Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Notariële verdelingsovereenkomst. Vernietiging verdeling op grond van dwaling mogelijk? Uitsluiting dwalingsregeling in testament.

26 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Notariële verdelingsovereenkomst. Vernietiging verdeling op grond van dwaling mogelijk? Uitsluiting dwalingsregeling in testament.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag de overeenkomst van verdeling van een nalatenschap vernietigd kon worden op grond van dwaling. De vader van partijen is in oktober 2007 overleden. Appellant meent dat het door vader in 2006 opgestelde testament, waarin appellant samen met zijn broer is onterfd, nietig is omdat vader destijds wilsonbekwaam was. Verder wil appellant dat de gevolgen van de verdelingsovereenkomst die partijen in juli 2009 bij de notaris hebben getekend, en waarin de nalatenschap [...]

Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

19 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

De Rechtbank Limburg heeft op 25 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of alle legitimarissen in het geding diende te worden opgeroepen ter vaststelling en berekening van de legitieme. Erflaatster is in eerste echt gehuwd geweest met B, van wie zij is gescheiden. Bij testament van 10 september 2012 heeft erflaatster over haar nalatenschap beschikt. In haar testament zijn gedaagden tot enig erfgenamen en tevens tot executeurs van de nalatenschap benoemd. Eiseres, dochter en kleinzoon, zijnde de zoon en plaatsopvolger van de vooroverleden [...]

Erfrecht. Vereffening. Executele. Kan de nalatenschap al verdeeld worden? Is de nalatenschap ruimschoots toereikend om de schulden te voldoen? Benadeling schuldeisers?

12 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Executele. Kan de nalatenschap al verdeeld worden? Is de nalatenschap ruimschoots toereikend om de schulden te voldoen? Benadeling schuldeisers?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 17 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de nalatenschap ruimschoots toereikend om al de schulden van de nalatenschap te voldoen zodat de nalatenschap verdeeld kon worden. Appellant stelt dat de rechtbank ten onrechte de vereffening heeft overgeslagen omdat geïntimeerde onvoldoende aangetoond zou hebben dat de nalatenschappen ruimschoots toereikend zijn om de schulden te voldoen. De rechtbank heeft miskend dat alleen het testament van vader was voorzien met een executeursbenoeming. In de nalatenschap van moeder was geïntimeerde geen [...]

Vordering in kort geding tot opheffing van conservatoir beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid van het beslag. Maatstaf. Toetsing. Waarheidsplicht.

11 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Vordering in kort geding tot opheffing van conservatoir beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid van het beslag. Maatstaf. Toetsing. Waarheidsplicht.

De Rechtbank Limburg heeft op 3 augustus 2022 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot opheffing van conservatoir beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid van het beslag. De opheffing van [...]

Erfrecht. Grafrecht. Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Kwalitatieve verplichting. Eeuwigdurend grafrecht? Opzegging mogelijk? Uitleg van de overeenkomst.

11 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Grafrecht. Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Kwalitatieve verplichting. Eeuwigdurend grafrecht? Opzegging mogelijk? Uitleg van de overeenkomst.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 12 augustus 2022 uitspraak gedaan over de uitleg van een overeenkomst aangaande een eeuwigdurend grafrecht.   De kantonrechter stelt voorop dat partijen het erover eens [...]

Erfrecht. Bewind. Beschermingsbewind. Testamentair bewind. Opheffing van testamentair bewind op grond van onvoorziene omstandigheden? Toetsingsnorm.

5 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewind. Beschermingsbewind. Testamentair bewind. Opheffing van testamentair bewind op grond van onvoorziene omstandigheden? Toetsingsnorm.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 21 april 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een testamentair bewind kon worden opgeheven op grond van onvoorziene omstandigheden. Erflater heeft bij testament van [...]

Erfrecht. Kort geding. Verstoorde verhouding tussen erfgenamen. Vordering tot medewerking bij verkoop van woning uit nalatenschap door middel van vonnis tot overdracht.

29 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Kort geding. Verstoorde verhouding tussen erfgenamen. Vordering tot medewerking bij verkoop van woning uit nalatenschap door middel van vonnis tot overdracht.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 3 juni 2022 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot medewerking bij de verkoop van een woning uit een nalatenschap. Partijen zijn broer [...]

Erfrecht. Procesrecht. Dagvaarding. Hoedanigheid van procespartij. Dagvaarden in hoedanigheid. Schuldeisers. Erfgenamen. Executeur. Ontvankelijkheid.

22 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Dagvaarding. Hoedanigheid van procespartij. Dagvaarden in hoedanigheid. Schuldeisers. Erfgenamen. Executeur. Ontvankelijkheid.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de eisende partijen ontvankelijk waren in hun vordering vanwege de genoemde hoedanigheid van de procespartijen in [...]

Erfrecht. Verdeling van twee nalatenschappen. Zuivere en beneficiaire aanvaarding. Wantrouwen tussen erfgenamen. Lichte vereffening door erfgenamen. Rekening en verantwoording?

15 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van twee nalatenschappen. Zuivere en beneficiaire aanvaarding. Wantrouwen tussen erfgenamen. Lichte vereffening door erfgenamen. Rekening en verantwoording?

De Rechtbank Den Haag heeft op 8 juni 2022 uitspraak gedaan over de verdeling van twee nalatenschappen.   Gedaagden en eiser zijn de kinderen van de heer A (vader), overleden [...]

Oudere blog items

Burgerlijk recht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit bij koop. Verjaring. Is artikel 7:23 BW exclusief van toepassing of geldt ook de lange verjaringstermijn van art. 3:310 BW?

14 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk recht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit bij koop. Verjaring. Is artikel 7:23 BW exclusief van toepassing of geldt ook de lange verjaringstermijn van art. 3:310 BW?

Burgerlijk recht. Schenkingsovereenkomst. Uitleg. Opeisbaarheid. Tijdsbepaling. Onbepaalde tijd? Nakoming. Verjaring. Termijnen. Stuiting van verjaring.

13 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk recht. Schenkingsovereenkomst. Uitleg. Opeisbaarheid. Tijdsbepaling. Onbepaalde tijd? Nakoming. Verjaring. Termijnen. Stuiting van verjaring.

Burgerlijk recht. Verjaring van een rechtsvordering uit onrechtmatige daad. Verjaring van een  rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis. Verjaringstermijnen. Stuiting. Redelijkheid en billijkheid.

12 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk recht. Verjaring van een rechtsvordering uit onrechtmatige daad. Verjaring van een  rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis. Verjaringstermijnen. Stuiting. Redelijkheid en billijkheid.

Personen- en familierecht. Bewind. Benoeming bewindvoerder. Zijn gegronde redenen om af te wijken van voorkeur alleen gelegen in de persoon van de bewindvoerder?

11 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Personen- en familierecht. Bewind. Benoeming bewindvoerder. Zijn gegronde redenen om af te wijken van voorkeur alleen gelegen in de persoon van de bewindvoerder?

Personen- en familierecht. IPR. Rechtsmacht. Begrip ‘gewone verblijfplaats’. Minderjarige. Kinderbescherming. Peilmoment vaststelling van de gewone verblijfplaats.

10 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Personen- en familierecht. IPR. Rechtsmacht. Begrip ‘gewone verblijfplaats’. Minderjarige. Kinderbescherming. Peilmoment vaststelling van de gewone verblijfplaats.

Personen- en familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Peildatum voor de waardering van voormalige echtelijke woning. Haviltex-maatstaf. Redelijkheid en billijkheid.

9 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Personen- en familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Peildatum voor de waardering van voormalige echtelijke woning. Haviltex-maatstaf. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Vernietiging van een testament op grond van onjuiste beweegredenen?

8 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vernietiging van een testament op grond van onjuiste beweegredenen?

Erfrecht. Waardering van onroerend goed. Waardebegrip. Marktwaarde in verpachte staat. Deskundigenrapport. Peildatum. Motiveringsplicht ten aanzien van deskundigenrapport.

31 juli 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Waardering van onroerend goed. Waardebegrip. Marktwaarde in verpachte staat. Deskundigenrapport. Peildatum. Motiveringsplicht ten aanzien van deskundigenrapport.

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van de splitsingsakte. Juridisch kader. Gebruik. Bestemming. Toetsingsmaatstaf.

29 juni 2022|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Uitleg van de splitsingsakte. Juridisch kader. Gebruik. Bestemming. Toetsingsmaatstaf.

Erfrecht. Uitleg van een testament. Is het de bedoeling van erflater geweest de langstlevende tot erfgenaam te benoemen? Vergissing? Verschrijving? Toetsing.

21 juni 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitleg van een testament. Is het de bedoeling van erflater geweest de langstlevende tot erfgenaam te benoemen? Vergissing? Verschrijving? Toetsing.

Erfrecht. Testament. Notaris. Vasststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater door notaris. Had de notaris redenen om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflater?

15 juni 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Testament. Notaris. Vasststellen van de wilsbekwaamheid van de erflater door notaris. Had de notaris redenen om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflater?

Erfrecht. Beding in huwelijkse voorwaarden. Uitkering aan echtgenote uit hoofde van een natuurlijke verbintenis. Is sprake van een quasi-legaat?

9 juni 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beding in huwelijkse voorwaarden. Uitkering aan echtgenote uit hoofde van een natuurlijke verbintenis. Is sprake van een quasi-legaat?

Erfrecht. Hoger beroep kort geding. Executiegeschil. Beslagrecht. Beslag op nalatenschap in verband met betwisting van testament. Vordering tot opheffing van beslag. Toetsing.

30 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Hoger beroep kort geding. Executiegeschil. Beslagrecht. Beslag op nalatenschap in verband met betwisting van testament. Vordering tot opheffing van beslag. Toetsing.

Erfrecht. Lening. Verjaring van vordering uit hoofde van lening tussen erfgenamen. Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid? Objectieve verjaringstermijn.

23 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Lening. Verjaring van vordering uit hoofde van lening tussen erfgenamen. Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid? Objectieve verjaringstermijn.

Erfrecht. Geschil over afgifte van een legaat. Echtelijke woning. Executele. Vrijwaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Hypotheekschuld. Wettelijk vruchtgebruik. Vervaltermijn.

18 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Geschil over afgifte van een legaat. Echtelijke woning. Executele. Vrijwaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Hypotheekschuld. Wettelijk vruchtgebruik. Vervaltermijn.

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Legitieme. Giften. Toestemmingsvereiste van echtgenoot voor doen van giften. Vernietiging van de schenkingen? Ongebruikelijke en bovenmatige giften. 

9 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Legitieme. Giften. Toestemmingsvereiste van echtgenoot voor doen van giften. Vernietiging van de schenkingen? Ongebruikelijke en bovenmatige giften. 

Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats van erflater. Nauwe en duurzame band. Toetsing.

2 mei 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats van erflater. Nauwe en duurzame band. Toetsing.

Erfrecht. Wilsbekwaamheid. Stoornis. Handicap. Ouderdom. In vrijheid gevormde wil? Redelijke waardering van belangen mogelijk? Curatele. Maatstaf. Toetsing. Bewijs.

25 april 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Wilsbekwaamheid. Stoornis. Handicap. Ouderdom. In vrijheid gevormde wil? Redelijke waardering van belangen mogelijk? Curatele. Maatstaf. Toetsing. Bewijs.

Erfrecht. Legaat van levenslang vruchtgebruik. Legaat is niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gevestigd. Recht op vruchten? Oud BW. Overgangsrecht.

19 april 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat van levenslang vruchtgebruik. Legaat is niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gevestigd. Recht op vruchten? Oud BW. Overgangsrecht.

Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur wegens gewichtige reden. Tekortschieten in taakvervulling. Zorgplicht. Informatie. Wantrouwen. Maatstaf. Toetsing.

11 april 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur wegens gewichtige reden. Tekortschieten in taakvervulling. Zorgplicht. Informatie. Wantrouwen. Maatstaf. Toetsing.

Erfrecht. Ontslag van een executeur wegens gewichtige reden. Omvat ontslag van executeur mede de bevoegdheden uit zijn benoeming tot afwikkelingsbewindvoerder?

4 april 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Ontslag van een executeur wegens gewichtige reden. Omvat ontslag van executeur mede de bevoegdheden uit zijn benoeming tot afwikkelingsbewindvoerder?

Rechtsbijstand. Recht op vrije advocaatkeuze. EU-richtlijnen. Wft. Is een beperking op de vrije advocaatkeuze mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar? Toetsing. Kifid.

30 maart 2022|Reacties uitgeschakeld voor Rechtsbijstand. Recht op vrije advocaatkeuze. EU-richtlijnen. Wft. Is een beperking op de vrije advocaatkeuze mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar? Toetsing. Kifid.

Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Maatstaf. Toetsingsnorm. Verstoorde relatie met erfgenamen. Wantrouwen.

21 maart 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Maatstaf. Toetsingsnorm. Verstoorde relatie met erfgenamen. Wantrouwen.

Erfrecht. Incidentele vordering. Bevoegdheid van de rechter. Vaststelling van de overbedelingsvordering bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Oud recht.

15 maart 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Incidentele vordering. Bevoegdheid van de rechter. Vaststelling van de overbedelingsvordering bij een ouderlijke boedelverdeling. Legitieme. Oud recht.

Erfrecht. Afwikkeling afgifte van legaat aan echtgenote van erflater. Berekening van de omvang en waarde van het legaat. Rente. Kosten van executele. Heroverweging rechter?

7 maart 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Afwikkeling afgifte van legaat aan echtgenote van erflater. Berekening van de omvang en waarde van het legaat. Rente. Kosten van executele. Heroverweging rechter?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie