De Rechtbank Rotterdam heeft op 29 juni 2022 uitspraak gedaan over de Verjaring van een rechtsvordering uit onrechtmatige daad en van een  rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis.

Het verweer is dat de vorderingen van eiseres zijn verjaard.

De rechtbank zal daarom allereerst dit verjaringsverweer beoordelen. 

Burgerlijk recht. Verjaring vaneen  rechtsvordering uit onrechtmatige daad. Verjaring van een  rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis. Verjaringstermijnen. Stuiting. Redelijkheid en billijkheid.

De rechter oordeelt als volgt.

De verjaring van de vordering uit onrechtmatige daad zoals aan de orde in deze zaak wordt beheerst door artikel 3:310 BW.

Dit artikel kent een tweeledig verjaringsregime: vijf jaar of dertig jaar.

Is een van deze twee termijnen verstreken, dan verjaart de rechtsvordering.

Dit wetsartikel bepaalt dat de rechtsvordering uit onrechtmatige daad verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgend op die waarop eiseres zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

De inhoud en omvang van de schade hoeven op dat moment niet precies bekend te zijn.

De vijfjarige verjaringstermijn uit artikel 3:310 lid 1 BW start op het moment dat de benadeelde bekend is geworden met haar schade en de aansprakelijke partij.

Hiervan is sprake wanneer de benadeelde voldoende zekerheid – waar het hierbij niet gaat om absolute zekerheid – heeft verkregen dat de schade is veroorzaakt door tekortschietend of foutief handelen van de aansprakelijke partij.

De ratio van de korte verjaringstermijn (van vijf jaar) is rechtszekerheid voor de aansprakelijke partij.

Is de benadeelde op de hoogte van de schade en weet zij ook wie de aansprakelijke partij is, dan kan zij vanaf dat moment een rechtsvordering instellen.

Deze wetenschap over de schade en de aansprakelijke partij rechtvaardigt dat benadeelde een rechtsvordering instelt en de aansprakelijke partij niet al te lang in onzekerheid laat zitten.

Stelt de benadeelde partij geen rechtsvordering in binnen vijf jaar, dan rechtvaardigt het uitblijven van de rechtsvordering dat de vordering na vijf jaar verjaart.

De verjaring van een vordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst is geregeld in artikel 3:307 lid 1 BW.

Dit wetsartikel bepaalt dat de rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Ingevolge artikel 3:316 lid 1 BW wordt de verjaring van een rechtsvordering gestuit door het instellen van een eis, alsmede door iedere andere daad van rechtsvervolging van de zijde van de gerechtigde, die in de vereiste vorm geschiedt.

Een daad van rechtsvervolging is bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding of het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank.

Doet de benadeelde een beroep op stuiting van de verjaring door een relevante daad van rechtsvervolging dan zal zij ook feiten en omstandigheden moeten stellen en zo nodig bewijzen dat zij de stuitingshandeling binnen de verjaringstermijn heeft verricht

De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt ingevolge artikel 3:317 lid 1 BW gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

Een beroep op verjaring kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn vanwege bijzondere omstandigheden die het beroep op verjaring onaanvaardbaar maken.

Een dergelijk verweer dient echter zeer gemotiveerd gevoerd te worden.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.