Erfrecht

Erfrecht. Koopovereenkomst vernietigbaar wegens een wilsgebrek? Woning voor een te lage prijs verkocht? Misbruik van omstandigheden? Geestelijke stoornis? Bewijslast.

De Rechtbank Den Haag heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een koopovereenkomst vernietigbaar was wegens misbruik van omstandigheden, een wilsgebrek. Gedaagden stellen dat A niet goed wist wat hij deed en dat dat blijkt uit het overgelegde medische dossier, waarin staat dat hij al jarenlang alcoholverslaafd was en hierdoor allerlei [...]

Door | 28 maart 2023

IPR. Procesrecht. Rechtsmacht en toepasselijk recht. Verdeling. Huwelijksvermogensrecht. Toepassing van Engels recht op de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap?

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of Engels recht van toepassing was op een verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap. Gelet op de Oekraïense en Britse nationaliteit van de vrouw en de in Engeland gesloten huwelijkse voorwaarden heeft deze zaak een internationaal karakter. De rechtbank dient eerst ambtshalve te beoordelen [...]

Door | 21 maart 2023

Erfrecht. Overeenkomstenrecht. Wilsgebrek. Vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden? Maatstaf. Toetsingsnorm.

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over een vordering tot vernietiging van een koopovereenkomst op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden. Erflaatster is in 2021 overleden. Erflaatster is eigenaresse geweest van het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning. Erflaatster heeft in haar testament eiseres benoemd tot executeur. [...]

Door | 13 maart 2023

Erfrecht. Testamentair bewind naast beschermingsbewind. Beschermingsbewindvoerder verzoekt om schenking te mogen doen uit vermogen dat onder testamentair bewind valt.

De Rechtbank Den Haag heeft op 24 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een beschermingsbewindvoerder een schenking mocht doen uit het vermogen dat onder een testamentair bewind viel. De bewindvoerder vraagt, mede namens de testamentair bewindvoerder, om een machtiging van de kantonrechter om een schenking te mogen doen aan de zoon van betrokkene [...]

Door | 6 maart 2023

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Is de gevorderde gebruiksvergoeding voor een lang onverdeeld gebleven onroerend goed in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 16 augustus 2022 uitspraak gedaan over de vraag of een gevorderde gebruiksvergoeding voor een lang onverdeeld gebleven onroerend goed in strijd was met de redelijkheid en billijkheid. Appellante en de zuster waren beiden erfgenamen in de nalatenschap van hun overleden moeder. Tot die nalatenschap behoorde onder meer het appartementsrecht, [...]

Door | 27 februari 2023

Erfrecht. Bewijsrecht. Schuldbekentenis. Bewijskracht van akte. Overeenkomst van opdracht. Erfgenamen. Akte van verdeling. Volledig handgeschreven akte? Vermelden geldsom in letters.

De Rechtbank Den Haag heeft op 6 juli 2022 uitspraak gedaan over de bewijskracht van een authentieke akte betreffende een schuldbekentenis. Op 13 januari 2020 is moeder overleden. Moeder heeft bij testament van 12 februari 2019 over haar nalatenschap beschikt. Op grond van het testament zijn haar kinderen, ieder voor een vierde gedeelte, erfgenaam. Erfrecht. [...]

Door | 20 februari 2023

Erfrecht. Testament. Kan iemand die thuiszorg verleend rechten ontlenen aan het testament van degene die zij beroepsmatig verzorgd? Wet BIG. Beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg.

De Rechtbank Gelderland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of iemand, die thuiszorg verleend, rechten kon ontlenen aan het testament van degene die zij beroepsmatig verzorgde. Gedaagden zijn kinderen van de heer A (de erflater) en mevrouw B (hierna: moeder). In 2015 is moeder overleden. De eiseres heeft als zorgverlener bij thuiszorgorganisatie [...]

Door | 13 februari 2023

Erfrecht. Legaat van voorkeursrecht van koop van aandelen. Vormvereisten. Tijdsbepaling. Vervaltermijn. Is op juiste wijze aanspraak gemaakt op het legaat?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 21 september 2022 uitspraak gedaan over de vraag of er op de juiste wijze aanspraak gemaakt was op een legaat van een voorkeursrecht van koop van aandelen. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Deze zaak gaat over de afwikkeling van de nalatenschap van hun moeder. De rechtbank behandelt in [...]

Door | 6 februari 2023

Erfrecht. Legitieme. Giften. Inkorting. Dient de executeur of de legitimaris een vordering tot inkorting in te stellen jegens de begiftigde? Hoedanigheid van een procespartij.

De Rechtbank Rotterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag wie de vordering tot inkorting diende in te stellen jegens de begiftigde. Op 8 december 2017 is te A overleden de erflater. Erflater heeft drie kinderen achtergelaten, te weten A, B en gedaagde. Erflater heeft bij testament van 20 juli 2011 over zijn [...]

Door | 30 januari 2023

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Vorderingen van nalatenschap op deelgenoten. Verjaring van rechtsvordering tot nakoming? Klachtplicht. Rechtsverwerking?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft enige tijd uitspraak gedaan over de vraag of bij de verdeling van een nalatenschap een rechtsvordering tot nakoming van een overeenkomst was verjaard. Deze zaak gaat om de afwikkeling van de nalatenschappen van de vader en moeder. De erfgenamen zijn de drie kinderen : appellant en de twee geïntimeerden. Erfrecht. Verdeling [...]

Door | 23 januari 2023