Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 12 juli 2022 uitspraak gedaan over de verdeling van een nalatenschap en een vordering tot schadevergoeding van de gezamenlijke erfgenamen op de executeur vanwege het verwijtbaat tekortschieten in diens taken.

Partijen zijn neven en nichten van elkaar.

Zij zijn allen erfgenaam van hun oom, de erflater.

Appellanten komen in hoger beroep van het oordeel van de rechtbank over de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap.

Het gaat om de vraag of tot verdeling kon worden overgegaan, omdat geïntimeerde als executeur volgens appellanten nog geen rekening en verantwoording heeft afgelegd en de omvang van de nalatenschap nog niet vaststaat, wegens het tekortschieten van de executeur in zijn taken.

Erfrecht. Verdeling nalatenschap. Aansprakelijkheid van de executeur. Vordering tot schadevergoeding van gezamenlijke erfgenamen op de executeur vanwege verwijtbaat tekortschieten in de uitvoering van zijn taken.

De rechter oordeelt als volgt.

Met betrekking tot de verplichtingen van een executeur, en de gevolgen van een handelen of nalaten in strijd met die verplichtingen, geldt het volgende.

De executeur heeft op grond van artikel 4:144 BW de taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Hij is bevoegd de door hem beheerde goederen te gelde te maken voor zover dat nodig is voor de tot zijn taak behorende voldoening van schulden van de nalatenschap (artikel 4:147 BW).

Wanneer hij zijn werkzaamheden heeft voltooid, eindigt zijn taak (artikel 4:149 lid 1 sub a BW).

De executeur wiens bevoegdheid tot beheer van de nalatenschap is geëindigd, is op grond van artikel 4:151 BW verplicht aan degene die na hem tot het beheer bevoegd is, rekening en verantwoording af te leggen.

Indien in het licht van de concrete omstandigheden van het geval geoordeeld moet worden dat de executeur is tekortgeschoten in de zorg van een redelijk bekwaam handelend executeur, is hij, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend, aansprakelijk jegens de rechthebbenden die als gevolg daarvan benadeeld zijn.

Hij is op die grond gehouden de schade van de benadeelden te vergoeden (vgl. HR 21 november 2008, HR:2008:BD5985).

Niet in geschil is dat de vereffening is voltooid en de taak van de executeur is geëindigd.

Er bestaat geen wettelijke grondslag voor het standpunt dat eerst rekening en verantwoording moet worden afgelegd door de executeur, voordat tot verdeling kan worden overgegaan.

Ten overvloede wijst het hof erop dat uit het door appellanten in hoger beroep overgelegde proces-verbaal van de zitting bij de kantonrechter volgt dat de executeur op 29 september 2020 kennelijk rekening en verantwoording heeft afgelegd.

Voor zover zou komen vast te staan dat de executeur toerekenbaar tekort is geschoten in de zorg die van hem mocht worden verwacht en dat daardoor schade is veroorzaakt, dan geldt dat de executeur jegens de gezamenlijke erfgenamen aansprakelijk is.

Dat is aldus een vordering van de gezamenlijke erfgenamen en geen schuld van de nalatenschap zoals bedoeld in artikel 4:7 BW.

In dit artikel is een limitatieve opsomming van de schulden van de nalatenschap gegeven.

De gestelde vordering op de executeur, wat daar verder ook van zij, maakt dus geen deel uit van de nalatenschap en kan al om die reden niet in de weg staan aan toewijzing van de vordering tot verdeling.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.