Van onze advocaat verdeling erfenis. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad heeft onlangs het juridisch kader van een vordering tot verdeling van een beneficiair aanvaarde erfenis, waarvan de vereffening niet is voltooid, kort uiteengezet.

Verplichting tot wettelijke vereffening bij beneficiaire aanvaarding

Beneficiaire aanvaarding van een erfenis door één of meer erfgenamen leidt ertoe dat de nalatenschap volgens de wettelijke regels moet worden vereffend (artikel 4:202 lid 1 sub a BW).

De ratio voor de verplichting tot vereffening bij beneficiaire aanvaarding is in de parlementaire geschiedenis als volgt omschreven.

Beneficiaire aanvaarding heeft tot gevolg dat het vermogen van de erflater voorshands afgescheiden blijft van het overig vermogen van de erfgenaam of de erfgenamen en dat zij in beginsel niet verplicht zijn de schulden der nalatenschap ten laste van hun overig vermogen te voldoen.

Dienovereenkomstig hebben de schuldeisers van de nalatenschap dan alleen verhaal op de goederen der nalatenschap en zij kunnen niet, ieder voor zich, goederen der nalatenschap uitwinnen. Het voor de hand liggend complement van deze regels is, naar geldend recht dat de nalatenschap met inachtneming van bepaalde voorschriften moet worden vereffend, en wel in principe door de erfgenamen zelf.

Uitzonderingen op de verplichting tot vereffening bij beneficiaire aanvaarding

Niet in alle gevallen bestaat bij beneficiaire aanvaarding door een of meer erfgenamen een verplichting tot vereffening.

In de eerste plaats hoeft er niet vereffend te worden indien er een tot voldoening van de opeisbare schulden en legaten bevoegde executeur is, en deze aan kan tonen dat de goederen der nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen (artikel 4:202 lid 1 sub a BW). Op grond van de wetsgeschiedenis wordt in de literatuur algemeen aangenomen dat de ‘ruimschoots- toereikend-verklaring’ van rechtswege werkt. Dat mag worden afgeleid uit de passage in de wettekst dat geschillen dienaangaande worden beslist door de kantonrechter.

In de tweede plaats kan door de kantonrechter aan de wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam die voor deze beneficiair heeft aanvaard, ontheffing worden verleend van de verplichting om te vereffenen volgens de wet, indien het saldo van de nalatenschap positief is (artikel 4:202 lid 2 BW).

In de derde plaats bestaat onder omstandigheden geen verplichting tot vereffening volgens de wet, indien de nalatenschap is verdeeld overeenkomstig de wettelijke verdeling in de zin van artikel 4:13 BW (artikel 4:202 lid 3 BW).

Heeft u vragen over de verdeling van een erfenis, over de beneficiaire aanvaarding van een erfenis of over de vereffening van een erfenis, belt u dan gerust onze advocaat verdeling erfenis op 020-3980150.