Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

8 december 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bankopnames bij leven erflaatster onrechtmatig? Bewijs. Afleggen rekening en verantwoording?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 25 juli 2018 uitspraak gedaan over de vraag of de bankopnames tijdens het leven van de erflaatster onrechtmatig waren. Erflaatster was voldoende in staat haar vermogensrechtelijke belangen te behartigen, en zij heeft dochters nimmer ter verantwoording geroepen of aangegeven niet met de bankopnames in te stemmen Het conflict tussen partijen spitst zich toe op de jaren 2008 tot en met 2012 toen erflaatster nog zelfstandig woonde en nog niet onder beschermingsbewind was geplaatst. In deze [...]

De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

29 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor De verjaring van een vordering tot schadevergoeding

Van onze advocaat contractenrecht. De Rechtbank Oost-Brabant heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een verjaring van een vordering tot schadevergoeding. Ingevolge het bepaalde in artikel 3:310 BW verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde bekend is geworden met zowel de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon. Daarbij is het niet voldoende dat de benadeelde bekend is met het enkele vermoeden van schade, maar is vereist dat [...]

Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

25 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot nietigverklaring testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. Bewijsvoering. Bewijswaardering.

Van onze advocaat nietig testament. De Rechtbank Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot nietigverklaring van een testament wegens wilsonbekwaamheid van de erflater. In 2017 is overleden erflaatster. Op 1 mei 2012 is voor de notaris een testament verleden waarbij erflaatster eerdere uiterste wilsbeschikkingen heeft herroepen, eiser is benoemd tot enig erfgenaam en de notaris is benoemd tot executeur van de nalatenschap. Bij beschikking van 24 april 2013 is erflaatster onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis en is [...]

Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

18 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kort geding. Legitieme. Vordering tot verstrekken informatie aan legitimarissen ter berekening legitieme beperkt toegewezen. Afgifte bescheiden aan legitimarissen.

Van onze advocaat legitieme. De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 september 2018 uitspraak gedaan in kort geding over een vordering tot het verstrekken van informatie aan de legitimarissen ter berekening [...]

Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

7 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Erfgenamen wensen over te gaan tot verdeling van nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechtbank voert regie bij de verkoop van de woning.

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Gelderland heeft op 7 februari 2018 uitspraak gedaan en regie gevoerd over de verkoop van een woning behorende in een nalatenschap. De erfgenamen [...]

Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

4 november 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot ontslag van de executeur. Executele al geëindigd? Boedelbeschrijving

Van onze advocaat executeur. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 9 maart 2018 uitspraak gedaan over een verzoek tot ontslag van de executeur. Het verzoek tot ontslag wordt afgewezen omdat de [...]

Fideicommis de residuo. Schenkingen ten laste van de nalatenschap. Uitleg testament.

27 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Fideicommis de residuo. Schenkingen ten laste van de nalatenschap. Uitleg testament.

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 1 mei 2018 uitspraak gedaan over de vraag of een schenking ten laste van de bezwaarde nalatenschap gedaan kon worden. Fideicommis [...]

Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

21 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 2 mei 2018 uitspraak gedaan over het afleggen rekening en verantwoording door een testamentair bewindvoerder. De rechtbank dient te beoordelen [...]

Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

17 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vergeet de minderjarige erfgenaam of plaatsvervuller niet!

Stel: uw echtgeno(o)t(e), met wie u minderjarige kinderen hebt, overlijdt en laat alleen maar schulden achter. U wil de nalatenschap verwerpen. Dat dient u te doen bij de rechtbank. Het [...]

Oudere blog items

De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

14 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor De uitkoopprocedure en de prijsbepaling van aandelen

Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

7 oktober 2018|Reacties uitgeschakeld voor Model koopovereenkomst woning. Toerekenbare tekortkoming. Financieringsvoorbehoud. Contractuele boete. Matiging boete.

Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

29 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Mogelijkheid voor deelgenoot (erfgenaam) om ten behoeve van de gemeenschap (een nalatenschap) een vordering of verzoekschrift in te dienen jegens een andere deelgenoot (erfgenaam) dan wel jegens derden.

Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

28 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Het risico van verzwijgen: “wie zwijgt, raakt kwijt”

Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

22 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot verdeling van nalatenschap waarvan executele nog niet is voltooid. Executeur kan aan overdracht beheer nalatenschap niet de voorwaarde verbinden dat hem décharge voor gevoerde beheer wordt verleend.

Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

15 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot het stellen van een termijn aan een erfgenaam voor het maken van een keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of het verwerpen van een nalatenschap.

Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

9 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Legitimaris niet-erfgenaam heeft recht op inzage én afschriften van bankafschriften, schenkingen, giften vanaf vijf jaar voor de overlijdensdatum van de erflater om de omvang van de legitieme portie te kunnen bepalen. Dwangsom. Boedelbeschrijving.

Kantonrechter ontheft erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen.

2 september 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kantonrechter ontheft erfgenamen, die zuiver hebben aanvaard, van de verplichting om een schuld van erflater uit hun eigen vermogen te voldoen.

Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

11 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

Executeur. Verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Verlenging van de termijn mogelijk?

10 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Executeur. Verzoek tot het stellen van een termijn voor de aanvaarding van een nalatenschap. Verlenging van de termijn mogelijk?

Kan erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor erfdeel verlangen, ook na verloop van termijn in testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

1 augustus 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kan erfgenaam alsnog zekerheidsstelling voor erfdeel verlangen, ook na verloop van termijn in testament? Uitleg van een testament. Verjaring? Rechtsverwerking?

Kantonrechter wijst in “gewone taal” verzoek om vaststelling van een beslagvrije voet af

29 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Kantonrechter wijst in “gewone taal” verzoek om vaststelling van een beslagvrije voet af

Hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet aangaande uitdelingslijst in nalatenschap?

21 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Hoger beroep mogelijk tegen beschikking op verzet aangaande uitdelingslijst in nalatenschap?

Verdeling van een nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechter voert de regie bij de vereffening.

15 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verdeling van een nalatenschap. De vereiste vereffening heeft echter nog niet volledig plaatsgevonden. De rechter voert de regie bij de vereffening.

Handelen dochters onrechtmatig door hun zussen niet in staat te stellen afscheid te nemen van hun overleden (schoon)moeder?

6 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Handelen dochters onrechtmatig door hun zussen niet in staat te stellen afscheid te nemen van hun overleden (schoon)moeder?

Ontslag van de executeur? Rekening en verantwoording?

1 juli 2018|Reacties uitgeschakeld voor Ontslag van de executeur? Rekening en verantwoording?

Koop van een appartement. Non-conformiteit? Ongeschikt voor normaal gebruik? Ouderdomsclausule. Klachtplicht.

24 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Koop van een appartement. Non-conformiteit? Ongeschikt voor normaal gebruik? Ouderdomsclausule. Klachtplicht.

Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Bekendheid met schuld?

23 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Bekendheid met schuld?

Voorwaardelijke verdeling van een nalatenschap door de rechter.

17 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Voorwaardelijke verdeling van een nalatenschap door de rechter.

Wilsonbekwaamheid van erflaatster? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan? Nietig testament? Onderzoek deskundigen.

9 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid van erflaatster? Stoornis van de geestvermogens? Is de wilsverklaring onder invloed van de geestelijke stoornis gedaan? Nietig testament? Onderzoek deskundigen.

Beroepsaansprakelijkheid notaris. Waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar met betrekking tot risico’s verbonden aan de gestelde zekerheden? Borgstelling.

3 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Beroepsaansprakelijkheid notaris. Waarschuwingsplicht jegens projectontwikkelaar met betrekking tot risico’s verbonden aan de gestelde zekerheden? Borgstelling.

Is het voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dwingend voorgeschreven om jaarlijks verplicht opgave te doen?

2 juni 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is het voor het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot dwingend voorgeschreven om jaarlijks verplicht opgave te doen?

Testament van invloed op begunstiging levensverzekering?

29 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Testament van invloed op begunstiging levensverzekering?

Inroepen van de legitieme. Onrechtmatig handelen van de executeur? Afstand van recht? Rechtsverwerking?

26 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Inroepen van de legitieme. Onrechtmatig handelen van de executeur? Afstand van recht? Rechtsverwerking?

Mag de executeur dan toch verdelen?

25 mei 2018|Reacties uitgeschakeld voor Mag de executeur dan toch verdelen?

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie