De Rechtbank Rotterdam heeft op 14 april 2020 uitspraak gedaan over een faillissementsaanvraag en daarbij toepassing gegeven aan de Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Corona-crisis.

De rechtbank heeft met toepassing van de Tijdelijk afwijkende regeling Insolventiezaken rechtbanken vanwege de bijzondere omstandigheden door de Coronacrisis (hierna: TARIC).

De rechtbank heeft verzoeksters en verweerder schriftelijk geïnformeerd over de behandeling van het verzoekschrift ter zitting van 7 april 2020 onder toezending van een formulier waarop verzoeksters en verweerder hun standpunt naar voren konden brengen, met de mededeling dat dit formulier uiterlijk voor 14:00 uur op de dag voorafgaande aan de behandeling door de griffie dient te zijn ontvangen.

Op 3 april 2020 is van verzoeksters het voornoemde formulier met bijlagen ontvangen ter griffie van deze rechtbank. Van verweerder is het formulier op 6 april 2020 ontvangen.

Verzoeksters, bij monde van hun advocaat en verweerder zijn op 7 april 2020 in raadkamer (telefonisch) gehoord.

Verweerder heeft de hoogte van de vordering van betwist.

Verweerder heeft gesteld dat hij diverse betalingen heeft verricht, zowel contant als per bank.

Verweerder schat het bedrag dat hij aan verzoekster verschuldigd is op € 20.000,- à € 25.000,.

Ten aanzien van de vordering van Kip B.V. heeft verweerder gesteld dat hij een betalingsregeling heeft getroffen.

Verweerder heeft aangevoerd dat hij met verzoekster een betalingsregeling wil treffen waarbij hij € 500,- per maand betaalt.

Verzoeksters hebben zich op het standpunt gesteld dat de betalingsbewijzen waar verweerder zich op beroept bij hen niet bekend zijn, althans dat deze betalingsbewijzen hoofdzakelijk zien op betalingen in de periode vóór 27 augustus 2016, terwijl de facturen van verzoeksters dateren van 27 augustus 2016 tot en met 21 april 2018.

Verzoeksters hebben verklaard dat zij kunnen instemmen met een betalingsregeling waarbij € 2.000,- ineens wordt betaald en vervolgens € 500,- per maand. Verweerder heeft aangevoerd dat het voor hem niet mogelijk is om € 2.000,- ineens te betalen.

Corona-crisis. Faillissement. Faillietverklaring. Procesrecht. Telefonisch horen en voeren van verweer. Tijdelijk regeling Insolventiezaken vanwege de Corona-crisis.

De rechter oordeelt als volgt.

Ingevolge artikel 6 van de Faillissementswet (Fw) wordt de faillietverklaring uitgesproken, indien summierlijk blijkt van het bestaan van feiten en omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen en, als een schuldeiser het verzoek doet, ook van het vorderingsrecht van deze.

Van de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden blijkt in het algemeen indien sprake is van pluraliteit van schuldeisers terwijl tenminste één vordering opeisbaar is.

De rechtbank is van oordeel dat voldoende vaststaat dat sprake is van een vorderingsrecht van verzoeksters.

Hoewel de hoogte van de vordering van verzoekster door verweerder wordt betwist, heeft hij erkend dat sprake is van een openstaand bedrag van circa € 20.000,-.

De vorderingen van de overige twee verzoekers zijn door verweerder niet betwist.

Dat verweerder, zoals door hem is gesteld, een betalingsregeling heeft getroffen met Kip B.V. doet niet af aan het feit dat sprake is van pluraliteit van schuldeisers.

De rechtbank merkt op dat het in het licht van deze zitting op de weg van verweerder had gelegen om in elk geval deelbetalingen te verrichten op het gedeelte van vordering van verzoekster dat door verweerder niet wordt betwist.

Gelet op het voorgaande oordeelt de rechtbank dat summierlijk is gebleken van het vorderingsrecht van verzoeksters en van het bestaan van feiten of omstandigheden die aantonen dat verweerder in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen.

De rechtbank is, gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 1 Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, bevoegd deze insolventieprocedure als hoofdprocedure te openen nu het centrum van voornaamste belangen van verweerder in Nederland ligt.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat contractenrecht over de gevolgen van de Corona-crisis voor uw onderneming of bedrijf, over contractuele overmacht vanwege de Corona-crisis, over onvoorziene omstandigheden of over de procesrechtelijke gevolgen van de Corona-crisis, belt u dan gerust onze advocaat contractenrecht op 020-3980150.

Wilt u meer weten over het contractenrecht of over ondernemingsrecht, bezoek dan onze website over het ondernemingsrecht. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.