Erfrecht

Procesrecht. Rechtsvordering. Pleitnota. Nemen van conclusie. Verlenen van de akte niet-dienen. Voeren van verweer. Devolutieve werking van het hoger beroep.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 juni 2021 uitspraak gedaan over de vraag of bij pleidooi het nemen van een conclusie na het verlenen van de akte niet-dienen het voeren van verweer nog mogelijk was gezien de devolutieve werking van het hoger beroep. De rolraadsheer heeft op 7 mei 2019 ambtshalve de akte ‘niet-dienen memorie [...]

Door | 25 oktober 2021

Erfrecht. Verdeling van een nalatenschap. Onenigheid tussen erfgenamen. Is er gedurende ruzie in een sms-bericht afstand gedaan van recht? Redelijkheid en billijkheid.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 juni 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er met diverse uitspraken gedaan in een sms-bericht afstand was gedaan van recht. Deze zaak gaat in hoger beroep in het kort over het volgende. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Hun vader is overleden. Partijen zijn het niet met [...]

Door | 18 oktober 2021

Erfrecht. Onbeheerde nalatenschap. Benoeming van een vereffenaar. Belanghebbende. Onderzoek naar erfgenamen. Kosten van vereffening.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 2 augustus 2021 uitspraak gedaan over een verzoek tot benoeming van een vereffenaar bij een onbeheerde nalatenschap. Erflater woonde op het moment dat hij overleed in Rotterdam. Gelet op deze woonplaats is de rechtbank Rotterdam, op grond van artikel 268 lid 1 Rv, bevoegd om van dit verzoek kennis te [...]

Door | 11 oktober 2021

Erfrecht. Vordering tot verdeling van een perceel grond. Wijze van verdeling. Toedeling. Vrijwaring.

De Rechtbank Rotterdam heeft op 11 juni 2021 uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van een perceel grond. Op 9 juni 2013 overleed erflaatster en vervolgens overleed op 1 april 2014 haar echtgenoot, de erflater. Eiseres en gedaagde zijn dochters van erflaatster en erflater. Gedaagde is gehuwd geweest met A, de broer van eiseres [...]

Door | 5 oktober 2021

Erfrecht. Zijn de kosten van de uitvaart schulden van de nalatenschap? Zijn de gemaakte notariskosten schulden van de nalatenschap? Wettelijke rente.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 11 augustus 2021 uitspraak gedaan over de vraag of de kosten van de uitvaart moesten worden aangemerkt als schulden van de nalatenschap. Eiseres vordert de kosten van de door haar betaalde uitvaart van erflater. Gedaagde betwist dat eiseres deze kosten op de nalatenschap kan verhalen, aangezien zij als niet-erfgenaam opdracht [...]

Door | 27 september 2021

Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? Toetsingskader.

De Advocaat-Generaal bij het Parket van de Hoge Raad heeft op 4 juni 2021 het toetsingskader besproken van de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van de erflater. Erfrecht. Verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voor gevoerd financieel beheer gedurende het leven van erflater? [...]

Door | 20 september 2021

Verdeling van een woning. Toedeling. Belangenafweging bij toedeling. Verkoop onroerend goed aan derde? Waardebepaling. Taxatie. Medewerkingsplicht.

De Rechtbank Oost-Brabant heeft op 4 augustus 2021 uitspraak gedaan over een verdeling van een woning. Eisers beroepen zich op artikel 3:178 lid 1 BW. Hierin is bepaald dat ieder van de deelgenoten te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed kan vorderen. Deze bepaling vormt de hoofdregel en de ratio ervan is dat in [...]

Door | 13 september 2021

Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden? Bewijs. Dementie. Omkering van bewijslast?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 27 juli 2021 uitspraak gedaan over de vraag of er voldoende bewijs aanwezig was om aan te kunnen nemen dat een schenking onder misbruik van omstandigheden had plaatsgevonden. Eiser stelt dat schenkingen hebben plaatsgevonden als gevolg van misbruik van omstandigheden door gedaagde. Gedaagde betwist dit. Erfrecht. Schenking. Misbruik van omstandigheden? [...]

Door | 6 september 2021

Erfrecht. Vereffening na beneficiaire aanvaarding. Benoeming vereffenaar. Lichte en zware vereffening. Uitdelingslijst en verzet. Reikwijdte analoge toepassing Faillissementswet.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 4 mei 2021 uitgebreid de wijze van vereffening na beneficiaire aanvaarding besproken. Twee erfgenamen komen bij de kantonrechter ingevolge art. 4:218 lid 3 BW in verzet tegen de door de vereffenaar opgestelde uitdelingslijst in de nalatenschap van hun moeder. In deze (beneficiair aanvaarde) nalatenschap [...]

Door | 30 augustus 2021

Erfrecht. Bewind. Verzoek tot ontslag bewindvoerder. Gewichtige redenen. Tekortkoming. Verstoorde relatie. Toetsing. Maatstaf. Rechtspraak. Voorbeelden.

De Advocaat-Generaal bij het Parket bij de Hoge Raad heeft op 26 februari 2021 de gronden en toetsing besproken voor een ontslag van een bewindvoerder. De taak van de bewindvoerder eindigt, voor zover van belang, door ontslag dat hem door de kantonrechter wordt verleend (art. 1:448 lid 1 sub e BW). De kantonrechter bepaalt de [...]

Door | 2 augustus 2021