Voorwaardelijke verdeling van een nalatenschap door de rechter.

17 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Voorwaardelijke verdeling van een nalatenschap door de rechter.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over een voorwaardelijke verdeling van een nalatenschap door de rechter. Bij het overlijden van erflater op 27 december 2006 zijn op grond van de in zijn testament van toepassing verklaarde wettelijke verdeling alle goederen van zijn nalatenschap toegedeeld aan erflaatster (de moeder van partijen), waarbij zij ook alle schulden van de nalatenschap van erflater voor haar rekening diende te nemen (artikel 4:13 BW). Daarbij hebben de drie kinderen (gedaagde, [...]

Wilsonbekwaamheid van erflaatster? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan? Nietig testament? Onderzoek deskundigen.

9 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid van erflaatster? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan? Nietig testament? Onderzoek deskundigen.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de erflaatster als testateur wilsonbekwaamheid was en het testament daarom nietig was. Bij testament, verleden op 1 augustus 2011 bij erflaatster thuis ten overstaan van notaris W, in aanwezigheid van twee getuigen, heeft erflaatster over haar vermogen beschikt. Op grond van dit testament zijn twee kinderen als erfgenamen uitgesloten. Aan hen komt een legaat toe ter grootte van hun legitieme portie. Aan de twee kinderen van is [...]

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar met betrekking tot risico’s verbonden aan de gestelde zekerheden? Borgstelling.

3 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid notaris. Waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar met betrekking tot risico’s verbonden aan de gestelde zekerheden? Borgstelling.

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 7 maart 2018 uitspraak gedaan over de beroepsaansprakelijkheid van een notaris. Had de notaris een waarschuwingsplicht jegens de projectontwikkelaar met betrekking tot de risico’s verbonden aan de gestelde zekerheden? Geen beroepsaansprakelijkheid notaris. Geen waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar met betrekking tot risico’s verbonden aan zekerheden omdat deze liggen in de sfeer van de kerntaken van een projectontwikkelaar. De kern van het geschil tussen partijen is door de advocaat van de borg in de dagvaarding samengevat als volgt: [...]

Is het voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dwingend voorgeschreven om jaarlijks verplicht opgave te doen?

2 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is het voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dwingend voorgeschreven om jaarlijks verplicht opgave te doen?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dwingend voorgeschreven is om jaarlijks [...]

Testament van invloed op begunstiging levensverzekering?

29 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Testament van invloed op begunstiging levensverzekering?

In één van onze zaken die is onderworpen aan cassatie heeft inmiddels de advocaat-generaal geconcludeerd, dat wil zeggen zij heeft een opinie c.q. advies geschreven voor de Hoge Raad. Lees [...]

Inroepen van de legitieme. Onrechtmatig handelen van de executeur? Afstand van recht? Rechtsverwerking?

26 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Inroepen van de legitieme. Onrechtmatig handelen van de executeur? Afstand van recht? Rechtsverwerking?

Van onze advocaat legitieme. Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over het inroepen van de legitieme. Heeft ene broer als executeur onrechtmatig gehandeld jegens de andere, [...]

Mag de executeur dan toch verdelen?

25 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Mag de executeur dan toch verdelen?

De wet regelt dat een executeur die klaar is met zijn werk, zij beheer beëindigd en de goederen (het geld) ter beschikking van de erfgenamen stelt. De erfgenamen zijn vervolgens [...]

Tegenstrijdig belang van de erfgenaam als executeur en als erfgenaam?

15 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Tegenstrijdig belang van de erfgenaam als executeur en als erfgenaam?

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan over de vraag of er een tegenstrijdig belang bestond van de gedaagde als executeur en als [...]

Onttrekken van gelden uit erfenis. Verzwijging of lening? Kwijtschelding? Bewijs en bewijslastverdeling. Verbeurdverklaring van erfdeel.

11 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekken van gelden uit erfenis. Verzwijging of lening? Kwijtschelding? Bewijs en bewijslastverdeling. Verbeurdverklaring van erfdeel.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 11 oktober 2017 uitspraak gedaan over de verzwijging van goederen en onttrekking van gelden uit een nalatenschap en over het [...]

Oudere blog items

Schenking onder uitsluitingsclausule. Is een voorschot op een erfenis gelijk te stellen met een verkrijging krachtens erfrecht?

5 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Schenking onder uitsluitingsclausule. Is een voorschot op een erfenis gelijk te stellen met een verkrijging krachtens erfrecht?

Handelen van notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder

29 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Handelen van notaris als executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Van wie is het saldo op de en/of-rekening?

24 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Van wie is het saldo op de en/of-rekening?

Huwelijksvoorwaarden en nalatenschap: niet al te letterlijk

24 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Huwelijksvoorwaarden en nalatenschap: niet al te letterlijk

Koop onroerend goed. Verjaringstermijn van dwaling, bedrog en onrechtmatige daad.

21 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koop onroerend goed. Verjaringstermijn van dwaling, bedrog en onrechtmatige daad.

Aandelenoverdracht. Wilsovereenstemming over de verkoop van de aandelen? Bestuurdersaansprakelijkheid. Zorgplicht notaris.

19 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Aandelenoverdracht. Wilsovereenstemming over de verkoop van de aandelen? Bestuurdersaansprakelijkheid. Zorgplicht notaris.

Verzoek van curator om namens curanda te berusten in het testament en geen beroep te doen op haar legitieme portie afgewezen.

17 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek van curator om namens curanda te berusten in het testament en geen beroep te doen op haar legitieme portie afgewezen.

Geschil erfgenaam-executeur. Vordering strekkende de executeur te verbieden gelden aan de ervenrekening te onttrekken.

16 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Geschil erfgenaam-executeur. Vordering strekkende de executeur te verbieden gelden aan de ervenrekening te onttrekken.

Wanbeleid Onderneming. Tegenstrijdig belang? Informatieplicht aan aandeelhouders. Verstoorde relatie met aandeelhouders. Impasse?

14 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wanbeleid Onderneming. Tegenstrijdig belang? Informatieplicht aan aandeelhouders. Verstoorde relatie met aandeelhouders. Impasse?

Ouderlijke boedelverdeling met recht van vruchtgebruik. Aanspraak op erfdeel omdat aan de voorwaarde voor het eindigen van het vruchtgebruik is voldaan

10 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ouderlijke boedelverdeling met recht van vruchtgebruik. Aanspraak op erfdeel omdat aan de voorwaarde voor het eindigen van het vruchtgebruik is voldaan

Voorschot op schadevergoeding in kort geding. Woning is non-conform vanwege ernstig vochtprobleem.

6 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Voorschot op schadevergoeding in kort geding. Woning is non-conform vanwege ernstig vochtprobleem.

Valt de uitkering uit de levensverzekering in de nalatenschap? Begunstiging. Redelijkheid en billijkheid.

5 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Valt de uitkering uit de levensverzekering in de nalatenschap? Begunstiging. Redelijkheid en billijkheid.

Omvang legitieme portie. Waardebepaling van onroerend goed. Schenkingen?

4 april 2018|Reacties uitgeschakeld voor Omvang legitieme portie. Waardebepaling van onroerend goed. Schenkingen?

Non-conformiteit bij koop woning. Gebreken dak? Mededelingsplicht verkoper en onderzoekplicht koper. Gebreken bekend bij verkoper?

31 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Non-conformiteit bij koop woning. Gebreken dak? Mededelingsplicht verkoper en onderzoekplicht koper. Gebreken bekend bij verkoper?

Verbod tot een emissie van aandelen? Verwateren van aandelen? Belangenverstrengeling?

30 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verbod tot een emissie van aandelen? Verwateren van aandelen? Belangenverstrengeling?

Nietig testament? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan?

29 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Nietig testament? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan?

Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad jegens individuele schuldeiser? Verhaalsbenadeling?

23 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad jegens individuele schuldeiser? Verhaalsbenadeling?

Executiegeschil erfgenaam tegen executeur. Ontruiming panden die tot nalatenschap behoren?

22 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executiegeschil erfgenaam tegen executeur. Ontruiming panden die tot nalatenschap behoren?

Koopovereenkomst woning. Tijdig beroep op financieringsvoorbehoud? Matiging boete?

21 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koopovereenkomst woning. Tijdig beroep op financieringsvoorbehoud? Matiging boete?

Enquêterecht. Wanbeleid in onderneming. Declaratiegedrag. Onmiddellijke voorziening. Bijeenroepen van aandeelhoudersvergadering.

17 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Enquêterecht. Wanbeleid in onderneming. Declaratiegedrag. Onmiddellijke voorziening. Bijeenroepen van aandeelhoudersvergadering.

Niet-nakoming koopovereenkomst onroerend goed. Gebrek? Bekendheid met het gebrek? Dwaling?

13 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Niet-nakoming koopovereenkomst onroerend goed. Gebrek? Bekendheid met het gebrek? Dwaling?

Beheer van gelden en administratie van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

12 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beheer van gelden en administratie van erflater. Onrechtmatige uitgaven van en/of-rekening? Volmacht? Schenking? Bewijs en stelplicht van misbruik van omstandigheden bij schenking.

Vordering tot verdeling van nalatenschap in reconventie. Betrekken van alle deelgenoten. Wettelijke vereffening.

9 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van nalatenschap in reconventie. Betrekken van alle deelgenoten. Wettelijke vereffening.

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van de EEX-verordening. Woonplaats. Forumkeuze?

7 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor De bevoegdheid van de Nederlandse rechter op grond van de EEX-verordening. Woonplaats. Forumkeuze?

Koop onroerend goed. Gebrek aan dak. Woning non-conform? Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht geschonden? Ouderdomsclausule?

6 maart 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koop onroerend goed. Gebrek aan dak. Woning non-conform? Normaal gebruik mogelijk? Onderzoekplicht geschonden? Ouderdomsclausule?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie