De Rechtbank Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de rechtsmacht en het toepasselijke op grond van de Erfrechtverordening.

Deze procedure gaat over het recht dat van toepassing is op de vererving en de afwikkeling van het vermogen van de heer A (hierna de erflater).

Erflater is op 22 september 2019, op zestigjarige leeftijd, overleden te Sri Lanka.

Erflater is in Nederland geboren en had op het moment van overlijden de Nederlandse nationaliteit.

Erflater had in ieder geval bezittingen in Sri Lanka en in Nederland.

In Nederland had erflater onder meer onroerend goed, inkomsten uit de verhuur van het onroerend goed en bankrekeningen.

Erfrecht. Internationaal privaatrecht. IPR. Erfrechtverordening. Erfrecht-Vo. Bevoegdheid. Toepasselijk recht. Laatste gewone verblijfplaats. Onroerend goed. Toetsing.

De rechter oordeelt als volgt.

Aan de hand van de Erfrechtverordening (hierna ErfrechtVo) dient te worden bepaald of de rechtbank van de vorderingen van partijen kennis kan nemen.

Op grond van artikel 10 lid 1 a van de ErfrechtVo is de Nederlandse rechter bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen omdat erflater op het moment van overlijden de Nederlandse nationaliteit had en omdat erflater op het moment van overlijden goederen bezat die in Nederland waren gelegen.

Op grond van artikel 109 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is in Nederland de rechtbank Den Haag bevoegd.

Artikel 21 ErfrechtVo bepaalt dat op de erfopvolging in haar geheel van toepassing is het recht van de staat waar de erflater op het moment van zijn overlijden zijn gewone verblijfplaats had.

Met gewone verblijfplaats wordt gedoeld op de maatschappelijke woonplaats, het land waarmee het sociale en maatschappelijke leven van betrokkene het meest verbonden is.

Eiser stelt zich op het standpunt dat niet relevant is waar erflater zijn gewone verblijfplaats had.

Als dit Nederland was, dan is om die reden Nederlands recht van toepassing op de vererving en afwikkeling van zijn nalatenschap.

Als dit Sri Lanka was, dan nog is Nederlands recht van toepassing.

Tegelijkertijd neemt eiser het standpunt in dat Sri Lankaans recht van toepassing is op de onroerende zaken van erflater die zich in Sri Lanka bevinden.

Gedaagden stellen zich op het standpunt dat de gewone verblijfplaats van erflater op Sri Lanka was en dat op basis daarvan moet worden geconstateerd dat alleen op de vererving en afwikkeling van de onroerende zaken in Nederland Nederlands recht van toepassing is en voor het overige Sri Lankaans recht.

Anders dan eiser is de rechtbank van oordeel dat wel relevant is wat de laatste gewone verblijfplaats van erflater was.

Indien immers erflater zijn laatste gewone verblijfplaats in Nederland had, dan was op grond van artikel 21 lid 1 van de ErfrechtVo Nederlands recht van toepassing op de gehele nalatenschap dus ook op de vererving en afwikkeling van het onroerend goed in Sri Lanka.

Tussen partijen is niet in geschil dat erflater op het moment van overlijden in Sri Lanka woonde, daar een woning bezat en een onderneming.

Hij stond ook in Sri Lanka ingeschreven.

Gelet op deze omstandigheden had het op de weg van eiser gelegen om nader toe te lichten waarom Sri Lanka niet de gewone verblijfplaats was van erflater.

Dat heeft zij niet gedaan.

Zij heeft wel adviezen overgelegd van het Internationaal Juridisch Instituut (hierna IJI), waarin het IJI zonder enige toelichting ervan uitgaat dat erflater zijn gewone verblijfplaats in Sri Lanka had.

Eiser heeft het IJI ingeschakeld en aangenomen mag worden dat eiser het IJI op dit punt heeft geïnformeerd.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de conclusie gerechtvaardigd is dat erflater zijn laatste gewone verblijfplaats had in Sri Lanka.

Dit betekent dat op grond van artikel 21 lid 1 ErfrechtVo Sri Lankaans recht van toepassing is op de vererving en afwikkeling van de nalatenschap van erflater.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.