Erfrecht. Legaat in testament. Verzoek tot wijziging van een legaat op de voet van artikel 4:123 BW. Last. Legaat onder verplichting. Verzorging huisdieren. Opheffing van legaat?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek tot wijziging van een legaat onder verplichting. Erflaatster heeft op 22 november 2018 haar (laatste) testament gemaakt. In dat testament heeft zij de S tot haar enig erfgenaam benoemd, onder de last van diverse legaten. Eén van die legaten is voor verzoeker en luidt als [...]

By |2023-12-04T07:09:08+01:004 december 2023|

Erfrecht. Verzoek tot opheffing testamentair bewind. Is voldoende aannemelijk dat verzoeker de onder bewind staande goederen zelf op verantwoorde wijze kan besturen?

De Rechtbank Rotterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek tot opheffing van een testamentair bewind. Verzoeker verzoekt de rechter om bij beschikking het testamentair bewind betreffende het aan verzoeker toekomende legaat op te heffen. Verzoeker legt aan het primaire verzoek ten grondslag dat hij gedurende de periode van 2009 tot en met 2014 is [...]

By |2023-11-27T10:04:59+01:0027 november 2023|

Erfrecht. Schulden van de nalatenschap. Kosten voor begrafenis en uitvaart. Omstandigheden van de overledene. Schending van erfdeel door de kosten van de uitvaart? Toetsing.

De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van een uitvaart tot de schulden van de nalatenschap behoorden. Eisers vorderen dat de kantonrechter voor recht verklaart dat S jegens eisers een onrechtmatige daad heeft gepleegd door de nalatenschap voor een bedrag van € 15.184,51 te benadelen. Eisers leggen aan vorderingen [...]

By |2023-11-21T09:50:12+01:0021 november 2023|

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Onverwachte schuld. Machtiging om alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Ontvankelijkheid. Potentiële schuld? Termijn indienen van verzoek.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenamen alsnog de nalatenschap beneficiair mochten aanvaarden in verband met een hen onbekende schuld van de nalatenschap. Verzoekster verzoekt om, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, haar te machtigen de onderhavige nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden en voor zover noodzakelijk de betrokken notaris [...]

By |2023-11-13T08:43:57+01:0013 november 2023|

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Medewerking aan afwikkeling door erfgenamen. Machtiging ex 3:299 BW om over bankrekeningen van erflater te beschikken.

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs uitspraak gedaan over een machtiging ex 3:299 BW om over de bankrekeningen van de erflater te kunnen beschikken. In deze zaak zijn de volgende feiten van belang. Eiser en gedaagden zijn de kinderen van de erflater. Bij testament van 15 februari 1999 heeft erflater partijen tot zijn erfgenamen benoemd, ieder [...]

By |2023-11-06T09:24:05+01:006 november 2023|

Erfrecht. Nalatenschap. Beheer. Verzoek aan de rechter tot het treffen van een beheersregeling. Behoud van de goederen en vermogen van de nalatenschap.

De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over een verzoek aan de rechter tot het treffen van een beheersmaatregel. Verzoekers hebben aan het verzoek ten grondslag gelegd dat erflater niet bij testament over zijn nalatenschap heeft beschikt, zodat de nalatenschap vererft volgens de wettelijke regels van erfopvolging. Waarbij te gelden heeft dat verzoekers op grond [...]

By |2023-10-30T08:58:20+01:0030 oktober 2023|

Erfrecht. Recht op informatie. Tweetrapsmaking in een testament. Recht op inzage en afschriften van bankrekeningen. Incidentele vordering. Voorlopige voorziening.

De Rechtbank Overijssel heeft onlangs uitspraak gedaan over het recht op inzage van bankrekeningen bij een tweetrapsmaking in een testament. Erflater heeft in zijn testament een tweetrapsmaking opgenomen waarbij hij – kort gezegd – gedaagde tot enige erfgename heeft benoemd en heeft bepaald dat eisers pas erven van erflater op het moment dat gedaagde is [...]

By |2023-10-23T06:47:32+01:0023 oktober 2023|

Erfrecht. Rechtspositie van een legataris. Welke rechtsvorderingen komt een legataris toe? Vorderingsrechten. Recht op boedelbeschrijving? Afleggen van rekening en verantwoording?

De Rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag welke rechtsvorderingen een legataris toekwam. De rechtbank stelt voorop eiseres géén erfgenaam van erflater is, maar slechts een legataris met op grond van artikel 4:117 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een vorderingsrecht. Erfrecht. Rechtspositie van een legataris. Welke rechtsvorderingen komt een legataris toe? Vorderingsrechten. Recht [...]

By |2023-10-16T08:55:26+01:0016 oktober 2023|

Erfrecht. Kort geding over de vraag of erfgenamen moeten meewerken aan de levering van een woning op grond van vóór overlijden van erflater gesloten koopovereenkomst.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenamen moesten meewerken aan de levering van een woning op grond van vóór overlijden van erflater gesloten koopovereenkomst. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende. Appellanten (de kopers) hebben de woning gekocht van het echtpaar erflater en erflaatster. Het echtpaar had [...]

By |2023-10-09T09:42:20+01:009 oktober 2023|

Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Vaste woon- of verblijfplaats. Verhuizing naar Verenigd Koninkrijk. Heeft erflater nog steeds een duurzame band met Nederland? Bewijs. Toetsing.

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de erflater, die al lange tijd leefde in het Verenigd Koninkrijk, nog steeds een duurzame band had met Nederland. Erflater is overleden in 2019. Eiseres is de zus van erflater en is samen met B (de andere zus van erflater) erfgenaam van erflater. Zij [...]

By |2023-10-02T06:49:43+01:002 oktober 2023|
Go to Top