Van onze advocaat verdeling erfenis. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft op 3 maart 2017 een samenvatting en uitleg gegeven over de zogenaamde lichte vereffening van een erfenis.

De wet kent drie gradaties van vereffening van een erfenis: de gewone vereffening, de lichte vereffening en de zware vereffening.

De lichte vereffeningsprocedure

Wanneer de erfgenamen zelf optreden als vereffenaar, kan in beginsel volstaan worden met een lichte vereffeningsprocedure (artikel 4:221 lid 1 BW). De lichte vereffeningsprocedure verplicht slechts tot het opmaken van een onderhandse of notariële boedelbeschrijving (artikel 4:211 lid 3 BW), het per brief oproepen van de bekende schuldeisers en het eventueel melden van de onbekendheid van een adres (artikel 4:214 lid 2 BW) en, als laatste, de voldoening van de schuldeisers.

De verplichtingen op grond van artikel 4:214 lid 1 BW (oproepen schuldeisers), artikel 4:214 lid 5 BW (ter inzage legging lijst schuldeisers) en artikel 4:218 BW (neerlegging rekening en verantwoording en uitdelingslijst) gelden bij een lichte vereffening alleen indien de kantonrechter dit bepaald heeft. Ook kan de kantonrechter de erfgenamen ontheffen van de verplichting om de boedelbeschrijving ter inzage te leggen (artikel 4:211 lid 4 BW). De vereffenaars kunnen bij de lichte vereffening de vereffening als voltooid beschouwen (en desgewenst tot verdeling overgaan) zodra zij de hun bekende schuldeisers hebben tevredengesteld.

In een lichte vereffeningsprocedure kunnen dus de volgende stappen worden onderscheiden:

– het opmaken van een boedelbeschrijving (artikel 4:211 lid 3 BW);

– het per brief oproepen van de bekende schuldeisers tot indiening van hun vorderingen (artikel 4:214 lid 1 en lid 2 BW);

– het te gelde maken van goederen van de nalatenschap voor zover dit voor de voldoening van de schulden der nalatenschap nodig is (artikel 4:215 lid 1 BW);

– het voldoen van de schuldeisers (artikel 4:220).

De vereffening neemt een einde nadat zij is voltooid en de vereffenaar het overschot in overeenstemming met artikel 4:226 lid 1 BW heeft afgegeven.

 Eerst vereffenen en dan verdelen

Het belangrijkste doel van de wettelijke vereffeningsprocedure is het waarborgen van de positie van de schuldeisers van de nalatenschap. De wettelijke vereffening vindt dan ook primair plaats in het belang van de schuldeisers van de nalatenschap. Daarnaast dient de vereffenaar zich echter ook te richten op de belangen van de erfgenamen. Wanneer de vereffenaars tevens de erfgenamen zijn, zal dat laatste geen bijzondere aandacht behoeven. Omdat de wettelijke vereffeningprocedure een waarborg vormt voor de schuldeisers van de nalatenschap, ligt het voor de hand dat de goederen van de nalatenschap niet worden verdeeld voordat de vereffening is afgerond. Dit is dan ook het wettelijke uitgangspunt.

Dat eerst vereffend moet worden voordat verdeeld kan worden, laat onverlet de mogelijkheid om onder de voorwaarde van vereffening de nalatenschap te verdelen.

Heeft u vragen over de verdeling van een erfenis, het berekenen van het kindsdeel of over de wijze van vereffening van een erfenis, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.