De Rechtbank Rotterdam heeft op 11 juni 2021 uitspraak gedaan over een vordering tot verdeling van een perceel grond.

Op 9 juni 2013 overleed erflaatster en vervolgens overleed op 1 april 2014 haar echtgenoot, de erflater.

Eiseres en gedaagde zijn dochters van erflaatster en erflater.

Gedaagde is gehuwd geweest met A, de broer van eiseres en gedaagde.

A is op 23 maart 2018 overleden in Noorwegen.

Er was geen testament.

Het gros van zijn bezittingen was in Nederland gelegen.

Als echtgenote van A is gedaagde erfgenaam van zijn deel in de nalatenschap van erflaatster en erflater.

De nalatenschappen zijn zuiver aanvaard dan wel onder voorrecht van een boedelbeschrijving aanvaard en nagenoeg geheel vereffend en afgewikkeld door de benoemde vereffenaar, met uitzondering van het stuk grond gelegen te Nieuwe Tonge.

Erfrecht. Vordering tot verdeling van een perceel grond. Wijze van verdeling. Toedeling. Vrijwaring.

De rechter oordeelt als volgt.

Eiseres heeft  bij dagvaarding gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te bepalen dat verdeling van het stuk land alsnog plaatsvindt op de hierna genoemde wijze:

Primair het stuk land wordt toebedeeld aan eiseres tegen vergoeding van de waarde aan de twee andere deelgenoten ad € 841,66 per deelgenoot;

Subsidiair het stuk land toe te bedelen aan de twee gedaagden tegen vaststelling van de vergoeding van de (over)waarde aan eiseres;

Meer subsidiair het stuk land te koop zal worden gezet op een door de kantonrechter te bepalen wijze waarna de netto-opbrengst onder de deelgenoten zal worden verdeeld.

Aan die vordering heeft eiseres -zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang- ten grondslag gelegd dat ieder der deelgenoten op grond van artikel 3:178 BW te alle tijde de verdeling van een gemeenschappelijk goed kan vorderen.

Door gedaagde zijn geen verweren ingenomen.

Gedaagde stelt dat zij niet bevoegd is om te beslissen over de verkoop nu er een vereffenaar zou zijn benoemd, maar zij geeft geen informatie over de persoon van de vereffenaar.

Eiseres heeft  gevorderd bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad indien de bij dagvaarding ingestelde vorderingen van verweerster worden afgewezen en de verdeling vast te stellen van de nog onverdeeld gebleven goederen van de nalatenschap van vader, te weten van het perceel grond gelegen gemeente Nieuwe Tonge aan eiseres, tegen betaling van een vergoeding ad € 841,66 per deelgenoot met bepaling dat aansprakelijkheden ontstaan voor de juridische levering voor de deelgenoten gezamenlijk komen, althans verdeling op zodanige wijze als de kantonrechter in goede justitie rechtvaardig acht.

Voor de onderbouwing van deze vordering wordt verwezen naar het verweer in conventie.

Verweerster heeft verweer gevoerd en tot afwijzing van de vordering geconcludeerd met veroordeling van eiseres in de proceskosten.

Hiertoe heeft zij het volgende aangevoerd.

Zowel verweerster als eiseres geven aan de grond niet te willen verkrijgen met een andere deelgenoot.

Dat zou betekenen dat de subsidiaire eis van verweerster niet kan worden toegewezen.

Eiseres geeft echter aan zelf de grond te willen verkrijgen, maar stelt daarbij wel de voorwaarde dat haar aansprakelijkheid voor een voorval dat plaatsvond vóór de overdracht/levering dan uitgesloten moet zijn.

Nu eiseres van mening is dat verweerster mogelijk aansprakelijk is voor het voorval, is de meest eenvoudige keuze en oplossing dat verweerster de grond verkrijgt/koopt.

Dan hoeven er immers geen ingewikkelde uitsluitingen te worden overeengekomen en eiseres is dan simpelweg nergens voor aansprakelijk.

Voor verweerster is het niet nodig een beperking overeen te komen vanwege de overdracht.

Verweerster is en blijft van mening dat haar primaire eis voor toewijzing vatbaar is.

Verweerster kan zich er op zich wel in vinden dat eiseres als alternatief de grond verkrijgt, maar dit stuit enerzijds op de voornoemde complicatie en anderzijds op het feit dat eiseres niet samen met gedaagde wil verkrijgen.

Verweerster heeft in januari 2021 snoeiwerkzaamheden laten uitvoeren op het perceel. Daardoor zou een derde partij schade hebben geleden.

Tenminste dit is gesteld. Verweerster weet niet of dit zo is en denkt ook niet dat zij aansprakelijk is, maar de kwestie wordt door haar verzekeraar afgewikkeld. Hieromtrent is nog geen uitsluitsel.

De overige stellingen van partijen zullen -indien daartoe relevant- bij de beoordeling worden besproken.

Eiseres heeft hetgeen zij bij dagvaarding heeft gevorderd op de mondelinge behandeling ingetrokken.

Dit betekent dat thans conform hetgeen bij dagvaarding is gevorderd, de verdeling ex artikel 3:185 BW moet worden vastgesteld op een door de kantonrechter te bepalen wijze en rekening houdende naar billijkheid met zowel de belangen van partijen als met het algemeen belang.

Gedaagde heeft tijdens de mondelinge gepersisteerd bij haar eerder ingenomen standpunt dat zij het stuk grond wenst te kopen tegen betaling van een bedrag van € 841,66 aan eiseres en tegen betaling van een bedrag van € 841,66 aan gedaagde.

Zij heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat eiseres de schadeclaim van ruim € 4.500,– zal afwikkelen en derhalve gedaagden zal vrijwaren.

Eiseres heeft op de mondelinge behandeling te kennen gegeven akkoord te gaan met toedeling van het stuk grond aan gedaagde en zij heeft uitdrukkelijk met de door gedaagde gestelde voorwaarde ten aanzien van de schadeclaim ingestemd.

Gedaagde heeft ter zitting op haar beurt meegedeeld dat zij de kosten van de notaris die gepaard gaan met de levering van het stuk grond voor haar rekening zal nemen.

De kantonrechter zal, gelet op het bovenstaande, het stuk grond gelegen te Nieuwe Tonge, bekend in het kadaster als aanduiding Nieuwe Tonge, toedelen aan gedaagde onder vergoeding van een bedrag van € 841,66 aan eiseres en vergoeding van een bedrag van € 841,66 aan gedaagde en onder bepaling dat eiseres de schadeclaim van ruim € 4.500,- zal afwikkelen en derhalve gedaagden ter zake zal vrijwaren.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat verdeling erfenis over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de verdeling van een erfenis, bezoek dan onze website over de verdeling van een erfenis. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.