Het Gerechtshof Den Haag heeft enige tijd geleden uitspraak gedaan over de vraag of de executeur onrechtmatig had gehandeld tijdens zijn beheer van gelden in een kluis.

Executele. Tekortschieten executeur? Onrechtmatige daad? Wat is er gebeurd met het kluisgeld? Bewijs.

De rechter in hoger beroep overweegt als volgt.

De executeur die tekort schiet in de zorg van een goed executeur, tenzij die tekortkoming hem niet kan worden aangerekend, is aansprakelijk jegens de rechthebbenden die als gevolg daarvan zijn benadeeld.

De erfgenamen baseren die aansprakelijkheid op onrechtmatige daad.

Zij vorderen immers een verklaring voor recht dat de executeur op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk is en gehouden is de door geïntimeerden geleden schade te vergoeden.

Het is dan aan hen aan te geven waaruit de geschonden norm (de onrechtmatigheid), de causaliteit en schade bestaat.

De rechter zal hierna de stellingen van geïntimeerden en het verweer van appellante tegen haar eventuele aansprakelijkheid ter zake bespreken.

Naar het oordeel van de rechter heeft de executeur genoegzaam uiteengezet hoe de kluisgelden van in totaal € 134.000,- zijn besteed.

De rechter neemt hierbij in aanmerking dat de erfgenamen op de door de executeur opgestelde kluisoverzichten per 29 mei 2012 en per 12 februari 2013 hebben getekend voor de mutaties in de kluisgelden, die op 12 februari 2013 uiteindelijk sluiten op nihil (€ 0,-).

De rechter acht de verklaring van de erfgenamen, dat de ondertekening slechts betekende ‘voor gezien’ en niet: ‘voor akkoord/ontvangst’ onaannemelijk, aangezien het in dat geval gebruikelijk is de woorden ‘voor gezien’ expliciet bij de handtekening te vermelden, hetgeen in hier niet is gebeurd.

De rechter neemt hierbij in aanmerking dat de executeur en de erfgenamen, zoals uit de stukken blijkt, ter zake de nalatenschap destijds steeds in nauw overleg en in een goede verstandhouding met elkaar hebben gehandeld.

Uit het vorenstaande volgt naar het oordeel van de rechter dat de erfgenamen wel degelijk op de hoogte waren van de besteding van de kluisgelden en daaraan ook hun goedkeuring hebben verleend, alsmede dat zij tot een bedrag van € 64.0000,- aan kluisgelden hebben ontvangen, zoals is af te leiden uit de door hen ondertekende rekening en verantwoording van de executeur ter zake.

Daarom is niet komen vast te staan dat de executeur jegens de erfgenamen onrechtmatig heeft gehandeld, ten gevolge waarvan de erfgenamen schade hebben geleden.

De rechter merkt daarbij op dat de stelling, dat de executeur zich kennelijk boedelgelden heeft toegeëigend, onvoldoende is om tot de conclusie te komen dat dit zou zijn gebeurd.

Van het door erfgenamen gestelde ‘gat van € 84.000,-‘ veroorzaakt door enig onrechtmatig handelen van de executeur is op geen enkele wijze gebleken.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat executeur over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat executeur op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de executeur, bezoek dan onze website over de executeur. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.