U bent van mening dat u een kindsdeel moet krijgen en de langstlevende (stief) ouder wil dat niet betalen? U vindt dat uw (stief)kind een te hoog kindsdeel vordert? Wil de executeur het kindsdeel niet uitbetalen? U wordt het niet eens over de hoogte van de vordering? Verschilt u van mening met een andere erfgenaam over de hoogte van het kindsdeel? Wij kunnen u helpen. Belt u ons gerust op 020-3980150. Wij hebben meerdere advocaten die zich dagelijks bezig houden met het vorderen of betwisten van een kindsdeel. Lees ook eens onze aparte website over het kindsdeel. Stel hier uw vraag aan onze advocaat.

Wat is eigenlijk een kindsdeel?

Het begrip ‘kindsdeel’ vindt u niet terug in de wet. Het woord kindsdeel is in het spraakgebruik ontstaan. Er wordt meestal mee bedoeld: het niet op-eisbare erfdeel waar een kind recht op heeft nadat de eerste ouder is overleden. En over dat woordje ‘niet-opeisbaar’ gaan veel vragen als het over het kindsdeel gaat. Verwart u uw kindsdeel niet met het woord ‘legitieme portie’ want dat is een heel ander begrip. Bel ons als u een vraag heeft voor één van onze advocaten over het kindsdeel: 020-3980150.

Wanneer is het kindsdeel opeisbaar?

Hiervoor merkten wij reeds op dat het kindsdeel na het overlijden van de eerste ouder in veel gevallen niet opeisbaar is. Dat kan echter anders zijn wanneer de ouders niet meer zijn getrouwd. Ook maakt het verschil of de eerste ouder onder het oude erfrecht (van vóór 2003) is overleden of erna. Ook kan het testament aanknopingspunten bieden voor opeisbaarheid gedurende het leven van de langstlevende ouder.

Wanneer er een testament is, is het altijd aan te bevelen om te laten toetsen door één van onze advocaten of er mogelijkheden zijn om het kindsdeel toch op te eisen. Zo is er  lagere jurisprudentie waaruit blijkt dat een kindsdeel opeisbaar is als een echtgenoot bepaalde zaken verzwijgt. Weliswaar is dit teruggedraaid in hoger beroep, maar het laatste is hierover nog niet gezegd. Laat onze advocaat kindsdeel beoordelen of uw kindsdeel wel of niet opeisbaar is. Stel hier uw vraag via het contactformulier.

De hoogte van het kindsdeel

Wij merken in onze lange praktijk dat in veel gevallen onduidelijk is hoe hoog het kindsdeel in een erfenis is, omdat er nooit een echte verdeling van de erfenis was. Vaak worden er geen specifieke vragen over gesteld of afspraken over gemaakt. En wanneer het kindsdeel opeisbaar wordt, soms pas 20 jaar na het overlijden van de eerste ouder, is het moeilijk om nog terug te rekenen. In dat geval kan de aangifte voor de erfbelasting een indicatie geven. ‘Indicatie’ omdat de waarde van de nalatenschap in de aangifte successierecht vaak niet een reële afspiegeling is van de waarde van de nalatenschap. Voor de belasting streeft iedereen -begrijpelijkerwijs- naar een zo laag mogelijke waardering.

Zo wordt in de aangifte erfbelasting voor de waarde van een woning de WOZ-waarde gebruikt, terwijl voor de kindsdelen de vaak veel hogere waarde in  het economisch verkeer geldt.

Wanneer het om uw eigen kindsdeel gaat hoopt u natuurlijk op een zo hoog mogelijk bedrag! Wij zullen zo goed mogelijk met u de waarde van het kindsdeel reconstrueren. Wij kunnen informatie bij de wederpartij opeisen en taxateurs laten benoemen. Vooral het moment van het bepalen van de hoogte van het kindsdeel kan veel schelen. Ook de rente over het kindsdeel kan u veel opleveren. Het is voor onze advocaten die in het kindsdeel zijn gespecialiseerd in meerdere gevallen op deze wijze gelukt het kindsdeel in een erfenis aanzienlijk te verhogen. Bel ons: 020-3980150.

Rente over het kindsdeel

Uiteraard is van belang of de vordering van het kindsdeel al dan niet rentedragend is. De rente die verschuldigd is over het kindsdeel kan in sommige gevallen hoog oplopen, vooral als er veel tijd zit tussen het overlijden van de eerste en de tweede ouder. Een testament kan bepalen dat een hoge rente verschuldigd is of er kunnen afspraken zijn gemaakt over de hoogte van de rente na het overlijden van de eerste ouder. Samen met u onderzoeken wij wat de mogelijkheden zijn.

De wet bepaalt in artikel 13 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek dat de rente die wordt berekend de wettelijke rente is, maar alleen voor zover die wettelijke rente hoger is dan  6 %. Dus: als de wettelijke rente 7% is, geldt voor de kindsdelen een rente van 1%. Het is heel lang geleden dat de wettelijke rente hoger was dan 6% dus in veel gevallen levert de rente weinig op.

Maar de erflater kan in zijn testament zijn afgeweken van deze wettelijke bepaling. Hij of zij kan zelfs aan verschillende kinderen verschillende rentes toewijzen. Ook de langstlevende kan met de kinderen een bepaald percentage aan rente afspreken, vaak om fiscale redenen. U kunt zich voorstellen dat bij een testamentaire of afgesproken rente van bijvoorbeeld 6% de vordering van een kindsdeel behoorlijk “oprent”.

Er gaan stemmen op dat zo’n afspraak in bepaalde gevallen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou kunnen zijn. Laat onze advocaat kindsdeel voor u kijken naar de toepasselijke rente: 020-3980150.

Procederen over een kindsdeel

Onze advocaten procederen veel. Daarbij is het altijd de vraag of er bij de kantonrechter of bij de rechtbank moet worden geprocedeerd. Bij de wettelijke verdeling is het vrij eenvoudig; als er geen overeenstemming bestaat tussen de langstlevende en de kinderen over de hoogte van het kindsdeel dan moet de kantonrechter beslissen. Maar als er geen verschil van mening bestaat over de hoogte van het kindsdeel, kan onze advocaat kindsdeel kiezen voor de rechtbank.

De procedure bij de rechtbank over een kindsdeel bestaat uit een dagvaarding door de eiser, een antwoord hierop van de gedaagde en vervolgens een zitting. Onze advocaten zijn zeer ervaren in dergelijke zittingen en kunnen voor u het maximale bereiken of het nu een hoog of juist een laag kindsdeel moet zijn. Bel ons als u vragen heeft: 020-3980150.

Kindsdeel en legitieme

Onze advocaat kindsdeel zal u met een voorbeeld laten zien dat u soms veel meer uit een erfenis kunt halen. Stel de eerste ouder is nog niet langer dan 5 jaar geleden overleden en u was daar erfgenaam, terwijl u in de tweede erfenis bent onterfd. Soms kunt u dan, als er veel giften zijn geweest, nog met een beroep op de legitieme portie in de erfenis van de eerste ouder veel meer krijgen dan uw erfdeel. De tweede nalatenschap wordt daardoor ook minder hoog en soms zelfs negatief, waardoor het niet meer uit maakt dat u bent onterfd. Bel onze advocaat kindsdeel als u deze “trucs” wilt gebruiken of wanneer u advies wilt over andere mogelijkheden: 020-3980150.

Advocaat kindsdeel

Maddie Wisman en Toon Kool zijn beiden gespecialiseerde erfrechtadvocaten. Zij kunnen u helpen een zo hoog mogelijk kindsdeel in een erfenis op te eisen of dit juist te voorkomen. Als er een erfenis is met een kindsdeel en u wilt een advocaat vragen stellen, neemt u dan gerust contact met hen op of bel: 020-3980150.