Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? Toetsingskader.

20 september 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? Toetsingskader.

De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad heeft op 4 juni 2021 het toetsingskader besproken van de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van de erflater. Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? Toetsingskader. De A-G concludeert als volgt. Uitgangspunt is het arrest van de Hoge Raad van 9 mei 2014 HR:2014:1089). In dit arrest staat het volgende. Volgens vaste rechtspraak kan [...]

Verdeling van een woning. Toedeling. Belangenafweging bij toedeling. Verkoop onroerend goed aan derde? Waardebepaling. Taxatie. Medewerkingsplicht.

13 september 2021|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een woning. Toedeling. Belangenafweging bij toedeling. Verkoop onroerend goed aan derde? Waardebepaling. Taxatie. Medewerkingsplicht.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 augustus 2021 uitspraak gedaan over een verdeling van een woning. Eisers beroepen zich op artikel 3:178 lid 1 BW. Hierin is bepaald dat ieder van de deelgenoten te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed kan vorderen. Deze bepaling vormt de hoofdregel en de ratio ervan is dat in beginsel niemand in een onverdeelde gemeenschap hoeft te blijven. Gedaagden doen een beroep op een uitzondering op de hoofdregel, namelijk op het bepaalde in artikel 3:178 lid 3 BW: [...]

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Dementie. Omkering van bewijslast?

6 september 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Dementie. Omkering van bewijslast?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 27 juli 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er voldoende bewijs aanwezig was om aan te kunnen nemen dat een schenking onder misbruik van omstandigheden had plaatsgevonden. Eiser stelt dat schenkingen hebben plaatsgevonden als gevolg van misbruik van omstandigheden door gedaagde. Gedaagde betwist dit. Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden? Dementie. Bewijs. Omkering van bewijslast? De rechter oordeelt als volgt. Bij de beoordeling hiervan geldt het volgende toetsingskader. In artikel 3:44 lid 4 BW staat dat een rechtshandeling vernietigbaar [...]

Erfrecht. Vereffening na beneficiaire aanvaarding. Benoeming vereffenaar. Lichte en zware vereffening. Uitdelingslijst en verzet. Reikwijdte analoge toepassing Faillissementswet.

30 augustus 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening na beneficiaire aanvaarding. Benoeming vereffenaar. Lichte en zware vereffening. Uitdelingslijst en verzet. Reikwijdte analoge toepassing Faillissementswet.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 4 mei 2021 uitgebreid de wijze van vereffening na beneficiaire aanvaarding besproken. Twee erfgenamen komen bij de kantonrechter ingevolge [...]

Erfrecht. Bewind. Verzoek tot ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. Tekortkoming. Verstoorde relatie. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Voorbeelden.

2 augustus 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewind. Verzoek tot ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. Tekortkoming. Verstoorde relatie. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Voorbeelden.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 26 februari 2021 de gronden en toetsing besproken voor een ontslag van een bewindvoerder. De taak van de bewindvoerder [...]

Erfrecht. Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Vaststelling wilsonbekwaamheid door notaris. Stappenplan. Geestelijke stoornis? Stelplicht. Bewijslast. Maatstaf. Toetsing.

26 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Vaststelling wilsonbekwaamheid door notaris. Stappenplan. Geestelijke stoornis? Stelplicht. Bewijslast. Maatstaf. Toetsing.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 5 maart 2021 de maatstaven, toetsingsnormen en bewijswaardering besproken bij de rechterlijke vaststelling van de wilsonbekwaamheid van een erflater. [...]

Erfrecht. Executeur. Taken en bevoegdheden. Privatieve bevoegdheid. Behoort het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur? Verjaring?

19 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executeur. Taken en bevoegdheden. Privatieve bevoegdheid. Behoort het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur? Verjaring?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 juni 2021 uitspraak gedaan over de vraag of het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur behoorde. Appellanten [...]

Erfrecht. Stilzwijgende zuivere aanvaarding. Daden en gedragingen van zuivere aanvaarding. Voorbeelden. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Parlementaire geschiedenis.

12 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Stilzwijgende zuivere aanvaarding. Daden en gedragingen van zuivere aanvaarding. Voorbeelden. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Parlementaire geschiedenis.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 12 maart 2021 de criteria voor het aannemen van stilzwijgende zuivere aanvaarding van een nalatenschap besproken. Met betrekking tot [...]

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Schulden van nalatenschap. Hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen? Ondeelbare prestatie? Hoofdelijkheid, draagplicht en regres.

5 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Schulden van nalatenschap. Hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen? Ondeelbare prestatie? Hoofdelijkheid, draagplicht en regres.

De Rechtbank Overijssel heeft op 28 april 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenamen hoofdelijk veroordeeld diende te worden voor een schuld van de nalatenschap. In deze zaak [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Uitleg van een testament. Wettelijk erfdeel. Is de hoogte van het wettelijk erfdeel volgens erfrecht bij versterf of legitieme?

28 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitleg van een testament. Wettelijk erfdeel. Is de hoogte van het wettelijk erfdeel volgens erfrecht bij versterf of legitieme?

Erfrecht. Patstelling afwikkeling nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. Verdeling onder voorwaarden. De rechter gelast verdeling van nalatenschap onder voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en tot vereffening wordt overgegaan.

21 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Patstelling afwikkeling nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. Verdeling onder voorwaarden. De rechter gelast verdeling van nalatenschap onder voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en tot vereffening wordt overgegaan.

Erfrecht. Legitieme. Schenking. Giften aan afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Hoedanigheid van Legitimaris. Berekening van de omvang van de legitieme portie.

14 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Schenking. Giften aan afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Hoedanigheid van Legitimaris. Berekening van de omvang van de legitieme portie.

Erfrecht. Vordering tot verdeling nalatenschap ontvankelijk? Vereffening. Eerst vereffenen, dan verdelen. Schuldeisers. Kan de nalatenschap al verdeeld worden?

7 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering tot verdeling nalatenschap ontvankelijk? Vereffening. Eerst vereffenen, dan verdelen. Schuldeisers. Kan de nalatenschap al verdeeld worden?

Erfrecht. Testament met tweetrapsmaking. Informatie over bezwaard vermogen. Vruchtgebruik. Intering.

31 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Testament met tweetrapsmaking. Informatie over bezwaard vermogen. Vruchtgebruik. Intering.

Erfrecht. Verjaring. Verjaring van de rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Aanvang van verjaring. Algemene en bijzondere verjaringsregels. Redelijkheid en billijkheid.

24 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verjaring. Verjaring van de rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Aanvang van verjaring. Algemene en bijzondere verjaringsregels. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Legaat. Is de rechtsvordering tot uitkering van het legaat verjaard? Redelijkheid en billijkheid.

17 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Is de rechtsvordering tot uitkering van het legaat verjaard? Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

10 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging.

24 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging.

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is er tussen de erfgenamen overeenstemming bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap?

14 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is er tussen de erfgenamen overeenstemming bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap?

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. Berekening van de huurprijsverlaging. Ingangsdatum. Lockdown. Omzetverlies. OLV.

7 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. Berekening van de huurprijsverlaging. Ingangsdatum. Lockdown. Omzetverlies. OLV.

Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

25 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

Huurrecht. Huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. TVL. NOW. Berekening van de huurverlaging.

15 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. TVL. NOW. Berekening van de huurverlaging.

Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Veroordeling tot medewerking aan levering van een woning. Vonnis treedt in de plaats van de akte tot levering van onroerend goed.

8 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Veroordeling tot medewerking aan levering van een woning. Vonnis treedt in de plaats van de akte tot levering van onroerend goed.

Huurrecht. Huurprijsvermindering van bedrijfsruimte op grond van onvoorziene omstandigheden. Corona-crisis.

1 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Huurprijsvermindering van bedrijfsruimte op grond van onvoorziene omstandigheden. Corona-crisis.

Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

25 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Coronacrisis. Omzetverlies. Financiële onderbouwing. Opschorting. Huurverlaging. TVL-regeling.

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Corona. Omzetverlies. Huurverlaging vanwege de corona-crisis. Huurkorting 50% over de periode van verplichte sluiting.

17 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Corona. Omzetverlies. Huurverlaging vanwege de corona-crisis. Huurkorting 50% over de periode van verplichte sluiting.

Erfrecht. Wilsbekwaamheid erflater bij opmaken testament. Testament nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt? Medisch bewijs. Maatstaf. Toetsing.

12 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Wilsbekwaamheid erflater bij opmaken testament. Testament nietig omdat het onder invloed geestelijke stoornis is opgemaakt? Medisch bewijs. Maatstaf. Toetsing.

Huur van bedrijfsruimte. Horeca. Vermindering van de huurprijs vanwege de coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden. Omzetverlies. Huurprijsverlaging van 50 %.

2 februari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huur van bedrijfsruimte. Horeca. Vermindering van de huurprijs vanwege de coronacrisis. Onvoorziene omstandigheden. Omzetverlies. Huurprijsverlaging van 50 %.

Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

27 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Legitieme. Informatieplicht ter berekening van legitieme behelst geen verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording aan onterfde legitimaris.

Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

18 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Toepasselijkheid van de Faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap. Rente. Rentevergoeding gedurende de vereffening? Fixatiebeginsel.

Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

11 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewind. Komen de door bewindvoerder in het kader van de afwikkeling van een erfenis verrichte werkzaamheden in aanmerking voor een extra beloning?

Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

4 januari 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verzoek tot ontslag van een testamentair bewindvoerder wegens gewichtige redenen. Testamentair bewindvoerder vraagt tevens zelf ontslag aan. Toetsing.

Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

14 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Bevoegdheid van de rechter. Vordering tot vernietiging van een testament en van een volmacht. Vordering van onbepaalde waarde. Verwijzing.

Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

7 december 2020|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Klacht tegen een notaris. De notaris weigert om erfgenamen inzage te geven in een taxatierapport. Informatieplicht van de executeur.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie