Legitieme portie

Indien u als kind bent onterfd, kunt u een beroep doen op de legitieme portie. Wij zijn zeer ervaren advocaten, die zeer vaak procederen over de legitieme portie, zowel voor degenen die de legitieme opeisen als voor degenen die de legitieme moeten uitkeren. Wij kunnen voor u de zaak maximaal neerzetten. Bel ons vrijblijvend als u een vraag heeft over de legitieme: 020-39810150. Wij treden door heel Nederland op en wij behandelen ook veel internationale zaken. Als u nog meer wilt lezen over de legitieme portie, kijkt u dan ook eens op onze aparte gespecialiseerde website over de legitieme portie.

Beroep op legitieme portie in het erfrecht

Het leerstuk van de legitieme portie is ingewikkeld. Allereerst speelt de vervaltermijn; wij raden u dus aan ons snel te bellen. Voor de hoogte van de legitieme is de ‘legitimaire massa’ van belang. Dat is het saldo van de nalatenschap (dus bezittingen min de schulden) vermeerderd met giften. De legitieme portie is de helft van een erfdeel, maar wanneer er heel veel is geschonken bestaat de kans dat de legitieme portie zelfs groter is dan een erfdeel!

Wanneer blijkt dat er in een testament iemand is onterfd kunt u zich het beste laten adviseren door een advocaat. Dat geldt niet alleen voor degene die onterfd is, maar ook voor de erfgenamen, die de legitieme moeten uitkeren. Vooral wanneer er bij leven veel giften zijn gedaan is het raadzaam om te beoordelen of een (aanvullend) beroep op de legitieme portie zinvol is, zelfs wanneer u niet bent onterfd. Een legitimaris heeft recht op alle (financiële)  informatie die nodig is voor het berekenen van de legitieme portie.

Een legitimaris heeft geen recht op goederen, wel op een deel van de waarde van het totale vermogen. Een legitimaris heeft dus een geldvordering en is schuldeiser van de nalatenschap. Stel hier uw vraag via het contactformulier.

Oude of nieuwe legitieme

Onder het nieuwe recht (vanaf 2003) is de legitieme de helft van het versterferfdeel. Bij bijvoorbeeld bij een langstlevende echtgenote en twee kinderen is de legitieme een zesde. Onze advocaat legitieme kan voor u berekenen waar dit op neer komt. In het oude erfrecht van vóór 2003 was de legitieme afhankelijk van het aantal kinderen. Zo was de legitieme bij 2 kinderen twee derde. Uit het voorbeeld blijkt dat het kan schelen of u de legitieme krijgt onder het oude of het nieuwe recht. Onze advocaat legitieme kan u daarbij helpen: 020-3980150.

Onterfde echtgenoten

Onterfde echtgenoten hebben geen recht op een legitieme portie. Wel kunnen zij aanspraak maken op een passend verzorgingsniveau. Hierbij moet u denken aan het recht op voortzetten van de gezamenlijk bewoonde echtelijke woning of een recht op vruchtgebruik van bijvoorbeeld vermogen. Voor deze zogenaamde wilsrechten is de verjaringstermijn kort, soms maar zes maanden. Snelheid is dus geboden! Onze advocaat erfrecht kan in sommige gevallen alleen iets voor u doen als u op tijd bent. Bel dus snel: 020-3980150.

Legitieme en informatie

Soms is het interessant te onderzoeken of een testament nietig is, omdat u daarmee de onterving onderuit kunt halen. Als dat niet het geval is, heeft de legitimaris meestal een informatie-achterstand. Vaak heeft hij de erflater enige tijd niet gezien en meestal heeft hij ook de administratie van de erflater niet gevoerd. Een legitimaris heeft recht op informatie om zijn legitieme te kunnen berekenen. Onze advocaat weet ook precies welke informatie u wel kunt eisen, eventueel in een kort geding.

Onze advocaat legitieme kan deze informatie voor u opeisen op grond van artikel 78 boek 4 BW bij de erfgenamen of de executeur. Mocht u twijfel hebben of de erfgenamen of de executeur wel alle zaken op de boedelbeschrijving hebben vermeld, dan kunt u de kantonrechter vragen om hen de boedelbeschrijving onder ede te laten bevestigen. Dat kan handig zijn als later blijkt dat bepaalde zaken zijn verzwegen, dan kan onze advocaat legitieme voor u vorderen dat de verzwijgers hun aandeel in deze zaken verbeuren. Stel hier vrijblijvend in het contactformulier uw vraag aan onze advocaten.

Welk breukdeel geldt bij de legitieme?

Onze advocaat kan u uiteraard helpen bij de berekening van de legitieme. Allereerst moet daarvoor het breukdeel worden berekend en dat is de helft van het deel waar u recht op zou hebben volgens het versterferfrecht. Een tweetal voorbeelden van onze advocaat om dit te verduidelijken:

Voorbeeld 1: echtgenote en twee kinderen blijven achter en er is geen testament, dan had het kind recht op 1/3 van de nalatenschap (vergeet de huwelijksgemeenschap niet!) en dan is de legitieme 1/6.

Voorbeeld 2: als het vorige voorbeeld, maar dan zonder echtgenote (en dan hoeft u zich ook geen zorgen te maken over de huwelijksgemeenschap): dan heeft het kind recht op 1/2 van de nalatenschap en dus een legitieme van 1/4.

Laat onze advocaat legitieme u helpen met de berekening en bel: 020-3980150.

Legitieme portie berekenen

Uitgangspunt voor het berekenen van de legitieme portie is de omvang van de nalatenschap vermeerderd met bepaalde giften die de erflater tijdens zijn leven heeft gedaan. Niet alle giften worden meegerekend. De hoofdregel is dat in ieder geval alle giften die zijn gedaan in de vijf jaar voorafgaand aan het overlijden worden meegerekend, maar onze advocaat kan met u kijken of er niet nog verder terug moet worden gekeken naar de giften.

De legitieme portie is ook interessant voor niet-onterfde erfgenamen. Dat is het geval wanneer andere erfgenamen heel veel giften hebben ontvangen. De waarde van de goederen waar de legitimaris geen recht op heeft, telt mee bij de berekening van de omvang van de legitieme portie. Bel ons als u vragen heeft: 020-3980150.

Welke schulden tellen mee voor de legitieme?

Hiervoor heeft onze advocaat legitieme uitgelegd dat de legitieme bestaat uit het saldo van de nalatenschap + de giften. Maar welke schulden tellen nu wel en welke niet mee bij dat saldo? De volgende worden niet in mindering gebracht op de legitieme:

  • de kosten executele met inbegrip loon executeur;
  • de schulden uit belastingen terzake van het openvallen van de nalatenschap;
  • Schulden terzake legitieme porties;
  • Schulden uit legaten welke op één of meer erfgenamen rusten;
  • Schulden uit giften en andere handelingen die ingevolge artikel 126 van boek 4 worden aangemerkt als legaten;

Deze schulden verkleinen de omvang van de legitieme dus niet en onze advocaat an u hiermee helpen. Bel: 020-3980150.

Legitieme en giften

Onze advocaat legitieme kan voor u uw legitieme flink verhogen door er voor te zorgen dat veel giften worden meegenomen in de berekening van de legitieme. Aan wat voor giften moet u dan denken? Het kan zijn dat er gewoon een bedrag is overgemaakt aan een kind met de vermelding gift.

Onze advocaat legitieme is er echter ook in geslaagd om een fors bedrag boven op de legitieme te krijgen door een verkoop van een woning aan een kind tegen een veel te lage prijs als gift aangemerkt te krijgen. Dat leverde de legitimaris veel geld op! Soms kan zelfs de grote hoeveelheid boodschappen die ten goede zijn gekomen aan een kind als gift meetellen. Laat onze advocaat u helpen uw legitieme te verhogen (of juist te verlagen als dat uw doel is). Bel : 020-3980150.

Legitieme portie opeisen

Zes maanden na het overlijden van de erflater wordt de legitieme portie opeisbaar, maar in de meeste gevallen zal het testament of de wet bepalen dat de legitieme nog niet opeisbaar is.

Onze advocaat komt in veel testamenten de clausule tegen dat een legitieme portie pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende. De wet bepaalt in artikel 4: 81 lid 2 BW hetzelfde, zodat de legitieme pas opeisbaar is bij het overlijden van de langstlevende (of faillissement). Onze advocaat legt u graag uit hoe het in uw geval zit met de opeisbaarheid van de legitieme. Bel: 020-3980150.

Vijf jaar na het overlijden van de erflater vervalt de mogelijkheid om de legitieme portie op te eisen. Een legitimaris hoeft dus niet meteen haast te maken, maar hij of zij moet ook niet te lang wachten. Bel ons dus tijdig: 020-3980150.

Legitieme en inkorten

Inkorten is een lastig onderdeel van de legitieme, dus wij adviseren u om contact op te nemen met onze advocaat legitieme als u aan inkorting toe komt. Als de legitieme is berekend dan is het de vraag uit welk deel van de erfenis de legitieme uit betaald moet worden. De wet heeft daar een volgorde voor, die onze advocaat legitieme u graag uiteen zet. In grote lijn is de volgorde als volgt:

1. eerst wordt de legitieme betaald uit dat gedeelte waarover de erflater niet heeft beschikt;

2. de erfstellingen en legaten komen daarna aan de beurt;

3. en dan het gedeelte dat aan de legitimaris toekomt;

Als de legitieme niet uit de erfenis kan worden betaald, dan kan de legitimaris degenen aanspreken die een gift hebben gekregen. Eerst de jongste giften een daarna de oudere. Bel onze advocaat legitieme als u wilt inkorten of zich hiertegen wilt verweren: 020-3980150.

Hoe gaat een procedure over de legitieme?

Als de erfgenamen uw legitieme niet willen betalen, kan onze advocaat voor u eenvoudig een dagvaarding uitbrengen waarin uw legitieme wordt gevorderd. Als u nog informatie nodig heeft voor de berekening, kan dat ook worden gevorderd. Na de dagvaarding maakt de gedaagde een conclusie van antwoord en uiteraard staat onze advocaat legitieme ook veel gedaagden bij in procedures over een legitieme. Vervolgens is er een zitting op de rechtbank, zodat u met onze advocaat de zaak nog eens mondeling kunt toelichten. Als de zaak dan niet op de zitting minnelijk wordt geregeld, wijst de rechtbank vonnis. Met dit vonnis kunt u afdwingen dat uw legitieme wordt betaald.

Meer weten over de legitieme portie? Klik dan hier om te kijken op de speciale website die onze advocaten legitieme portie hebben gemaakt. Of bel ons: 020-3980150 of stel hier uw vraag via het contactformulier.