur op eigen naam. Duurzame gemeenschappelijke huishouding?

12 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Huur. Is de zoon na overlijden moeder huurder van de woning geworden? Voortzetting huur op eigen naam. Duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Verdeling van een nalatenschap. Uitbetaling van een legaat. Verjaring? Rechtsverwerking?

4 oktober 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. Uitbetaling van een legaat. Verjaring? Rechtsverwerking?

Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Onduidelijkheden in de afgelegde rekening en verantwoording? Dagvaarden van een gewezen executeur.

28 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Onduidelijkheden in de afgelegde rekening en verantwoording? Dagvaarden van een gewezen executeur.

Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

21 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

15 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

7 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

1 september 2020|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

24 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Informatierecht. Schenking.

20 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Informatierecht. Schenking.

Legitieme. Tijdig beroep gedaan op legitieme portie? Termijn. Redelijkheid en billijkheid.

10 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Tijdig beroep gedaan op legitieme portie? Termijn. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Behoort de woning tot de nalatenschap? Verblijvensbeding.

3 augustus 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Behoort de woning tot de nalatenschap? Verblijvensbeding.

Erfrecht. Geldlening. Lening of schenking? Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting? Bewijs.

6 juli 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Geldlening. Lening of schenking? Kosten van levensonderhoud. Morele verplichting? Bewijs.

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

29 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

22 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

15 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

8 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

1 juni 2020|Reacties uitgeschakeld voor Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie