Erfrecht

Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vergoedingsrechten? Analoge toepassing van het huwelijksvermogensrecht?

De Hoge Raad heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de mogelijkheden van  vergoedingsrechten tussen feitelijke samenwoners. Volgens het onderdeel heeft het hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door, in gevallen van samenwoning als de onderhavige waarin de ene partner (de vrouw) tijdens de samenwoning de verbouwing van de aan de andere partner (de [...]

Door | 26 oktober 2020

Erfrecht. Executiegeschil. Uitkering van een legaat. Opheffing beslag? Tenuitvoerlegging. Toetsing. Maatstaf.

De Rechtbank Overijssel heeft op 29 september 2020 uitspraak gedaan in kort geding over een verzoek tot de opheffing van een gelegd beslag in verband met een uitgebleven uitkering van een legaat. Partijen zijn broer en zus van elkaar. Hun moeder is overleden. De dochter, aan wie een legaat is nagelaten, heeft de grosse van [...]

Door | 18 oktober 2020

Erfrecht. Huur. Is de zoon na overlijden moeder huurder van de woning geworden? Voortzetting huur op eigen naam. Duurzame gemeenschappelijke huishouding?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 28 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de zoon, na het overlijden van zijn moeder, huurder van de woning was geworden. Eiser heeft gevorderd bij vonnis te bepalen dat hij de huurovereenkomst voortzet in de zin van artikel 7:268 lid 2 BW. Erfrecht. Huur. Is de zoon na [...]

Door | 12 oktober 2020

Verdeling van een nalatenschap. Uitbetaling van een legaat. Verjaring? Rechtsverwerking?

De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 september 2020 uitspraak gedaan over een vordering tot uitbetaling van een legaat. Partijen zijn broer en zus. De moeder van partijen is overleden in 1973. De vader van partijen is overleden op 13 maart 2006. Ten tijde van zijn overlijden had vader een nieuwe levenspartner waarmee hij samenwoonde, genaamd [...]

Door | 4 oktober 2020

Afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. Onduidelijkheden in de afgelegde rekening en verantwoording? Dagvaarden van een gewezen executeur.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over het afleggen van rekening en verantwoording door de executeur. De executeurs hebben na het overlijden van erflater de benoeming tot executeur aanvaard. Op 12 mei 2016 hebben de executeurs uit de nalatenschap de erfdelen uitgekeerd aan de erfgenamen. Op 24 augustus 2016 hebben de [...]

Door | 28 september 2020

Heeft de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaard? Beschikkingshandeling. Gift. Betaling van een schuld.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 september 2020 uitspraak gedaan over de vraag of een erfgenaam een nalatenschap zuiver had aanvaard vanwege het verrichten van beschikkingshandelingen. De rechtbank heeft ion eerste instantie de vraag of er zuiver is aanvaard bevestigend beantwoord. Het oordeel van de rechtbank is gebaseerd op de overweging dat appellant na het [...]

Door | 21 september 2020

Erfrecht. Gedaagde is vereffenaar en erfgenaam. Is gedaagde in haar juiste hoedanigheid gedagvaard? Uitleg van een dagvaarding.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 19 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of gedaagde, als erfgenaam tevens vereffenaar, in de juiste hoedanigheid was gedagvaard. Eiseres heeft zich op het standpunt gesteld dat verweerder niet ontvankelijk is in de vorderingen, omdat men haar niet in haar hoedanigheid van vereffenaar heeft gedagvaard. Een vereffenaar in een [...]

Door | 15 september 2020

Erfrecht. Vordering in incident tot het verstrekken van informatie over de nalatenschap. Voorlopige voorziening?

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 26 augustus 2020 uitspraak gedaan over een vordering in incident tot het verstrekken van informatie over een nalatenschap. Eiser en gedaagde zijn broer en zus. In de hoofdzaak vordert eiser samengevat de verdeling van de nalatenschap. In dit incident vordert eiser bij wijze van provisionele vordering dat gedaagde wordt veroordeeld [...]

Door | 7 september 2020

Verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind. Overgangsrecht.

De Rechtbank Noord-Holland heeft op 2 juli 2020 uitspraak gedaan over een verzoek tot het opheffen van een testamentair bewind, ingesteld bij een testament dat was  opgemaakt vóór 1 januari 2003. Verzoek tot opheffen testamentair bewind ex artikel 4:178 lid 2 BW. Verzoeker verzoekt de rechtbank bij beschikking, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het [...]

Door | 1 september 2020

Executele. Loon van de executeur. Onkostenvergoeding voor de executeur. Dagvaarding van een executeur die zijn taken heeft neergelegd.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 5 augustus 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de gemaakte onkosten door de executeur tijdens de executele vergoed diende te worden of dat deze bedragen diende te worden teruggebracht in de nalatenschap. Erflater heeft bij testament van zijn zussen ieder voor 1/3e deel, alsmede de kinderen van zijn broer [...]

Door | 24 augustus 2020