De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 23 oktober 2019 uitspraak gedaan over de verjaring van de vordering tot vernietiging van een testament.

De advocaat van gedaagde brengt het volgende naar voren ten aanzien van de vorderingen.

De advocaat van gedaagde doet voorts een beroep op verjaring.

Een rechtsvordering tot vernietiging van een uiterste wilsbeschikking immers verjaart na verloop van een jaar nadat de dood van erflater en de vernietigingsgrond ter kennis zijn gekomen van hem die een beroep toekomt op grond van het betreffende artikel 4:54 lid 1 BW.

De vordering tot vernietiging, zoals door eisers ingesteld is daarom verjaard op 4 april 2017.

Verjaring van een vordering tot nietigverklaring van een testament op grond van een vormfout.

De rechtbank overweegt als volgt.

De advocaat gedaagde wijst er terecht op dat een rechtsvordering tot vernietiging van een uiterste wilsbeschikking verjaart na ommekomst van een jaar na de dood van de erflater; alsmede na het moment dat de uiterste wilsbeschikking en de vernietiging ter kennis zijn gekomen van degene die een beroep doet op deze vernietigingsgrond.

Eisers stellen evenwel dat zij zich medio oktober 2018 hebben gewend tot een advocaat te weten mr. B en dat deze hen er op wees dat het testament gebreken kende wat betreft vormvereisten.

Deze informatie was volgens eisers voor hen nieuw.

Daarom, aldus eisers, is de verjaringstermijn van één jaar pas lopen na oktober 2018 en aldus nog niet verstreken toen de dagvaarding werd uitgebracht.

De rechter volgt eisers in dit standpunt.

Immers de ontdekking van de gestelde formele gebreken aan het testament vergt erfrechtelijke kennis die niet bij iedere erfgenaam zonder meer bekend moet worden verondersteld.

In zoverre is het redelijk om als aanvangsmoment van de verjaring aan te nemen het moment waarin eisers ingelicht werden door mr. B over de door hem waargenomen erfrechtelijke tekortkomingen aan het testament.

Aldus beschouwd is de termijn van één jaar dus gaan lopen na oktober 2018 en nog niet voltooid op de dag van de dagvaarding.

Het beroep op verjaring faalt dus.

Wilt u de gehele uitspraak bekijken? Klik dan hier.

Heeft u een vraag aan onze advocaat erfrecht over de vereffening of verdeling van een erfenis, over de uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament, over de taken en bevoegdheden van de executeur, over het kindsdeel of over de legitieme, of over het berekenen van de legitieme, belt u dan gerust onze advocaat erfrecht op 020-3980150.

Heeft u een vraag aan onze advocaat nietig testament over de rechtsgeldigheid of uitleg van een testament of over de nietigheid van een testament of over de wilsbekwaamheid van de erflater ten tijde van het opmaken van het testament, belt u dan gerust onze advocaat nietig testament op 020-3980150.

Wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van een testament of over de nietigheid of vernietigbaarheid van een testament, bezoek dan onze website over het testament. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over het erfrecht, bezoek dan onze website. Klik dan hier.

Wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Klik dan hier.