Erfrecht. Verrekening. Geldlening. Rente. Opeisbaarheid. Toerekening van schuld bij verdeling. Kan de opeisbare rente nog verrekend worden? Onverschuldigde betaling?

6 december 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verrekening. Geldlening. Rente. Opeisbaarheid. Toerekening van schuld bij verdeling. Kan de opeisbare rente nog verrekend worden? Onverschuldigde betaling?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 7 september 2021 uitspraak gedaan over de vraag of rente uit een geldlening nog verrekend kon worden bij de verdeling van een nalatenschap. Verzoekster en verweerster zijn zussen en de enige erfgenamen van hun moeder, de erflaatster, die in 2014 is overleden. Hun vader is in 2003 overleden. Erflaatster heeft verzoekster in haar testament van 12 juli 2013 tot executeur benoemd. Verweerster vraagt het hof partijen te bevelen de nalatenschap te verdelen ten overstaan van een notaris en een [...]

Erfrecht. Kort geding. Executiegeschil. Legitieme. Informatieverstrekking aan de legitimaris. Niet nakoming van een vonnis ter verstrekking van gegevens. Verbeuren van dwangsom.

29 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Kort geding. Executiegeschil. Legitieme. Informatieverstrekking aan de legitimaris. Niet nakoming van een vonnis ter verstrekking van gegevens. Verbeuren van dwangsom.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 25 augustus 2021 uitspraak gedaan over de vraag of dwangsommen waren verbeurd wegens het niet nakomen van een vonnis tot overlegging van informatie ter berekening van de legitieme. Waar gaat dit kort geding over? De vader van verweerder, wijlen de heer A , is in 2015 overleden. Vader heeft bij testament eiser als executeur van zijn nalatenschap benoemd en de heer de heer B als zijn enige erfgenaam, met uitsluiting van zijn eigen kinderen. Daarmee is verweerder onterfd. Verweerder [...]

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Stilzwijgende aanvaarding van een nalatenschap door het zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedragen als erfgenaam door het verrichten van betalingen?

22 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Stilzwijgende aanvaarding van een nalatenschap door het zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedragen als erfgenaam door het verrichten van betalingen?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 5 oktober 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van stilzwijgende zuivere aanvaarding van een nalatenschap door het zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud gedragen als erfgenaam door het verrichten van betalingen aan een advocaat. Appellant stelt dat hij zich niet als een zuiver aanvaard hebbend erfgenaam heeft gedragen, aangezien hij de betalingen heeft verricht in opdracht van executeur, de executeur-testamentair. De executeur heeft de benoeming tot executeur direct na het overlijden van moeder aanvaard. Appellant heeft [...]

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Inbreng. Levering van een legaat. Rente over de inbreng van een legaat. Verrekening bij verdeling.

15 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Inbreng. Levering van een legaat. Rente over de inbreng van een legaat. Verrekening bij verdeling.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 oktober 2021 uitspraak gedaan over de vraag of rente verschuldigd was over de inbreng van een legaat. Deze zaak betreft de verdeling van een [...]

Erfrecht. Legitieme. In aanmerking te nemen giften. Inkorting. Volgorde van inkorting. Wettelijke rente bij verzuim bij uitbetaling van de legitieme. Ingebrekestelling.

8 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. In aanmerking te nemen giften. Inkorting. Volgorde van inkorting. Wettelijke rente bij verzuim bij uitbetaling van de legitieme. Ingebrekestelling.

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de inkorting van giften bij een tekort van de nalatenschap tot uitbetaling van de legitieme. Appellanten hebben tevens een [...]

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Lening of schenking? Stelplicht en bewijslast. Omkering bewijslast? Misbruik van omstandigheden? Afhankelijkheidsrelatie? Verjaring?

1 november 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Lening of schenking? Stelplicht en bewijslast. Omkering bewijslast? Misbruik van omstandigheden? Afhankelijkheidsrelatie? Verjaring?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 20 oktober 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een lening of van een schenking aan een van de erfgenamen bij [...]

Procesrecht. Rechtsvordering. Pleitnota. Nemen van conclusie. Verlenen van de akte niet-dienen. Voeren van verweer. Devolutieve werking van het hoger beroep.

25 oktober 2021|Reacties uitgeschakeld voor Procesrecht. Rechtsvordering. Pleitnota. Nemen van conclusie. Verlenen van de akte niet-dienen. Voeren van verweer. Devolutieve werking van het hoger beroep.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 juni 2021 uitspraak gedaan over de vraag of bij pleidooi het nemen van een conclusie na het verlenen van de akte niet-dienen het voeren [...]

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Onenigheid tussen erfgenamen. Is er gedurende ruzie in een sms-bericht afstand gedaan van recht? Redelijkheid en billijkheid.

18 oktober 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Onenigheid tussen erfgenamen. Is er gedurende ruzie in een sms-bericht afstand gedaan van recht? Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 juni 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er met diverse uitspraken gedaan in een sms-bericht afstand was gedaan van recht. Deze zaak gaat [...]

Erfrecht. Onbeheerde nalatenschap. Benoeming van een vereffenaar. Belanghebbende. Onderzoek naar erfgenamen. Kosten van vereffening.

11 oktober 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Onbeheerde nalatenschap. Benoeming van een vereffenaar. Belanghebbende. Onderzoek naar erfgenamen. Kosten van vereffening.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 2 augustus 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar bij een onbeheerde nalatenschap. Erflater woonde op het moment dat hij overleed [...]

Oudere blog items

Erfrecht. Vordering tot verdeling van een perceel grond. Wijze van verdeling. Toedeling. Vrijwaring.

5 oktober 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering tot verdeling van een perceel grond. Wijze van verdeling. Toedeling. Vrijwaring.

Erfrecht. Zijn de kosten van de uitvaart schulden van de nalatenschap? Zijn de gemaakte notariskosten schulden van de nalatenschap? Wettelijke rente.

27 september 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Zijn de kosten van de uitvaart schulden van de nalatenschap? Zijn de gemaakte notariskosten schulden van de nalatenschap? Wettelijke rente.

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? Toetsingskader.

20 september 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? Toetsingskader.

Verdeling van een woning. Toedeling. Belangenafweging bij toedeling. Verkoop onroerend goed aan derde? Waardebepaling. Taxatie. Medewerkingsplicht.

13 september 2021|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een woning. Toedeling. Belangenafweging bij toedeling. Verkoop onroerend goed aan derde? Waardebepaling. Taxatie. Medewerkingsplicht.

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Dementie. Omkering van bewijslast?

6 september 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Dementie. Omkering van bewijslast?

Erfrecht. Vereffening na beneficiaire aanvaarding. Benoeming vereffenaar. Lichte en zware vereffening. Uitdelingslijst en verzet. Reikwijdte analoge toepassing Faillissementswet.

30 augustus 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vereffening na beneficiaire aanvaarding. Benoeming vereffenaar. Lichte en zware vereffening. Uitdelingslijst en verzet. Reikwijdte analoge toepassing Faillissementswet.

Erfrecht. Bewind. Verzoek tot ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. Tekortkoming. Verstoorde relatie. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Voorbeelden.

2 augustus 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Bewind. Verzoek tot ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. Tekortkoming. Verstoorde relatie. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Voorbeelden.

Erfrecht. Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Vaststelling wilsonbekwaamheid door notaris. Stappenplan. Geestelijke stoornis? Stelplicht. Bewijslast. Maatstaf. Toetsing.

26 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Nietig testament? Erflater wilsonbekwaam? Vaststelling wilsonbekwaamheid door notaris. Stappenplan. Geestelijke stoornis? Stelplicht. Bewijslast. Maatstaf. Toetsing.

Erfrecht. Executeur. Taken en bevoegdheden. Privatieve bevoegdheid. Behoort het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur? Verjaring?

19 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Executeur. Taken en bevoegdheden. Privatieve bevoegdheid. Behoort het instellen van een vordering uit onrechtmatige daad tot de taak van de executeur? Verjaring?

Erfrecht. Stilzwijgende zuivere aanvaarding. Daden en gedragingen van zuivere aanvaarding. Voorbeelden. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Parlementaire geschiedenis.

12 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Stilzwijgende zuivere aanvaarding. Daden en gedragingen van zuivere aanvaarding. Voorbeelden. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Parlementaire geschiedenis.

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Schulden van nalatenschap. Hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen? Ondeelbare prestatie? Hoofdelijkheid, draagplicht en regres.

5 juli 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Schulden van nalatenschap. Hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen? Ondeelbare prestatie? Hoofdelijkheid, draagplicht en regres.

Erfrecht. Uitleg van een testament. Wettelijk erfdeel. Is de hoogte van het wettelijk erfdeel volgens erfrecht bij versterf of legitieme?

28 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Uitleg van een testament. Wettelijk erfdeel. Is de hoogte van het wettelijk erfdeel volgens erfrecht bij versterf of legitieme?

Erfrecht. Patstelling afwikkeling nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. Verdeling onder voorwaarden. De rechter gelast verdeling van nalatenschap onder voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en tot vereffening wordt overgegaan.

21 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Patstelling afwikkeling nalatenschap. Eerst vereffenen, dan verdelen. Verdeling onder voorwaarden. De rechter gelast verdeling van nalatenschap onder voorwaarde dat de erfbelasting wordt voldaan en tot vereffening wordt overgegaan.

Erfrecht. Legitieme. Schenking. Giften aan afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Hoedanigheid van Legitimaris. Berekening van de omvang van de legitieme portie.

14 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legitieme. Schenking. Giften aan afstammelingen. Giften aan kleinkinderen. Hoedanigheid van Legitimaris. Berekening van de omvang van de legitieme portie.

Erfrecht. Vordering tot verdeling nalatenschap ontvankelijk? Vereffening. Eerst vereffenen, dan verdelen. Schuldeisers. Kan de nalatenschap al verdeeld worden?

7 juni 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Vordering tot verdeling nalatenschap ontvankelijk? Vereffening. Eerst vereffenen, dan verdelen. Schuldeisers. Kan de nalatenschap al verdeeld worden?

Erfrecht. Testament met tweetrapsmaking. Informatie over bezwaard vermogen. Vruchtgebruik. Intering.

31 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Testament met tweetrapsmaking. Informatie over bezwaard vermogen. Vruchtgebruik. Intering.

Erfrecht. Verjaring. Verjaring van de rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Aanvang van verjaring. Algemene en bijzondere verjaringsregels. Redelijkheid en billijkheid.

24 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verjaring. Verjaring van de rechtsvordering tot afgifte van een legaat. Aanvang van verjaring. Algemene en bijzondere verjaringsregels. Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Legaat. Is de rechtsvordering tot uitkering van het legaat verjaard? Redelijkheid en billijkheid.

17 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Legaat. Is de rechtsvordering tot uitkering van het legaat verjaard? Redelijkheid en billijkheid.

Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

10 mei 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap. Verzoek tot benoeming van een vereffenaar. Wantrouwen. Tegenstrijdig belang. Beheer. Deskundigheid. Legitieme.

Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging.

24 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Verlaging huur vanwege corona-crisis. Verdeling financieel nadeel. Omzetverlies. TVL-subsidie. Berekening van de huurprijsverlaging.

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is er tussen de erfgenamen overeenstemming bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap?

14 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Is er tussen de erfgenamen overeenstemming bereikt over de wijze van de verdeling van de nalatenschap?

Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. Berekening van de huurprijsverlaging. Ingangsdatum. Lockdown. Omzetverlies. OLV.

7 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Onvoorziene omstandigheden. Huurverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. Berekening van de huurprijsverlaging. Ingangsdatum. Lockdown. Omzetverlies. OLV.

Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

25 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verhoging van de vordering uit de wettelijke verdeling en van de vordering op grond van de legitieme. Rente.

Huurrecht. Huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. TVL. NOW. Berekening van de huurverlaging.

15 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Huurrecht. Huurprijsverlaging wegens omzetverlies ten gevolge van de corona-crisis. TVL. NOW. Berekening van de huurverlaging.

Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Veroordeling tot medewerking aan levering van een woning. Vonnis treedt in de plaats van de akte tot levering van onroerend goed.

8 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor Erfrecht. Verdeling van nalatenschap. Veroordeling tot medewerking aan levering van een woning. Vonnis treedt in de plaats van de akte tot levering van onroerend goed.

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie