Erfrecht

Erfrecht. Lening. Verjaring van vordering uit hoofde van lening tussen erfgenamen. Beperkende werking van redelijkheid en billijkheid? Objectieve verjaringstermijn.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 1 april 2022 de vraag besproken of een beroep op verjaring van een vordering uit lening tussen erfgenamen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. Deze zaak betreft een geschil tussen erfgenamen. Het hof heeft geoordeeld dat het beroep van erfgenaam op verjaring [...]

Door | 23 mei 2022

Erfrecht. Geschil over afgifte van een legaat. Echtelijke woning. Executele. Vrijwaring. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Hypotheekschuld. Wettelijk vruchtgebruik. Vervaltermijn.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 23 maart 2022 uitspraak gedaan over een geschil over de afgifte van een legaat.   Erflaatster is in 2019 overleden. Hiermee werd haar huwelijk met gedaagde ontbonden. Erflaatster heeft over haar nalatenschap beschikt bij testament van 11 juli 2019. In dit testament heeft zij haar vier kinderen benoemd tot erfgenaam. [...]

Door | 18 mei 2022

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Legitieme. Giften. Toestemmingsvereiste van echtgenoot voor doen van giften. Vernietiging van de schenkingen? Ongebruikelijke en bovenmatige giften. 

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 8 februari 2022 uitspraak gedaan over het toestemmingsvereiste van de echtgenoot voor het doen van giften. Deze zaak betreft de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap van de vader van appellanten en de moeder van geintimeerden, en de verdeling de nalatenschap van de moeder van geintimeerden. De vader van appellanten is na [...]

Door | 9 mei 2022

Erfrecht. Internationaal erfrecht. IPR. Erfrechtverordening. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats van erflater. Nauwe en duurzame band. Toetsing.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 maart 2022 uitspraak gedaan over de vraag welk laatste gewone verblijfplaats van erflater was bij de bepaling van het toepasselijke op grond van de Erfrechtverordening. In 2017 is in E op zeventigjarige leeftijd overleden de erflater. De erflater is in 1946 in Nederland geboren en bezat tot zijn overlijden [...]

Door | 2 mei 2022

Erfrecht. Wilsbekwaamheid. Stoornis. Handicap. Ouderdom. In vrijheid gevormde wil? Redelijke waardering van belangen mogelijk? Curatele. Maatstaf. Toetsing. Bewijs.

De Hoge Raad heeft op 25 februari 2022 uitspraak gedaan over de toetsingsmaatstaf voor de beoordeling van wilsonbekwaamheid bij een geestelijke stoornis. Onderdeel van het middel klaagt onder meer dat het gerechtshof art. 3:34 BW en art. 4:55 lid 2 BW onjuist en onbegrijpelijk heeft toegepast. Volgens het onderdeel geldt als maatstaf of erflaatster in [...]

Door | 25 april 2022

Erfrecht. Legaat van levenslang vruchtgebruik. Legaat is niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gevestigd. Recht op vruchten? Oud BW. Overgangsrecht.

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 december 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er een recht op de vruchten bestond bij een legaat, dat niet op de wettelijk voorgeschreven wijze gevestigd was. In 2001 is overleden de erflater. Erflater is gehuwd geweest met betrokkene, welk huwelijk door echtscheiding is ontbonden. Appellant en de [...]

Door | 19 april 2022

Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur wegens gewichtige reden. Tekortschieten in taakvervulling. Zorgplicht. Informatie. Wantrouwen. Maatstaf. Toetsing.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft enige tijd geleden de toetsingsnorm besproken voor het ontslag van een executeur op grond van gewichtige reden.    Het middel in cassatie houdt de klacht in dat het hof ten onrechte, althans op onbegrijpelijke gronden, heeft aangenomen dat ten aanzien van de executeur gewichtige redenen [...]

Door | 11 april 2022

Erfrecht. Ontslag van een executeur wegens gewichtige reden. Omvat ontslag van executeur mede de bevoegdheden uit zijn benoeming tot afwikkelingsbewindvoerder?

De Hoge Raad heeft op 5 november 2021 uitspraak gedaan over de vraag of bij een ontslag van een executeur wegens gewichtige reden het ontslag mede de bevoegdheden uit de benoeming tot afwikkelingsbewindvoerder omvatte. De vader van partijen is in 2018 overleden. Bij testament heeft hij de broer en de zussen aangewezen als erfgenamen. Het [...]

Door | 4 april 2022

Rechtsbijstand. Recht op vrije advocaatkeuze. EU-richtlijnen. Wft. Is een beperking op de vrije advocaatkeuze mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar? Toetsing. Kifid.

De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad heeft enige tijd geleden het recht op een vrije advocaatkeuze besproken. Recht op vrije advocaatkeuze. Is een beperking op de vrije advocaatkeuze mogelijk door een rechtsbijstandsverzekeraar? De A-G concludeert als volgt. Juridisch kader: rechtsbijstandverzekering en recht op vrije advocaatkeuze. Richtlijn 87/344/EEG (hierna: Richtlijn 87/344) voorziet in harmonisatie van [...]

Door | 30 maart 2022

Erfrecht. Executele. Ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen. Maatstaf. Toetsingsnorm. Verstoorde relatie met erfgenamen. Wantrouwen.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 26 maart 2021 de gronden besproken voor toewijzing van een verzoek tot ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen wegens een verstoorde relatie met de erfgenamen. Tussen de erfgenamen bestaan meningsverschillen over de wijze waarop één van hen, bij testament aangewezen als [...]

Door | 21 maart 2022