Erfrecht

Erfrecht. Behoort de woning tot de nalatenschap? Verblijvensbeding.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de woning tot de nalatenschap behoorde. Inhoudelijk moet vooraf gezegd worden dat dit een zaak is met alleen verliezers. Op grond van eerdere procedures staat vast dat A (onaardig gezegd) geprobeerd heeft om zich de erfenis van de moeder van zijn [...]

Door | 3 augustus 2020

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden. Erflaatster wilsonbekwaam?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 17 juni 2020 uitspraak gedaan over de vraag of sprake was bij een schenking van misbruik van omstandigheden vanwege gestelde wilsonbekwaamheid van de erflaatster. Eiser heeft gesteld dat hij vermoedt dat gedaagde zich zaken uit de nalatenschap heeft toegeëigend, door misbruik te maken van de afhankelijkheidspositie en de geestelijke gesteldheid [...]

Door | 29 juni 2020

Afgifte van een legaat tegen inbreng. Aan inbrengplicht niet voldaan. Ongedaanmaking mogelijk? Schulden van de nalatenschap. Hoofdelijke aansprakelijkheid.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 13 mei 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de afgifte van een legaat tegen inbreng ongedaan gemaakt kon worden. Gedaagde heeft in haar hoedanigheid van executeur het aan haar toegekende legaat afgegeven op 8 juni 2017, zonder dat tegelijkertijd harerzijds de daartegenover staande inbrengplicht is voldaan. Afgifte van een [...]

Door | 22 juni 2020

Erfrecht. Incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Vordering toegewezen. Geen gesloten stelsel van incidentele vorderingen.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 20 mei 2020 uitspraak gedaan over een incidentele vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording. Eiser en gedaagde zijn broer en zus. Op 11 februari 2018 is hun moeder, erflaatster, overleden. Eiser en gedaagde zijn moeders erfgenamen. Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat gedaagde na het overlijden [...]

Door | 15 juni 2020

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 26 mei 2020 uitspraak gedaan over de plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording voor het als gevolmachtigde gevoerde beheer van de bankrekening van erflaatster tijdens haar leven. In eerste aanleg vorderde appellante geïntimeerde te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording aan haar en aan de overige [...]

Door | 8 juni 2020

Testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Verzorgbehoefte? Toetsing.

De Rechtbank Den Haag heeft op 7 februari 2020 uitspraak gedaan over een testamentair vruchtgebruik van de echtelijke woning. Eiseres verzoekt verweerder te veroordelen mee te werken aan de vestiging van een vruchtgebruik op de echtelijke woning Aan dit verzoek legt eiseres ten grondslag dat zij erflater in de laatste periode van zijn leven intensief [...]

Door | 1 juni 2020

Executeur. Ontslag executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder. Gewichtige redenen. Verstoorde verhouding met erfgenamen reden voor ontslag executeur-bewindvoerder?

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 16 april 2020 uitspraak gedaan over de ernstige verstoring van de verhouding tussen de executeur en een tweetal erfgenamen en het ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Nadat tussen diverse erfgenamen onderling wrevel was ontstaan, heeft geïntimeerde (onder meer) verzocht om appellant ex artikel 4:149 lid 1 [...]

Door | 25 mei 2020

Legitieme. Gift. Inbrengplicht? Informatieplicht over de legitieme.

De Rechtbank Noord-Holland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de inbrengplicht van giften bij de vaststelling en berekening van de legitieme. In deze procedure moet, nu van het tegendeel niet is gebleken, ervan worden uitgegaan dat eiseres de afstammeling van erflater is en door de wet als erfgenaam tot de nalatenschap is geroepen. Uit [...]

Door | 18 mei 2020

Is de executeur ernstig tekort geschoten in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Onrechtmatige daad van de executeur?

Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur ernstig tekort geschoten was in de uitoefening van zijn taak. In geschil is het ontslag van appellant in zijn hoedanigheid van executeur van de nalatenschap. Appellant voert aan dat de rechtbank hem ten onrechte ontslag heeft verleend als executeur [...]

Door | 11 mei 2020