Van onze advocaat VvE. Op 4 april 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan over de vernietiging van een besluit van een VvE tot betaling van een extra bijdrage op grond van betalingsachterstand van een vorig appartementseigenaar.

De VvE heeft mede vanwege de betalingsachterstand van de vorige eigenaar, een extra bijdrage gevraagd van haar leden, waaronder de nieuwe eigenaar. Het hof acht aannemelijk dat de nieuwe eigenaar P daardoor schade heeft geleden.

Met de grief richt de advocaat van P zich tegen de toewijzing van de vordering van de VvE in twee deelbedragen. Volgens haar zijn deze vorderingen niet in overeenstemming met hetgeen waartoe de VvE gerechtigd is omdat de VvE niet voldoende deugdelijk en nauwkeurig inzicht heeft gegeven in de kosten die aan de gevorderde bijdragen ten grondslag liggen.

Bij de beoordeling van de grief is allereerst van belang dat de bedragen die de VvE vordert achterstallige maandbijdragen alsmede een eenmalige extra bijdrage betreffen. Deze bedragen vinden hun grondslag in besluiten van de VvE.

Indien P het met de hoogte van de voorschot, dan wel definitieve bijdragen niet eens is omdat zij meent dat de kosten van de VvE tot andere bedragen moeten leiden en zij voor haar klachten daarover bij de VvE geen gehoor vindt, staat de weg naar de rechter open om, afhankelijk van de grondslag van het bezwaar, nietigverklaring dan wel vernietiging van door de VvE genomen besluiten te bewerkstelligen. Daarbij dient zij wel de wettelijke termijnen in acht te nemen.

Verzoek tot vernietiging van het besluit van de VvE te laat gedaan

De advocaat van P heeft in haar appeldagvaarding alleen vernietiging van het besluit van 24 juli 2013 met betrekking tot de extra bijdrage gevorderd, maar de kantonrechter heeft daarover terecht geoordeeld dat het verzoek te laat is gedaan, omdat het bepaalde in artikel 5:130 lid 2 BW niet in acht is genomen. Van andere besluiten is in het geheel geen vernietiging gevorderd. De besluiten waarop de gevorderde bedragen zijn gebaseerd zijn daarom onherroepelijk.

In dit stadium is de VvE niet meer gehouden tot het geven van een nadere toelichting op de onderbouwing van die bedragen, hoewel het haar siert als zij die toelichting desgevraagd wel aan haar leden geeft. Het hof volgt P echter niet in haar betoog dat de VvE misbruik van procesrecht maakt door haar onvoldoende inzicht in de administratie van de VvE te geven of geconstateerde fouten onvoldoende te corrigeren. Bij gebreke van andere stellingen of gronden die meebrengen dat P de gevorderde bedragen toch niet verschuldigd zou zijn, is de slotsom dat P gehouden is de gevorderde maandelijkse VvE-bijdragen alsmede de extra bijdrage te voldoen.

Heeft u vragen over de VvE, over de nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten van de VvE of over de termijnen waarbinnen de nietigheid dan wel vernietigbaarheid van de besluiten van de VvE moeten worden ingeroepen, belt u dan gerust onze advocaat VvE op 020-3980150.