Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen van nalatenschap op deelgenoten. Verjaring van rechtsvordering tot nakoming? Klachtplicht. Rechtsverwerking?

23 januari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen van nalatenschap op deelgenoten. Verjaring van rechtsvordering tot nakoming? Klachtplicht. Rechtsverwerking?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd uitspraak gedaan over de vraag of bij de verdeling van een nalatenschap een rechtsvordering tot nakoming van een overeenkomst was verjaard. Deze zaak gaat om de afwikkeling van de nalatenschappen van de vader en moeder. De erfgenamen zijn de drie kinderen : appellant en de twee geïntimeerden. Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Verjaring? Vorderingen van nalatenschap op deelgenoten. Verjaring van rechtsvordering tot nakoming? Schending van de klachtplicht? Rechtsverwerking? De rechter oordeelt als volgt. Geïntimeerden hebben een beroep gedaan op [...]

Erfrecht. Vereffening. Is de vereffenaar tekort geschoten in zijn taak? Informatieverstrekking door vereffenaar over de legitieme. Giften. Benoeming van een opvolgend vereffenaar.

16 januari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Is de vereffenaar tekort geschoten in zijn taak? Informatieverstrekking door vereffenaar over de legitieme. Giften. Benoeming van een opvolgend vereffenaar.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de vereffenaar in een nalatenschap tekort was geschoten in de uitoefening van zijn taak. Een vereffenaar heeft tot taak de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen (art. 4:211 lid 1 BW). Als onderdeel van deze algemene taak dient een erfgenaam-vereffenaar onder meer een boedelbeschrijving op te maken of te doen opmaken (art. 4:211 lid 3 BW), schuldeisers op te roepen (art. 4:21 lid 2 BW), vorderingen [...]

Erfrecht. Procesrecht. Procederen tegen een mede-erfgenaam. Onrechtmatige daad. Gemeenschap. Deelgenoten. Belang. Ontvankelijkheid wegens proceseconomische redenen?

9 januari 2023|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Procederen tegen een mede-erfgenaam. Onrechtmatige daad. Gemeenschap. Deelgenoten. Belang. Ontvankelijkheid wegens proceseconomische redenen?

De Rechtbank Rotterdam heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of eiser ontvankelijk was in haar vordering vanwege het feit dat zij als deelgenoot, als erfgenaam, deze vordering had ingesteld tegen een andere deelgenoot, een andere erfgenaam, in de nalatenschap. Eiseres heeft gesteld dat gedaagde voorafgaand aan het overlijden van erflaatster € 8.500,- contant heeft opgenomen van de bankrekening van erflaatster en daardoor onrechtmatig gehandeld heeft. Gedaagde heeft betwist dat zij ten behoeve van haarzelf geld heeft opgenomen van de bankrekening [...]

Erfrecht. Legitieme. Vaststelling van legitimaire massa. Berekening en opeisbaarheid van de legitieme vordering. Recht van legitimaris op informatie. Deugdelijke boedelbeschrijving.

19 december 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Vaststelling van legitimaire massa. Berekening en opeisbaarheid van de legitieme vordering. Recht van legitimaris op informatie. Deugdelijke boedelbeschrijving.

De Rechtbank Limburg heeft op 31 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vaststelling, de berekening en de opeisbaarheid van de legitieme vordering. Eisers zijn geen erfgenamen. Zij zijn op grond [...]

Erfrecht. Informatieplicht van erfgenamen. Inzage en afgifte van stukken. Bankafschriften. Administratie. En-of rekening. Rechtmatig belang. Vordering voldoende bepaald? Executeur.

11 december 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Informatieplicht van erfgenamen. Inzage en afgifte van stukken. Bankafschriften. Administratie. En-of rekening. Rechtmatig belang. Vordering voldoende bepaald? Executeur.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan over de reikwijdte van de Informatieplicht van erfgenamen. Het geschil in de hoofdzaak gaat over het vestigen van een vruchtgebruik [...]

Erfrecht. Legitieme. Inroepen van de legitieme. Vormvereiste voor verklaring? Verval. Termijn voor het afleggen van een verklaring. Bewijslast. Bewijslevering door legitimaris.

5 december 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Inroepen van de legitieme. Vormvereiste voor verklaring? Verval. Termijn voor het afleggen van een verklaring. Bewijslast. Bewijslevering door legitimaris.

De Rechtbank Limburg heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de verklaring tot het inroepen van de legitieme portie. Eiseres en gedaagden zijn broers en zussen van elkaar. Eiseres vordert [...]

Erfrecht. IPR. Valt een krachtens buitenlands erfrecht zonder uitsluitingsclausule verkregen erfrechtelijke verkrijging in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap?

27 november 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. IPR. Valt een krachtens buitenlands erfrecht zonder uitsluitingsclausule verkregen erfrechtelijke verkrijging in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 30 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een krachtens buitenlands erfrecht zonder uitsluitingsclausule verkregen erfrechtelijke verkrijging in de Nederlandse huwelijksgoederengemeenschap viel. De [...]

Erfrecht. Afwikkeling van een nalatenschap. Kosten van vereffening. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Kosten van een notaris. Bemiddeling. Uitvaartkosten.

20 november 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Afwikkeling van een nalatenschap. Kosten van vereffening. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Kosten van een notaris. Bemiddeling. Uitvaartkosten.

De Rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2022 uitspraak gedaan over de kosten van vereffening, de kosten van executele en de schulden van de nalatenschap. De vraag die partijen verdeeld [...]

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Verzoek machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onbekende schuld van de nalatenschap? Termijn voor indienen verzoek.

13 november 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Verzoek machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onbekende schuld van de nalatenschap? Termijn voor indienen verzoek.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 oktober 2022 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden vanwege een onbekende schuld van de nalatenschap. [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Legitieme. Vereffening. Uitdelingslijst. Waardebepaling. Peildatum. Afwijking van het uitgangspunt van waardering op tijdstip van overlijden erflater. Redelijkheid en billijkheid.

6 november 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Vereffening. Uitdelingslijst. Waardebepaling. Peildatum. Afwijking van het uitgangspunt van waardering op tijdstip van overlijden erflater. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Verdeling van woning tussen partner van erflater en erfgenamen. Peildatum waardering woning. Rechter stelt verdeling vast. Toedeling of verkoop van de woning?

30 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van woning tussen partner van erflater en erfgenamen. Peildatum waardering woning. Rechter stelt verdeling vast. Toedeling of verkoop van de woning?

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Kindsdeel. Opeisbaarheid kindsdeel bij verpleging of onderbewindstelling van langstlevende. Vervroegd uitkeren van niet-opeisbare erfdelen?

24 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Kindsdeel. Opeisbaarheid kindsdeel bij verpleging of onderbewindstelling van langstlevende. Vervroegd uitkeren van niet-opeisbare erfdelen?

Erfrecht. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Berekening van de legitieme. Advocaatkosten. Informele vereffeningskosten. Kosten van rechtsbijstand.

16 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Berekening van de legitieme. Advocaatkosten. Informele vereffeningskosten. Kosten van rechtsbijstand.

Erfrecht. Legaat. Afgifte van een legaat betreffende een woning. Termijn voor afgifte. Executele. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Verdeling nalatenschap. Verkoop woning?

11 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Afgifte van een legaat betreffende een woning. Termijn voor afgifte. Executele. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Verdeling nalatenschap. Verkoop woning?

Erfrecht. Waardebepaling woning ter vaststelling van erfdeel en van de legitieme. Boedelbeschrijving. Taxatie. Marktwaarde. WOZ-waarde. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

4 oktober 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Waardebepaling woning ter vaststelling van erfdeel en van de legitieme. Boedelbeschrijving. Taxatie. Marktwaarde. WOZ-waarde. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Notariële verdelingsovereenkomst. Vernietiging verdeling op grond van dwaling mogelijk? Uitsluiting dwalingsregeling in testament.

26 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Notariële verdelingsovereenkomst. Vernietiging verdeling op grond van dwaling mogelijk? Uitsluiting dwalingsregeling in testament.

Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

19 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

Erfrecht. Vereffening. Executele. Kan de nalatenschap al verdeeld worden? Is de nalatenschap ruimschoots toereikend om de schulden te voldoen? Benadeling schuldeisers?

12 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening. Executele. Kan de nalatenschap al verdeeld worden? Is de nalatenschap ruimschoots toereikend om de schulden te voldoen? Benadeling schuldeisers?

Vordering in kort geding tot opheffing van conservatoir beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid van het beslag. Maatstaf. Toetsing. Waarheidsplicht.

11 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Vordering in kort geding tot opheffing van conservatoir beslag wegens summierlijke ondeugdelijkheid van het beslag. Maatstaf. Toetsing. Waarheidsplicht.

Erfrecht. Grafrecht. Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Kwalitatieve verplichting. Eeuwigdurend grafrecht? Opzegging mogelijk? Uitleg van de overeenkomst.

11 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Grafrecht. Overeenkomst voor onbepaalde tijd. Kwalitatieve verplichting. Eeuwigdurend grafrecht? Opzegging mogelijk? Uitleg van de overeenkomst.

Erfrecht. Bewind. Beschermingsbewind. Testamentair bewind. Opheffing van testamentair bewind op grond van onvoorziene omstandigheden? Toetsingsnorm.

5 september 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewind. Beschermingsbewind. Testamentair bewind. Opheffing van testamentair bewind op grond van onvoorziene omstandigheden? Toetsingsnorm.

Erfrecht. Kort geding. Verstoorde verhouding tussen erfgenamen. Vordering tot medewerking bij verkoop van woning uit nalatenschap door middel van vonnis tot overdracht.

29 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Kort geding. Verstoorde verhouding tussen erfgenamen. Vordering tot medewerking bij verkoop van woning uit nalatenschap door middel van vonnis tot overdracht.

Erfrecht. Procesrecht. Dagvaarding. Hoedanigheid van procespartij. Dagvaarden in hoedanigheid. Schuldeisers. Erfgenamen. Executeur. Ontvankelijkheid.

22 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Procesrecht. Dagvaarding. Hoedanigheid van procespartij. Dagvaarden in hoedanigheid. Schuldeisers. Erfgenamen. Executeur. Ontvankelijkheid.

Erfrecht. Verdeling van twee nalatenschappen. Zuivere en beneficiaire aanvaarding. Wantrouwen tussen erfgenamen. Lichte vereffening door erfgenamen. Rekening en verantwoording?

15 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van twee nalatenschappen. Zuivere en beneficiaire aanvaarding. Wantrouwen tussen erfgenamen. Lichte vereffening door erfgenamen. Rekening en verantwoording?

Burgerlijk recht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit bij koop. Verjaring. Is artikel 7:23 BW exclusief van toepassing of geldt ook de lange verjaringstermijn van art. 3:310 BW?

14 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk recht. Koopovereenkomst. Non-conformiteit bij koop. Verjaring. Is artikel 7:23 BW exclusief van toepassing of geldt ook de lange verjaringstermijn van art. 3:310 BW?

Burgerlijk recht. Schenkingsovereenkomst. Uitleg. Opeisbaarheid. Tijdsbepaling. Onbepaalde tijd? Nakoming. Verjaring. Termijnen. Stuiting van verjaring.

13 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk recht. Schenkingsovereenkomst. Uitleg. Opeisbaarheid. Tijdsbepaling. Onbepaalde tijd? Nakoming. Verjaring. Termijnen. Stuiting van verjaring.

Burgerlijk recht. Verjaring van een rechtsvordering uit onrechtmatige daad. Verjaring van een  rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis. Verjaringstermijnen. Stuiting. Redelijkheid en billijkheid.

12 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Burgerlijk recht. Verjaring van een rechtsvordering uit onrechtmatige daad. Verjaring van een  rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis. Verjaringstermijnen. Stuiting. Redelijkheid en billijkheid.

Personen- en familierecht. Bewind. Benoeming bewindvoerder. Zijn gegronde redenen om af te wijken van voorkeur alleen gelegen in de persoon van de bewindvoerder?

11 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Personen- en familierecht. Bewind. Benoeming bewindvoerder. Zijn gegronde redenen om af te wijken van voorkeur alleen gelegen in de persoon van de bewindvoerder?

Personen- en familierecht. IPR. Rechtsmacht. Begrip ‘gewone verblijfplaats’. Minderjarige. Kinderbescherming. Peilmoment vaststelling van de gewone verblijfplaats.

10 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Personen- en familierecht. IPR. Rechtsmacht. Begrip ‘gewone verblijfplaats’. Minderjarige. Kinderbescherming. Peilmoment vaststelling van de gewone verblijfplaats.

Personen- en familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Peildatum voor de waardering van voormalige echtelijke woning. Haviltex-maatstaf. Redelijkheid en billijkheid.

9 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Personen- en familierecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Peildatum voor de waardering van voormalige echtelijke woning. Haviltex-maatstaf. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Vernietiging van een testament op grond van onjuiste beweegredenen?

8 augustus 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vernietiging van een testament op grond van onjuiste beweegredenen?

Erfrecht. Waardering van onroerend goed. Waardebegrip. Marktwaarde in verpachte staat. Deskundigenrapport. Peildatum. Motiveringsplicht ten aanzien van deskundigenrapport.

31 juli 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Waardering van onroerend goed. Waardebegrip. Marktwaarde in verpachte staat. Deskundigenrapport. Peildatum. Motiveringsplicht ten aanzien van deskundigenrapport.

Appartementsrecht. VVE. Uitleg van de splitsingsakte. Juridisch kader. Gebruik. Bestemming. Toetsingsmaatstaf.

29 juni 2022|Reacties uitgeschakeld voor Appartementsrecht. VVE. Uitleg van de splitsingsakte. Juridisch kader. Gebruik. Bestemming. Toetsingsmaatstaf.

Erfrecht. Uitleg van een testament. Is het de bedoeling van erflater geweest de langstlevende tot erfgenaam te benoemen? Vergissing? Verschrijving? Toetsing.

21 juni 2022|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitleg van een testament. Is het de bedoeling van erflater geweest de langstlevende tot erfgenaam te benoemen? Vergissing? Verschrijving? Toetsing.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie