De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over de plicht van de executeur tot het verstrekken van gegevens om de omvang en waarde van nalatenschap te bepalen met betrekking tot het vaststellen van de hoogte van de legitieme vordering.

Eiseres vordert dat gedaagde als executeur wordt veroordeeld om inlichtingen en bescheiden te verstrekken en stelt dat zij die heeft nodig om objectief haar legitieme portie te kunnen berekenen.

Zij is door een gebrek aan voldoende inlichtingen en kopieën van bescheiden nog onvoldoende bekend met schenkingen die erflater bij leven heeft gedaan.

Gedaagde voert verweer en betoogt dat het recht van een legitimaris op informatie niet onbeperkt is en dat een legitimaris geen recht heeft op rekening en verantwoording over financiële gang van zaken tijdens het leven van erflater.

De vele informatieverzoeken van eiseres lijken daar echter wel op. Alle documenten die eiseres nodig heeft voor de berekening van haar legitieme portie zijn echter reeds verstrekt, aldus gedaagde.

Erfrecht. Executele. Legitieme. Informatieplicht van executeur. Verstrekken van gegevens. Omvang en waarde van nalatenschap. Reikwijdte. Termijn aanlevering stukken. Dwangsom.

De rechter oordeelt als volgt.

De rechtbank stelt voorop dat ingevolge het bepaalde in artikel 4:78 BW de legitimaris die niet erfgenaam is tegenover de executeur aanspraak kan maken op inzage en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft en dat de executeur hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen moet verstrekken.

Dit begrip moet, gelet op de wetgeschiedenis, zo ruim mogelijk worden uitgelegd, maar wel met de beperking dat het moet gaan om gegevens die nodig zijn voor de berekening van de legitieme portie.

Dat betekent dat eiseres recht heeft op de bescheiden waarmee zij de omvang en de waarde van de nalatenschap op het moment van overlijden kan controleren.

Voor de vaststelling van de omvang van de legitimaire massa zijn echter ook vóór het overlijden gedane giften door de erflater van belang (artikel 4:65 BW jo 4:67 e.v. BW).

Eiseres heeft daarom ook een gerechtvaardigd belang bij het kunnen controleren of door de erflater aan erfgenamen of derden schenkingen zijn gedaan.

Zij is niet gehouden af te moeten gaan op mededelingen van gedaagde daarover.

Bedoelde informatieplicht gaat echter niet zover dat rekening en verantwoording afgelegd dient te worden over het vermogensverloop tijdens het leven van erflater.

Anders dan gevorderd zal de rechtbank bepalen dat gedaagde afschriften van de toegewezen stukken aan eiseres dient te verstrekken in plaats van dat gedaagde die stukken bij akte in het geding moet brengen.

Eiseres kan daarna de stukken die volgens haar relevant zijn voor haar vorderingen zelf in het geding brengen.

Eiseres heeft zelf geen termijn in haar vordering vermeld en de bepaling daarvan aan de rechtbank gelaten.

Ook gedaagde heeft zich niet over een termijn uitgelaten.

Gelet op het grote aantal stukken dat gedaagde zal moeten overleggen en het feit dat zij sommige documenten mogelijk zal moeten opvragen, zal de rechtbank de termijn waarbinnen gedaagde afschriften van de toegewezen stukken moet verstrekken bepalen op twee maanden na de datum van dit vonnis.

Deze termijn geldt niet voor de aangifte belasting indien er op dat moment nog geen aangifte is gedaan.

Voor het toewijzen van de gevorderde veroordeling van gedaagde tot betaling van een dwangsom ziet de rechtbank in dit stadium van de procedure geen aanleiding.

Gedaagde heeft aangegeven dat als zij bepaalde informatie nog moet verschaffen zij dat zal doen en de rechtbank heeft vooralsnog geen aanleiding daaraan te twijfelen.

De gevorderde dwangsom zal dus worden afgewezen

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.