Erfrecht

Erfrecht. Afwikkeling van een nalatenschap. Kosten van vereffening. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Kosten van een notaris. Bemiddeling. Uitvaartkosten.

De Rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2022 uitspraak gedaan over de kosten van vereffening, de kosten van executele en de schulden van de nalatenschap. De vraag die partijen verdeeld houdt, is of de gemaakte kosten in verband met notariële bijstand kunnen worden aangemerkt als vereffeningskosten in de zin van artikel 4:7 lid 1 sub [...]

Door | 20 november 2022

Erfrecht. Zuivere aanvaarding. Verzoek machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden. Onbekende schuld van de nalatenschap? Termijn voor indienen verzoek.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 oktober 2022 uitspraak gedaan over een verzoek tot machtiging om een nalatenschap alsnog beneficiair te mogen aanvaarden vanwege een onbekende schuld van de nalatenschap. In 2021 is overleden de heer A. Erflater heeft bij testament, verleden op 11oktober 2018, over zijn nalatenschap beschikt. Erflater is in zijn testament niet [...]

Door | 13 november 2022

Erfrecht. Legitieme. Vereffening. Uitdelingslijst. Waardebepaling. Peildatum. Afwijking van het uitgangspunt van waardering op tijdstip van overlijden erflater. Redelijkheid en billijkheid.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de waardering van de goederen uit een nalatenschap ter berekening van de legitieme. Het gaat in deze zaak om de vraag of de bezwaren die opposant heeft tegen de door de vereffenaren opgestelde uitdelingslijst terecht zijn en of de uitdelingslijst vernietigd moet worden dan wel [...]

Door | 6 november 2022

Erfrecht. Verdeling van woning tussen partner van erflater en erfgenamen. Peildatum waardering woning. Rechter stelt verdeling vast. Toedeling of verkoop van de woning?

De Rechtbank Amsterdam heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag op welke wijze een woning, die voor de helft in een nalatenschap viel, verdeeld moest worden. Op 24 december 2017 is de erflater overleden. Erflater heeft vier kinderen (tezamen aangeduid als eiser). Erflater had geen testament. Vanaf 1998 hebben erflater en gedaagde een [...]

Door | 30 oktober 2022

Erfrecht. Ouderlijke boedelverdeling. Kindsdeel. Opeisbaarheid kindsdeel bij verpleging of onderbewindstelling van langstlevende. Vervroegd uitkeren van niet-opeisbare erfdelen?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of het kindsdeel vervroegd kon worden uitgekeerd vanwege de onderbewindstelling van de langstlevende echtgenoot. De erflater heeft in zijn testament van 21 december 1981 een ouderlijke boedelverdeling opgenomen (in de zin van artikel 4:1167 van het (oude) Burgerlijk Wetboek (BW)) op grond [...]

Door | 24 oktober 2022

Erfrecht. Kosten van executele. Schulden van de nalatenschap. Berekening van de legitieme. Advocaatkosten. Informele vereffeningskosten. Kosten van rechtsbijstand.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 19 juli 2022 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte kosten van executele schulden waren van de nalatenschap en bij de berekening van de hoogte van de legitieme moesten worden betrokken. Geïntimeerde stelt dat de rechtbank ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de kosten voor rechtsbijstand van de [...]

Door | 16 oktober 2022

Erfrecht. Legaat. Afgifte van een legaat betreffende een woning. Termijn voor afgifte. Executele. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Verdeling nalatenschap. Verkoop woning?

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 maart 2022 uitspraak gedaan over de afgifte van een legaat betreffende een woning. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 11 juli 2019. In dit testament heeft zij haar vier kinderen benoemd tot erfgenaam. De erfgenamen hebben beneficiair aanvaard. Aan gedaagde heeft zij gelegateerd haar onverdeelde aandeel [...]

Door | 11 oktober 2022

Erfrecht. Waardebepaling woning ter vaststelling van erfdeel en van de legitieme. Boedelbeschrijving. Taxatie. Marktwaarde. WOZ-waarde. Nieuwe taxatie noodzakelijk?

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 8 maart 2022 uitspraak gedaan over de waardebepaling van een woning ter vaststelling van erfdeel en van de legitieme. Het gaat in deze procedure om de afwikkeling van de nalatenschappen van de beide ouders van appellant en geïntimeerde. Appellant wenst in deze procedure duidelijkheid te verkrijgen over de vordering [...]

Door | 4 oktober 2022

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Notariële verdelingsovereenkomst. Vernietiging verdeling op grond van dwaling mogelijk? Uitsluiting dwalingsregeling in testament.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 24 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag de overeenkomst van verdeling van een nalatenschap vernietigd kon worden op grond van dwaling. De vader van partijen is in oktober 2007 overleden. Appellant meent dat het door vader in 2006 opgestelde testament, waarin appellant samen met zijn broer is onterfd, nietig [...]

Door | 26 september 2022

Erfrecht. Procesrecht. Legitieme. Berekening van de legitimaire massa. Legitimarissen. Incident exceptio plurium litis consortium. Oproeping van de overige legitimarissen.

De Rechtbank Limburg heeft op 25 mei 2022 uitspraak gedaan over de vraag of alle legitimarissen in het geding diende te worden opgeroepen ter vaststelling en berekening van de legitieme. Erflaatster is in eerste echt gehuwd geweest met B, van wie zij is gescheiden. Bij testament van 10 september 2012 heeft erflaatster over haar nalatenschap [...]

Door | 19 september 2022